XSKT 20 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 23/2 Hôm nay- Thứ Bảy, 24/2
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSKT> XSKT 20 ngày
Giải 805
Giải 7462
Giải 6539300205386
Giải 54930
Giải 4234028991294114
77061153547552685756
Giải 3 9953855270
Giải 2 39217
Giải 132864
Giải ĐB977947
Soi cầu Kon Tum
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 4, 6
1 2, 4, 7 6 1, 2, 4
2 0, 6 7 0
3 0, 8 8 6
4 7 9 3
XSKT 30 ngày
 
 
Giải 881
Giải 7386
Giải 6831523771232
Giải 51723
Giải 4930549336604250
61685000110066323784
Giải 3 6718480252
Giải 2 35903
Giải 149049
Giải ĐB965046
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 2, 4
1 1, 5 6 3, 6
2 3 7 7
3 2 8 1, 4, 4, 5, 6
4 6, 9 9
XSKT 90 ngày
Giải 873
Giải 7605
Giải 6401146130442
Giải 56524
Giải 4874443915783371
78268163183914651669
Giải 3 0207699078
Giải 2 92358
Giải 122851
Giải ĐB795661
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 7, 8
1 1, 3, 8 6 1, 8, 9
2 4 7 1, 3, 6, 8
3 8
4 2, 4, 6 9
XSKT 100 ngày
Giải 821
Giải 7972
Giải 6775454417527
Giải 53616
Giải 4948229645558002
95042203444285750726
Giải 3 4435703656
Giải 2 50144
Giải 135448
Giải ĐB244215
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 5, 6, 7, 7
1 5, 6 6
2 1, 2, 6, 7 7 2
3 8
4 1, 2, 4, 4, 8 9
XSKT 200 ngày
Giải 821
Giải 7267
Giải 6736491517695
Giải 58803
Giải 4315057828958729
32645740993311039221
Giải 3 4114236299
Giải 2 69665
Giải 189378
Giải ĐB864267
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 1
1 0 6 4, 5, 7, 7
2 1, 1, 9 7 8
3 8 9
4 2, 5 9 5, 9, 9
XSKT 300 ngày
Giải 898
Giải 7552
Giải 6380945208381
Giải 56780
Giải 4056126188473565
29761116278982815866
Giải 3 3981049983
Giải 2 11667
Giải 111774
Giải ĐB980888
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2
1 0, 2 6 1, 5, 6, 7
2 0, 7, 8 7 4
3 8 0, 1, 3, 4, 8
4 9 8
XSKT 10 ngày
Giải 884
Giải 7797
Giải 6934608987605
Giải 51031
Giải 4120354299419776
30342946642448177904
Giải 3 0112424000
Giải 2 49457
Giải 123394
Giải ĐB127270
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 5 5 7
1 6 4
2 4 7 0, 6
3 1, 5 8 1, 4
4 2, 6 9 4, 4, 7, 8
XSKT 20 ngày
Giải 843
Giải 7344
Giải 6717844336619
Giải 59668
Giải 4397083175499711
84169464599237148385
Giải 3 9472253059
Giải 2 79262
Giải 115611
Giải ĐB395088
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4, 9, 9
1 1, 1, 9 6 2, 8, 9
2 2 7 1, 8
3 3 8 5, 8
4 3, 4 9
XSKT 40 ngày
Giải 874
Giải 7186
Giải 6565419490846
Giải 53703
Giải 4746948067989343
22875090516105312909
Giải 3 8795736239
Giải 2 81629
Giải 154608
Giải ĐB192489
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 9 5 1, 3, 4, 7
1 6
2 9 7 4, 5, 9
3 9 8 6, 9
4 3, 6, 9 9 4
XSKT 50 ngày
Giải 843
Giải 7161
Giải 6225160558911
Giải 55872
Giải 4355310897264540
50691548076817194617
Giải 3 2791334901
Giải 2 43832
Giải 156005
Giải ĐB069880
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7 5 1, 5
1 1, 3, 7 6 1
2 7 1, 2, 2
3 1, 2 8 0
4 0, 3 9 1
XSKT 60 ngày
Giải 895
Giải 7647
Giải 6067144088986
Giải 54498
Giải 4698507802238280
20487291659493401563
Giải 3 7883528473
Giải 2 76491
Giải 169899
Giải ĐB382358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 8
1 6 3, 5
2 2 7 1, 3
3 4, 5 8 0, 6, 7
4 7 9 1, 5, 8, 9
XSKT 500 ngày
Giải 843
Giải 7901
Giải 6217516194485
Giải 56983
Giải 4158412004068671
68459939594523241847
Giải 3 2944279152
Giải 2 26248
Giải 185054
Giải ĐB749729
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 4, 9, 9
1 9 6
2 9 7 1, 5
3 2 8 3, 5
4 0, 1, 2, 3, 7, 8 9
XSKT 1 ngày
Giải 826
Giải 7929
Giải 6287950825028
Giải 52679
Giải 4881345229964345
02929160864981161779
Giải 3 1273379339
Giải 2 54801
Giải 136459
Giải ĐB878232
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9
1 1 6
2 6, 8, 9, 9 7 9, 9, 9
3 2, 3, 4, 9 8 2, 6
4 5 9 9
XSKT 2 ngày
Giải 856
Giải 7283
Giải 6227071512313
Giải 53024
Giải 4591954577697044
83294251884165914400
Giải 3 8833451768
Giải 2 35925
Giải 199967
Giải ĐB908406
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 1, 6, 9
1 3 6 7, 8
2 4, 5 7 0, 6
3 4 8 3, 8
4 4 9 4, 5
XSKT 3 ngày
Giải 844
Giải 7505
Giải 6409072234822
Giải 58113
Giải 4993847159794891
13319470706313652459
Giải 3 1895486732
Giải 2 31218
Giải 154992
Giải ĐB708474
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 9
1 3, 8, 9 6
2 2, 3 7 0, 4
3 2, 6 8 4
4 4 9 0, 1, 2, 7
XSKT 4 ngày
Giải 817
Giải 7357
Giải 6345845109694
Giải 51484
Giải 4257238005637254
14719879535566595339
Giải 3 9536852624
Giải 2 38536
Giải 125085
Giải ĐB399236
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4, 6, 7, 8
1 0, 7, 9 6 5, 8
2 3, 4 7
3 6, 6, 9 8 4, 5
4 9 4
XSKT 5 ngày
Giải 858
Giải 7494
Giải 6954062745572
Giải 53455
Giải 4699469618829075
60364624369707859786
Giải 3 9385993967
Giải 2 13389
Giải 140823
Giải ĐB549400
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5, 8, 9
1 6 4, 7
2 3 7 2, 4, 5, 8
3 6 8 6, 8, 9
4 0, 6 9 4
XSKT 6 ngày
Giải 833
Giải 7369
Giải 6247033122545
Giải 55761
Giải 4666727961473276
24675479306875012677
Giải 3 2056916065
Giải 2 38695
Giải 110296
Giải ĐB529260
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 2, 4 6 0, 1, 5, 9, 9
2 7 0, 2, 5, 6, 7
3 0, 3 8
4 5 9 5, 6
XSKT 7 ngày
Giải 806
Giải 7081
Giải 6060710560885
Giải 59389
Giải 4875593103507048
11008270420646512603
Giải 3 5323807138
Giải 2 23820
Giải 132021
Giải ĐB668298
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 8 5 6, 9
1 6 5
2 0, 1 7
3 5, 8, 8 8 1, 5, 9
4 2, 8 9 8
XSKT 1000 ngày
Giải 865
Giải 7960
Giải 6771717233581
Giải 50954
Giải 4510004699569892
33839204460821361174
Giải 3 3251059363
Giải 2 77700
Giải 139668
Giải ĐB848549
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 4
1 0, 3, 7 6 0, 3, 5, 8
2 3 7 4
3 9 8 1
4 6, 9 9 2, 5
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Kon Tum trực tiếp

XSKT 20 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Kon Tum có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,