XSKT 90 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 20/7 Hôm nay- Chủ Nhật, 21/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSKT> XSKT 90 ngày
Giải 871
Giải 7100
Giải 6323272724977
Giải 59874
Giải 4256188128771464
01139926590222945907
Giải 3 6248817171
Giải 2 14248
Giải 151498
Giải ĐB665774
Soi cầu Kon Tum
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 9
1 8 6 4
2 9 7 1, 1, 2, 4, 4, 7
3 2, 9 8 7, 8
4 8 9 8
XSKT 30 ngày
 
 
Giải 808
Giải 7286
Giải 6448324194208
Giải 51794
Giải 4004392382971790
19444448682343167932
Giải 3 0601572018
Giải 2 44559
Giải 148632
Giải ĐB017421
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 9
1 5, 8, 9 6 8
2 1, 9 7
3 1, 2, 2, 9 8 3, 6
4 4 9 0, 4
XSKT 90 ngày
Giải 857
Giải 7883
Giải 6230796985041
Giải 57862
Giải 4889798655182046
96765424350566731855
Giải 3 3791486546
Giải 2 99190
Giải 117770
Giải ĐB649329
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 5, 7
1 4 6 2, 5, 7
2 9 7 0, 9
3 5 8 3
4 1, 6, 6 9 0, 8
XSKT 100 ngày
Giải 844
Giải 7436
Giải 6077251642182
Giải 55070
Giải 4974521688241592
03396331524829658263
Giải 3 0677936570
Giải 2 95143
Giải 130608
Giải ĐB373746
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 2
1 6 3, 4
2 7 0, 0, 2, 9
3 6 8 2, 2
4 3, 4, 6 9 2, 6, 6
XSKT 200 ngày
Giải 816
Giải 7134
Giải 6383277725312
Giải 58646
Giải 4197151780068563
37186112904657570531
Giải 3 8199585677
Giải 2 71362
Giải 180664
Giải ĐB515771
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 2, 5, 6 6 2, 3, 4
2 7 1, 2, 5, 7
3 1, 2, 4 8 6
4 6 9 0, 5
XSKT 300 ngày
Giải 815
Giải 7156
Giải 6534330454773
Giải 53378
Giải 4251714752643781
48575236297691689818
Giải 3 1464439315
Giải 2 41847
Giải 127672
Giải ĐB798207
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 6
1 5, 5, 6, 8 6
2 6, 9 7 1, 2, 3, 5, 8
3 8 1
4 3, 4, 5, 7 9
XSKT 10 ngày
Giải 874
Giải 7726
Giải 6573032038573
Giải 54655
Giải 4401235308659401
07225980938023314566
Giải 3 7241213051
Giải 2 44509
Giải 195420
Giải ĐB083627
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 9 5 1, 5
1 2 6 6
2 0, 3, 5, 6, 7 7 3, 4
3 0, 3 8 6
4 9 3
XSKT 20 ngày
Giải 812
Giải 7565
Giải 6562472223866
Giải 53984
Giải 4306635735542443
18509120594255227199
Giải 3 2261808378
Giải 2 27580
Giải 184990
Giải ĐB107816
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 5, 9
1 2, 6, 8 6 3, 5, 6
2 2, 4 7 8
3 8 0, 4
4 3 9 0, 9
XSKT 40 ngày
Giải 836
Giải 7405
Giải 6377667025742
Giải 56215
Giải 4701728104141556
25685119002533031356
Giải 3 7469021801
Giải 2 90756
Giải 144949
Giải ĐB255020
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 5 5 6, 6, 6
1 5 6
2 0 7 2, 6
3 0, 6 8 5
4 1, 2, 9 9 0
XSKT 50 ngày
Giải 806
Giải 7573
Giải 6709061338510
Giải 59792
Giải 4396154118617274
56183080297240622188
Giải 3 8927595067
Giải 2 14112
Giải 149802
Giải ĐB839184
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 6 5
1 0, 2, 5 6 7
2 9 7 3, 4, 5
3 3 8 3, 4, 6, 8
4 9 0, 2
XSKT 60 ngày
Giải 823
Giải 7225
Giải 6166751198554
Giải 51904
Giải 4023907792221454
56238526265320553532
Giải 3 1544217891
Giải 2 56286
Giải 112096
Giải ĐB756179
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 4, 4
1 9 6 7
2 2, 3, 5, 6 7 9
3 2, 8 8 6
4 2 9 0, 1, 6
XSKT 500 ngày
Giải 889
Giải 7712
Giải 6854907196344
Giải 52616
Giải 4897493267196938
57247670197878497178
Giải 3 5521582410
Giải 2 41357
Giải 181902
Giải ĐB992050
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 7
1 0, 2, 5, 6, 9, 9 6
2 7 1, 8
3 8 8 4, 9
4 4, 7, 9, 9 9
XSKT 1 ngày
Giải 825
Giải 7787
Giải 6209101148858
Giải 59318
Giải 4262577054909056
96633355859473850173
Giải 3 3278424151
Giải 2 83021
Giải 197638
Giải ĐB905021
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6, 7, 8
1 4, 8 6
2 1, 1, 5 7 3
3 3, 8, 8 8 4, 5, 7
4 9 9 1
XSKT 2 ngày
Giải 848
Giải 7864
Giải 6213716995360
Giải 51813
Giải 4994164994480354
41746879403261206792
Giải 3 0442686261
Giải 2 56022
Giải 139427
Giải ĐB735295
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 2, 3, 6 6 0, 1, 4
2 2, 6, 7 7
3 7 8
4 0, 4, 6, 8 9 2, 5, 9
XSKT 3 ngày
Giải 886
Giải 7261
Giải 6085126224416
Giải 50328
Giải 4711369728655146
23941693102371338784
Giải 3 2712286964
Giải 2 59686
Giải 125568
Giải ĐB270022
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1
1 0, 3, 6 6 1, 4, 8
2 2, 2, 2, 8 7
3 6 8 4, 6, 6, 6
4 1, 6 9
XSKT 4 ngày
Giải 880
Giải 7449
Giải 6034560680997
Giải 55106
Giải 4504984303806035
49303156321722049190
Giải 3 9446101794
Giải 2 93930
Giải 117006
Giải ĐB608750
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 6 5 0
1 6 1, 8
2 0 7
3 0, 2, 5, 8 8 0
4 5, 9 9 0, 4, 7, 8
XSKT 5 ngày
Giải 812
Giải 7860
Giải 6602009153245
Giải 59948
Giải 4819262269575582
86774234708883660882
Giải 3 8950290713
Giải 2 17483
Giải 123776
Giải ĐB155156
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6
1 2, 3, 5 6 0
2 0, 6 7 0, 4, 6
3 6 8 2, 2, 3
4 5, 8 9 5
XSKT 6 ngày
Giải 890
Giải 7185
Giải 6661990692962
Giải 54338
Giải 4455338647811262
31447666971373880928
Giải 3 0046611259
Giải 2 94522
Giải 162035
Giải ĐB266187
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 9
1 9 6 2, 2, 6, 9
2 2, 8 7 8
3 3, 5, 8, 8 8 5, 7
4 7 9 0, 7
XSKT 7 ngày
Giải 802
Giải 7236
Giải 6727385143055
Giải 51050
Giải 4876682796661035
82176502313097997639
Giải 3 3041342427
Giải 2 94571
Giải 131080
Giải ĐB649696
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 5
1 3, 4 6 6, 8
2 7 7 1, 3, 6, 9
3 1, 5, 6, 9 8 0
4 9 6
XSKT 1000 ngày
Giải 898
Giải 7614
Giải 6354237607662
Giải 56754
Giải 4384161976581304
37080737357313977775
Giải 3 4713649772
Giải 2 04924
Giải 186304
Giải ĐB638893
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4 5 4
1 4, 6 6 0, 2, 5
2 4 7 2, 5
3 5, 6, 9 8 0
4 2 9 3, 8
Giải 805
Giải 7212
Giải 6122102554646
Giải 57261
Giải 4142498680442119
03761728310418961076
Giải 3 2220329354
Giải 2 50618
Giải 110126
Giải ĐB471041
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 4, 5
1 2, 8, 9 6 1, 1
2 1, 6 7 6
3 1 8 9
4 1, 6, 9 9
Giải 854
Giải 7178
Giải 6844365864792
Giải 56410
Giải 4995994157896857
15087162823024758564
Giải 3 8490996619
Giải 2 11035
Giải 108116
Giải ĐB045153
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3, 4, 7
1 0, 6, 9 6 4
2 7 8, 8
3 5 8 2, 6, 7
4 3, 7 9 2, 9
Giải 805
Giải 7462
Giải 6539300205386
Giải 54930
Giải 4234028991294114
77061153547552685756
Giải 3 9953855270
Giải 2 39217
Giải 132864
Giải ĐB977947
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 4, 6
1 2, 4, 7 6 1, 2, 4
2 0, 6 7 0
3 0, 8 8 6
4 7 9 3
Giải 881
Giải 7386
Giải 6831523771232
Giải 51723
Giải 4930549336604250
61685000110066323784
Giải 3 6718480252
Giải 2 35903
Giải 149049
Giải ĐB965046
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 2, 4
1 1, 5 6 3, 6
2 3 7 7
3 2 8 1, 4, 4, 5, 6
4 6, 9 9
Giải 873
Giải 7605
Giải 6401146130442
Giải 56524
Giải 4874443915783371
78268163183914651669
Giải 3 0207699078
Giải 2 92358
Giải 122851
Giải ĐB795661
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 7, 8
1 1, 3, 8 6 1, 8, 9
2 4 7 1, 3, 6, 8
3 8
4 2, 4, 6 9
Giải 821
Giải 7972
Giải 6775454417527
Giải 53616
Giải 4948229645558002
95042203444285750726
Giải 3 4435703656
Giải 2 50144
Giải 135448
Giải ĐB244215
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 5, 6, 7, 7
1 5, 6 6
2 1, 2, 6, 7 7 2
3 8
4 1, 2, 4, 4, 8 9
Giải 821
Giải 7267
Giải 6736491517695
Giải 58803
Giải 4315057828958729
32645740993311039221
Giải 3 4114236299
Giải 2 69665
Giải 189378
Giải ĐB864267
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 1
1 0 6 4, 5, 7, 7
2 1, 1, 9 7 8
3 8 9
4 2, 5 9 5, 9, 9
Giải 898
Giải 7552
Giải 6380945208381
Giải 56780
Giải 4056126188473565
29761116278982815866
Giải 3 3981049983
Giải 2 11667
Giải 111774
Giải ĐB980888
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2
1 0, 2 6 1, 5, 6, 7
2 0, 7, 8 7 4
3 8 0, 1, 3, 4, 8
4 9 8
Giải 884
Giải 7797
Giải 6934608987605
Giải 51031
Giải 4120354299419776
30342946642448177904
Giải 3 0112424000
Giải 2 49457
Giải 123394
Giải ĐB127270
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 5 5 7
1 6 4
2 4 7 0, 6
3 1, 5 8 1, 4
4 2, 6 9 4, 4, 7, 8
Giải 843
Giải 7344
Giải 6717844336619
Giải 59668
Giải 4397083175499711
84169464599237148385
Giải 3 9472253059
Giải 2 79262
Giải 115611
Giải ĐB395088
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4, 9, 9
1 1, 1, 9 6 2, 8, 9
2 2 7 1, 8
3 3 8 5, 8
4 3, 4 9
Giải 874
Giải 7186
Giải 6565419490846
Giải 53703
Giải 4746948067989343
22875090516105312909
Giải 3 8795736239
Giải 2 81629
Giải 154608
Giải ĐB192489
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 9 5 1, 3, 4, 7
1 6
2 9 7 4, 5, 9
3 9 8 6, 9
4 3, 6, 9 9 4
Giải 843
Giải 7161
Giải 6225160558911
Giải 55872
Giải 4355310897264540
50691548076817194617
Giải 3 2791334901
Giải 2 43832
Giải 156005
Giải ĐB069880
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7 5 1, 5
1 1, 3, 7 6 1
2 7 1, 2, 2
3 1, 2 8 0
4 0, 3 9 1
Giải 895
Giải 7647
Giải 6067144088986
Giải 54498
Giải 4698507802238280
20487291659493401563
Giải 3 7883528473
Giải 2 76491
Giải 169899
Giải ĐB382358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 8
1 6 3, 5
2 2 7 1, 3
3 4, 5 8 0, 6, 7
4 7 9 1, 5, 8, 9
Giải 843
Giải 7901
Giải 6217516194485
Giải 56983
Giải 4158412004068671
68459939594523241847
Giải 3 2944279152
Giải 2 26248
Giải 185054
Giải ĐB749729
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 4, 9, 9
1 9 6
2 9 7 1, 5
3 2 8 3, 5
4 0, 1, 2, 3, 7, 8 9
Giải 826
Giải 7929
Giải 6287950825028
Giải 52679
Giải 4881345229964345
02929160864981161779
Giải 3 1273379339
Giải 2 54801
Giải 136459
Giải ĐB878232
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9
1 1 6
2 6, 8, 9, 9 7 9, 9, 9
3 2, 3, 4, 9 8 2, 6
4 5 9 9
Giải 856
Giải 7283
Giải 6227071512313
Giải 53024
Giải 4591954577697044
83294251884165914400
Giải 3 8833451768
Giải 2 35925
Giải 199967
Giải ĐB908406
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 1, 6, 9
1 3 6 7, 8
2 4, 5 7 0, 6
3 4 8 3, 8
4 4 9 4, 5
Giải 844
Giải 7505
Giải 6409072234822
Giải 58113
Giải 4993847159794891
13319470706313652459
Giải 3 1895486732
Giải 2 31218
Giải 154992
Giải ĐB708474
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 9
1 3, 8, 9 6
2 2, 3 7 0, 4
3 2, 6 8 4
4 4 9 0, 1, 2, 7
Giải 817
Giải 7357
Giải 6345845109694
Giải 51484
Giải 4257238005637254
14719879535566595339
Giải 3 9536852624
Giải 2 38536
Giải 125085
Giải ĐB399236
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4, 6, 7, 8
1 0, 7, 9 6 5, 8
2 3, 4 7
3 6, 6, 9 8 4, 5
4 9 4
Giải 858
Giải 7494
Giải 6954062745572
Giải 53455
Giải 4699469618829075
60364624369707859786
Giải 3 9385993967
Giải 2 13389
Giải 140823
Giải ĐB549400
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5, 8, 9
1 6 4, 7
2 3 7 2, 4, 5, 8
3 6 8 6, 8, 9
4 0, 6 9 4
Giải 833
Giải 7369
Giải 6247033122545
Giải 55761
Giải 4666727961473276
24675479306875012677
Giải 3 2056916065
Giải 2 38695
Giải 110296
Giải ĐB529260
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 2, 4 6 0, 1, 5, 9, 9
2 7 0, 2, 5, 6, 7
3 0, 3 8
4 5 9 5, 6
Giải 806
Giải 7081
Giải 6060710560885
Giải 59389
Giải 4875593103507048
11008270420646512603
Giải 3 5323807138
Giải 2 23820
Giải 132021
Giải ĐB668298
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 8 5 6, 9
1 6 5
2 0, 1 7
3 5, 8, 8 8 1, 5, 9
4 2, 8 9 8
Giải 865
Giải 7960
Giải 6771717233581
Giải 50954
Giải 4510004699569892
33839204460821361174
Giải 3 3251059363
Giải 2 77700
Giải 139668
Giải ĐB848549
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 4
1 0, 3, 7 6 0, 3, 5, 8
2 3 7 4
3 9 8 1
4 6, 9 9 2, 5
Giải 846
Giải 7105
Giải 6012364173535
Giải 55411
Giải 4820739594039894
36842466215190315594
Giải 3 7733425044
Giải 2 75749
Giải 157908
Giải ĐB836329
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 8 5
1 1, 7 6
2 1, 3, 9 7 3
3 4, 5 8
4 0, 2, 4, 6, 9 9 4, 4
Giải 863
Giải 7616
Giải 6857773770001
Giải 50364
Giải 4906373143121552
50604799594714042370
Giải 3 7273123697
Giải 2 95855
Giải 165110
Giải ĐB848314
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 2, 5, 9
1 0, 4, 6 6 3, 4
2 7 0, 7, 7
3 1, 1, 7 8
4 0 9 7
Giải 806
Giải 7606
Giải 6890335337844
Giải 57558
Giải 4702850502572220
96004659758233622875
Giải 3 4266104833
Giải 2 02030
Giải 136506
Giải ĐB179674
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 6, 6 5 8
1 6 1
2 0, 5 7 4, 5, 5
3 0, 3, 3, 6 8 5
4 4 9
Giải 834
Giải 7115
Giải 6856168109211
Giải 57442
Giải 4033640693821028
99507628726906461274
Giải 3 7729236754
Giải 2 22605
Giải 199027
Giải ĐB643539
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 4
1 0, 1, 5 6 1, 4, 4
2 7, 8 7 2, 4
3 4, 8, 9 8
4 2 9 2
Giải 810
Giải 7649
Giải 6368487128169
Giải 56810
Giải 4458461723496951
68335323129671499832
Giải 3 8681167224
Giải 2 55648
Giải 132200
Giải ĐB274909
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 1
1 0, 0, 1, 2, 2, 4 6 9
2 4 7
3 2, 4, 5 8 4
4 6, 8, 9 9
Giải 873
Giải 7629
Giải 6910482280153
Giải 55556
Giải 4653958151703965
59854203573774139048
Giải 3 3744321915
Giải 2 57460
Giải 197224
Giải ĐB650472
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 4, 6, 7
1 5, 7 6 0, 5
2 4, 8, 9 7 2, 3
3 8
4 1, 3, 8 9 5
Giải 873
Giải 7951
Giải 6762811607906
Giải 51153
Giải 4728892238301494
73198665784975927185
Giải 3 1103931779
Giải 2 40120
Giải 116275
Giải ĐB368137
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 3, 9
1 6 0
2 0, 8 7 3, 5, 8, 9
3 7, 9 8 3, 5, 9
4 9 4, 8
Giải 868
Giải 7206
Giải 6908751275050
Giải 54047
Giải 4008458408114403
78806163927875724077
Giải 3 1914569202
Giải 2 03718
Giải 140381
Giải ĐB337246
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 6, 6 5 0, 7
1 8 6 8
2 7 7 7
3 8 1, 1, 7
4 5, 5, 6, 7 9 2
Giải 837
Giải 7227
Giải 6075644130203
Giải 58466
Giải 4781386817735072
61609016823339256356
Giải 3 8295973775
Giải 2 30056
Giải 182934
Giải ĐB246670
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 6, 6, 6, 9
1 3 6 6
2 7 7 0, 2, 5, 7
3 4, 7, 8 8 2
4 9 2
Giải 867
Giải 7889
Giải 6090251368055
Giải 51944
Giải 4805289064027869
81288760660589262354
Giải 3 1526819673
Giải 2 77103
Giải 130232
Giải ĐB864681
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 4, 5
1 6 6, 7, 8, 9
2 8 7 3
3 2, 6 8 1, 8, 9
4 0, 4 9 2
Giải 838
Giải 7319
Giải 6732846493018
Giải 54694
Giải 4922275438939815
76199886646968571203
Giải 3 1967647492
Giải 2 05497
Giải 106583
Giải ĐB437292
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 5, 8, 9 6 4
2 7, 8 7 6
3 8 8 3, 5, 9
4 9 9 2, 2, 4, 7, 9
Giải 831
Giải 7339
Giải 6556147339549
Giải 56139
Giải 4104340649513665
23052909642097403793
Giải 3 9464460931
Giải 2 01448
Giải 177356
Giải ĐB598878
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 6
1 6 1, 4, 5
2 7 4, 8
3 1, 1, 3, 4, 9, 9 8
4 4, 8, 9 9 3, 5
Giải 830
Giải 7139
Giải 6178512671042
Giải 54992
Giải 4996157501032410
60808222644806636634
Giải 3 7829134302
Giải 2 95920
Giải 152955
Giải ĐB538869
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 5
1 0, 0, 5 6 4, 6, 7, 9
2 0 7
3 0, 4, 9 8 5
4 2 9 1, 2
Giải 818
Giải 7165
Giải 6891316894393
Giải 50040
Giải 4136466221433787
27218984490250762158
Giải 3 5614873942
Giải 2 87738
Giải 104296
Giải ĐB496524
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8
1 3, 4, 8, 8 6 5
2 4 7
3 8 8 7, 9
4 0, 2, 6, 8, 9 9 3, 6
Giải 866
Giải 7625
Giải 6989260350918
Giải 53504
Giải 4036140643245410
90094276444240983319
Giải 3 5757620584
Giải 2 27080
Giải 163850
Giải ĐB900618
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 0
1 0, 4, 8, 8, 9 6 6
2 5 7 6
3 2, 5 8 0, 4
4 4 9 2, 4
Giải 891
Giải 7472
Giải 6836224417541
Giải 57870
Giải 4588153087871447
09421377051373342690
Giải 3 9968775062
Giải 2 61164
Giải 118971
Giải ĐB795706
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5
1 5 6 2, 2, 4
2 1 7 0, 1, 2, 8
3 3 8 7
4 1, 1, 7 9 0, 1
Giải 804
Giải 7592
Giải 6554436306879
Giải 52207
Giải 4760582054123412
82029251033662876710
Giải 3 0263914815
Giải 2 15903
Giải 170862
Giải ĐB093884
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 4, 7 5 8
1 0, 2, 5 6 2
2 8, 9 7 9
3 0, 9 8 4
4 1, 4 9 2
Giải 800
Giải 7450
Giải 6269887087242
Giải 52346
Giải 4392363795947005
68200648029480656603
Giải 3 9061215712
Giải 2 41169
Giải 149603
Giải ĐB767900
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 2, 3, 3, 5, 6, 8 5 0, 9
1 2, 2 6 9
2 7
3 6 8
4 2, 6 9 8
Giải 833
Giải 7306
Giải 6450199672380
Giải 51214
Giải 4351470193812841
92168850564787769509
Giải 3 0232520791
Giải 2 09586
Giải 111366
Giải ĐB876090
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 9 5 6
1 4 6 6, 7, 8
2 5 7 7
3 3, 8 8 0, 6
4 1, 7 9 0, 1
Giải 823
Giải 7930
Giải 6879052469056
Giải 58555
Giải 4169075068959097
02028111964114691197
Giải 3 7270729197
Giải 2 26159
Giải 196760
Giải ĐB602436
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 5, 6, 9
1 6 0
2 3, 8 7
3 0, 6 8 9
4 6, 6 9 0, 6, 7, 7, 7
Giải 891
Giải 7603
Giải 6735858613408
Giải 56336
Giải 4738162427100493
71243876577787918897
Giải 3 4352924730
Giải 2 33112
Giải 111752
Giải ĐB603489
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 2, 7, 8
1 2, 6 6 1
2 9 7 1, 9
3 0, 6 8 9
4 3 9 1, 3, 7
Giải 871
Giải 7202
Giải 6966553145157
Giải 59671
Giải 4179194312397351
55206484490193927019
Giải 3 3466367456
Giải 2 02971
Giải 198571
Giải ĐB663950
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 0, 1, 6, 7
1 4, 9, 9 6 3, 5
2 3 7 1, 1, 1, 1
3 9 8
4 9 9
Giải 815
Giải 7296
Giải 6682611416254
Giải 56403
Giải 4558420683345327
78650290738397709499
Giải 3 5061235422
Giải 2 14404
Giải 121380
Giải ĐB835919
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 4
1 2, 5, 9 6
2 2, 6, 7 7 3, 7
3 3 8 0
4 1, 2 9 6, 9
Giải 820
Giải 7347
Giải 6958759263446
Giải 51033
Giải 4963662645728194
92086162998438145729
Giải 3 3857792049
Giải 2 31410
Giải 175412
Giải ĐB304673
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 0, 2 6 6
2 0, 6, 9 7 3, 7
3 3 8 1, 6, 7
4 6, 7, 9 9 4, 9
Giải 875
Giải 7612
Giải 6114406430635
Giải 54939
Giải 4629462454249681
28319057166343841193
Giải 3 8982168768
Giải 2 12557
Giải 104418
Giải ĐB889572
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 2, 6, 8, 9 6 8
2 1 7 2, 5
3 5, 8, 9 8 1
4 2, 3, 4, 6 9 3
Giải 887
Giải 7563
Giải 6811038834278
Giải 58871
Giải 4350552977906604
26718559766890781159
Giải 3 1760707270
Giải 2 12214
Giải 114043
Giải ĐB619438
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 7 5 5, 9
1 0, 4, 8 6 3
2 7 0, 1, 6, 8, 9
3 8 8 3, 7
4 3 9
Giải 896
Giải 7917
Giải 6230422245599
Giải 58801
Giải 4219450271323531
72003764786334823839
Giải 3 2809506192
Giải 2 45519
Giải 115255
Giải ĐB334320
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 4 5 5
1 3, 7, 9 6
2 0, 4 7 8
3 1, 9 8
4 5, 8 9 2, 5, 6, 9
Giải 828
Giải 7072
Giải 6453458256344
Giải 51575
Giải 4209785608571524
16679317170671970433
Giải 3 7692900078
Giải 2 16633
Giải 199704
Giải ĐB579113
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 3, 7, 9 6
2 4, 5, 8, 9 7 2, 5, 8, 8, 9
3 3, 3, 4 8 5
4 4 9
Giải 885
Giải 7760
Giải 6319196949184
Giải 53427
Giải 4077434920285079
66255826291741564122
Giải 3 8368810809
Giải 2 78169
Giải 170560
Giải ĐB560105
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 5
1 5 6 0, 0, 9
2 2, 7, 9 7 9
3 8 4, 5, 8
4 3 9 1, 4
Giải 880
Giải 7802
Giải 6947871492729
Giải 55845
Giải 4400565242027862
27156765909986812591
Giải 3 5983874744
Giải 2 34266
Giải 131590
Giải ĐB077717
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6, 6
1 7 6 2, 6, 8
2 0, 9 7 8
3 8 8 0
4 4, 5, 9 9 0, 0, 1
Giải 817
Giải 7114
Giải 6505792749839
Giải 51898
Giải 4934710166148829
52776291072267851513
Giải 3 1584274809
Giải 2 30370
Giải 157745
Giải ĐB212286
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 7
1 3, 4, 7 6 1
2 9 7 0, 1, 4, 6, 8
3 9 8 6
4 2, 5 9 8
Giải 821
Giải 7284
Giải 6544575599325
Giải 56063
Giải 4393047167290830
55613662389345064047
Giải 3 4517794359
Giải 2 51095
Giải 101101
Giải ĐB656755
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 0, 5, 9, 9
1 3 6 3
2 1, 5 7 2, 7
3 0, 8 8 4
4 5, 7 9 5
Giải 811
Giải 7377
Giải 6842330273810
Giải 53561
Giải 4256604492756823
71429138980616142134
Giải 3 4661993380
Giải 2 46235
Giải 111862
Giải ĐB345318
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 1, 8, 9 6 0, 1, 1, 2
2 3, 3, 7, 7, 9 7 7
3 4, 5 8 0
4 9 8
Giải 827
Giải 7932
Giải 6750357279228
Giải 56491
Giải 4641915084146472
32207441397266418487
Giải 3 8637262359
Giải 2 78787
Giải 102073
Giải ĐB946810
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 9
1 0 6 4
2 7, 7, 8 7 2, 2, 3
3 2, 9 8 7, 7
4 1 9 1, 1
Giải 814
Giải 7179
Giải 6729796466929
Giải 50930
Giải 4414869616773159
64808535799661769627
Giải 3 3701048710
Giải 2 00570
Giải 175948
Giải ĐB980385
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9
1 0, 0, 4, 7 6 7
2 7, 9 7 0, 9, 9
3 0 8 5, 6
4 6, 8 9 7
Giải 836
Giải 7634
Giải 6359303113916
Giải 55523
Giải 4725229398603406
84499711033528350987
Giải 3 0986522961
Giải 2 32571
Giải 174575
Giải ĐB192275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5
1 1, 6 6 1, 5
2 2, 3 7 1, 5, 5
3 4, 6 8 3, 6, 7
4 9 3, 9
Giải 898
Giải 7843
Giải 6795356890788
Giải 52927
Giải 4965529437640953
62494462166407980080
Giải 3 1348916211
Giải 2 37978
Giải 190178
Giải ĐB990669
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 3, 3
1 1, 6 6 9
2 7 7 6, 8, 8, 9
3 8 0, 8, 9, 9
4 3 9 4, 8
Giải 853
Giải 7294
Giải 6666559304509
Giải 53994
Giải 4372305477661003
53020409642098320165
Giải 3 0558386205
Giải 2 95824
Giải 125032
Giải ĐB104478
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9 5 3
1 6 4, 5, 5
2 0, 4 7 6, 8
3 0, 0, 2 8 3, 3
4 9 4, 4
Giải 897
Giải 7050
Giải 6898489378867
Giải 51103
Giải 4608222386376497
71813525314062614295
Giải 3 2557774520
Giải 2 08655
Giải 170683
Giải ĐB968604
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 5
1 3 6 3, 7
2 0, 2, 6 7 7
3 1, 7 8 3, 4
4 9 5, 7, 7
Giải 822
Giải 7857
Giải 6267780704565
Giải 50058
Giải 4676113278045676
40032519116653743125
Giải 3 0043235553
Giải 2 99822
Giải 181227
Giải ĐB454379
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7, 8
1 1, 1 6 5
2 2, 2, 5, 7 7 0, 6, 7, 9
3 2, 2, 7 8 0
4 9
Giải 836
Giải 7260
Giải 6642316254619
Giải 52757
Giải 4133802488702729
96077701287887079180
Giải 3 5265498695
Giải 2 71676
Giải 116751
Giải ĐB521078
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 7
1 9 6 0
2 3, 5, 8, 9 7 0, 6, 7, 8
3 6 8 0, 0, 7
4 9 5
Giải 868
Giải 7128
Giải 6948142053435
Giải 50094
Giải 4738246923669332
94952181794481183333
Giải 3 7649591810
Giải 2 77628
Giải 113558
Giải ĐB167460
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 8
1 0, 1 6 0, 8
2 4, 8, 8 7 9
3 2, 3, 5, 6 8 1
4 9 4, 5
Giải 873
Giải 7897
Giải 6294893473492
Giải 59698
Giải 4125022671921978
13037870206060755765
Giải 3 2379887605
Giải 2 80725
Giải 182040
Giải ĐB718120
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7 5
1 9 6 5
2 0, 0, 5 7 3, 8
3 7 8
4 0, 7, 8 9 2, 7, 8, 8
Giải 861
Giải 7044
Giải 6872003818915
Giải 57699
Giải 4476233917259268
93449883527581159994
Giải 3 2061134976
Giải 2 01066
Giải 102211
Giải ĐB662829
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1, 1, 1, 5 6 1, 6, 8
2 0, 3, 9 7 2, 6
3 8 1
4 4, 9 9 4, 9
Giải 870
Giải 7047
Giải 6296914033901
Giải 54840
Giải 4737068117499003
84829738829458028568
Giải 3 1620914332
Giải 2 06214
Giải 124415
Giải ĐB236392
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3, 6, 9 5
1 4, 5 6 8, 9
2 9 7 0, 4
3 2 8 0, 2
4 0, 7 9 2
Giải 874
Giải 7486
Giải 6072884218842
Giải 50430
Giải 4447617961345621
33107407174767360056
Giải 3 9140905126
Giải 2 80804
Giải 132116
Giải ĐB828475
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 9 5 6
1 3, 6, 7 6 1
2 1, 1, 6, 8 7 3, 4, 5
3 0 8 6
4 2 9
Giải 891
Giải 7481
Giải 6696362596443
Giải 58857
Giải 4039054535584111
60891819543298076021
Giải 3 2615192888
Giải 2 54671
Giải 137548
Giải ĐB519859
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 4, 5, 7, 9, 9
1 1 6 3
2 1 7 1
3 8 0, 1, 8
4 3, 8 9 1, 1
Giải 846
Giải 7417
Giải 6516214727982
Giải 52142
Giải 4612042822446475
47240120674681984674
Giải 3 3644138138
Giải 2 32389
Giải 142161
Giải ĐB338264
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 7, 9 6 1, 2, 4, 7
2 4 7 2, 4, 5
3 8 8 2, 9
4 0, 1, 2, 6 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Kon Tum trực tiếp

XSKT 90 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Kon Tum có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,