XSKT 200 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 23/2 Hôm nay- Thứ Bảy, 24/2
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSKT> XSKT 200 ngày
Giải 805
Giải 7462
Giải 6539300205386
Giải 54930
Giải 4234028991294114
77061153547552685756
Giải 3 9953855270
Giải 2 39217
Giải 132864
Giải ĐB977947
Soi cầu Kon Tum
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 4, 6
1 2, 4, 7 6 1, 2, 4
2 0, 6 7 0
3 0, 8 8 6
4 7 9 3
XSKT 30 ngày
 
 
Giải 881
Giải 7386
Giải 6831523771232
Giải 51723
Giải 4930549336604250
61685000110066323784
Giải 3 6718480252
Giải 2 35903
Giải 149049
Giải ĐB965046
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 2, 4
1 1, 5 6 3, 6
2 3 7 7
3 2 8 1, 4, 4, 5, 6
4 6, 9 9
XSKT 90 ngày
Giải 873
Giải 7605
Giải 6401146130442
Giải 56524
Giải 4874443915783371
78268163183914651669
Giải 3 0207699078
Giải 2 92358
Giải 122851
Giải ĐB795661
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 7, 8
1 1, 3, 8 6 1, 8, 9
2 4 7 1, 3, 6, 8
3 8
4 2, 4, 6 9
XSKT 100 ngày
Giải 821
Giải 7972
Giải 6775454417527
Giải 53616
Giải 4948229645558002
95042203444285750726
Giải 3 4435703656
Giải 2 50144
Giải 135448
Giải ĐB244215
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 5, 6, 7, 7
1 5, 6 6
2 1, 2, 6, 7 7 2
3 8
4 1, 2, 4, 4, 8 9
XSKT 200 ngày
Giải 821
Giải 7267
Giải 6736491517695
Giải 58803
Giải 4315057828958729
32645740993311039221
Giải 3 4114236299
Giải 2 69665
Giải 189378
Giải ĐB864267
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 1
1 0 6 4, 5, 7, 7
2 1, 1, 9 7 8
3 8 9
4 2, 5 9 5, 9, 9
XSKT 300 ngày
Giải 898
Giải 7552
Giải 6380945208381
Giải 56780
Giải 4056126188473565
29761116278982815866
Giải 3 3981049983
Giải 2 11667
Giải 111774
Giải ĐB980888
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2
1 0, 2 6 1, 5, 6, 7
2 0, 7, 8 7 4
3 8 0, 1, 3, 4, 8
4 9 8
XSKT 10 ngày
Giải 884
Giải 7797
Giải 6934608987605
Giải 51031
Giải 4120354299419776
30342946642448177904
Giải 3 0112424000
Giải 2 49457
Giải 123394
Giải ĐB127270
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 5 5 7
1 6 4
2 4 7 0, 6
3 1, 5 8 1, 4
4 2, 6 9 4, 4, 7, 8
XSKT 20 ngày
Giải 843
Giải 7344
Giải 6717844336619
Giải 59668
Giải 4397083175499711
84169464599237148385
Giải 3 9472253059
Giải 2 79262
Giải 115611
Giải ĐB395088
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4, 9, 9
1 1, 1, 9 6 2, 8, 9
2 2 7 1, 8
3 3 8 5, 8
4 3, 4 9
XSKT 40 ngày
Giải 874
Giải 7186
Giải 6565419490846
Giải 53703
Giải 4746948067989343
22875090516105312909
Giải 3 8795736239
Giải 2 81629
Giải 154608
Giải ĐB192489
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 9 5 1, 3, 4, 7
1 6
2 9 7 4, 5, 9
3 9 8 6, 9
4 3, 6, 9 9 4
XSKT 50 ngày
Giải 843
Giải 7161
Giải 6225160558911
Giải 55872
Giải 4355310897264540
50691548076817194617
Giải 3 2791334901
Giải 2 43832
Giải 156005
Giải ĐB069880
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7 5 1, 5
1 1, 3, 7 6 1
2 7 1, 2, 2
3 1, 2 8 0
4 0, 3 9 1
XSKT 60 ngày
Giải 895
Giải 7647
Giải 6067144088986
Giải 54498
Giải 4698507802238280
20487291659493401563
Giải 3 7883528473
Giải 2 76491
Giải 169899
Giải ĐB382358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 8
1 6 3, 5
2 2 7 1, 3
3 4, 5 8 0, 6, 7
4 7 9 1, 5, 8, 9
XSKT 500 ngày
Giải 843
Giải 7901
Giải 6217516194485
Giải 56983
Giải 4158412004068671
68459939594523241847
Giải 3 2944279152
Giải 2 26248
Giải 185054
Giải ĐB749729
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 4, 9, 9
1 9 6
2 9 7 1, 5
3 2 8 3, 5
4 0, 1, 2, 3, 7, 8 9
XSKT 1 ngày
Giải 826
Giải 7929
Giải 6287950825028
Giải 52679
Giải 4881345229964345
02929160864981161779
Giải 3 1273379339
Giải 2 54801
Giải 136459
Giải ĐB878232
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9
1 1 6
2 6, 8, 9, 9 7 9, 9, 9
3 2, 3, 4, 9 8 2, 6
4 5 9 9
XSKT 2 ngày
Giải 856
Giải 7283
Giải 6227071512313
Giải 53024
Giải 4591954577697044
83294251884165914400
Giải 3 8833451768
Giải 2 35925
Giải 199967
Giải ĐB908406
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 1, 6, 9
1 3 6 7, 8
2 4, 5 7 0, 6
3 4 8 3, 8
4 4 9 4, 5
XSKT 3 ngày
Giải 844
Giải 7505
Giải 6409072234822
Giải 58113
Giải 4993847159794891
13319470706313652459
Giải 3 1895486732
Giải 2 31218
Giải 154992
Giải ĐB708474
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 9
1 3, 8, 9 6
2 2, 3 7 0, 4
3 2, 6 8 4
4 4 9 0, 1, 2, 7
XSKT 4 ngày
Giải 817
Giải 7357
Giải 6345845109694
Giải 51484
Giải 4257238005637254
14719879535566595339
Giải 3 9536852624
Giải 2 38536
Giải 125085
Giải ĐB399236
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4, 6, 7, 8
1 0, 7, 9 6 5, 8
2 3, 4 7
3 6, 6, 9 8 4, 5
4 9 4
XSKT 5 ngày
Giải 858
Giải 7494
Giải 6954062745572
Giải 53455
Giải 4699469618829075
60364624369707859786
Giải 3 9385993967
Giải 2 13389
Giải 140823
Giải ĐB549400
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5, 8, 9
1 6 4, 7
2 3 7 2, 4, 5, 8
3 6 8 6, 8, 9
4 0, 6 9 4
XSKT 6 ngày
Giải 833
Giải 7369
Giải 6247033122545
Giải 55761
Giải 4666727961473276
24675479306875012677
Giải 3 2056916065
Giải 2 38695
Giải 110296
Giải ĐB529260
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 2, 4 6 0, 1, 5, 9, 9
2 7 0, 2, 5, 6, 7
3 0, 3 8
4 5 9 5, 6
XSKT 7 ngày
Giải 806
Giải 7081
Giải 6060710560885
Giải 59389
Giải 4875593103507048
11008270420646512603
Giải 3 5323807138
Giải 2 23820
Giải 132021
Giải ĐB668298
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 8 5 6, 9
1 6 5
2 0, 1 7
3 5, 8, 8 8 1, 5, 9
4 2, 8 9 8
XSKT 1000 ngày
Giải 865
Giải 7960
Giải 6771717233581
Giải 50954
Giải 4510004699569892
33839204460821361174
Giải 3 3251059363
Giải 2 77700
Giải 139668
Giải ĐB848549
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 4
1 0, 3, 7 6 0, 3, 5, 8
2 3 7 4
3 9 8 1
4 6, 9 9 2, 5
Giải 846
Giải 7105
Giải 6012364173535
Giải 55411
Giải 4820739594039894
36842466215190315594
Giải 3 7733425044
Giải 2 75749
Giải 157908
Giải ĐB836329
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 8 5
1 1, 7 6
2 1, 3, 9 7 3
3 4, 5 8
4 0, 2, 4, 6, 9 9 4, 4
Giải 863
Giải 7616
Giải 6857773770001
Giải 50364
Giải 4906373143121552
50604799594714042370
Giải 3 7273123697
Giải 2 95855
Giải 165110
Giải ĐB848314
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 2, 5, 9
1 0, 4, 6 6 3, 4
2 7 0, 7, 7
3 1, 1, 7 8
4 0 9 7
Giải 806
Giải 7606
Giải 6890335337844
Giải 57558
Giải 4702850502572220
96004659758233622875
Giải 3 4266104833
Giải 2 02030
Giải 136506
Giải ĐB179674
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 6, 6 5 8
1 6 1
2 0, 5 7 4, 5, 5
3 0, 3, 3, 6 8 5
4 4 9
Giải 834
Giải 7115
Giải 6856168109211
Giải 57442
Giải 4033640693821028
99507628726906461274
Giải 3 7729236754
Giải 2 22605
Giải 199027
Giải ĐB643539
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 4
1 0, 1, 5 6 1, 4, 4
2 7, 8 7 2, 4
3 4, 8, 9 8
4 2 9 2
Giải 810
Giải 7649
Giải 6368487128169
Giải 56810
Giải 4458461723496951
68335323129671499832
Giải 3 8681167224
Giải 2 55648
Giải 132200
Giải ĐB274909
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 1
1 0, 0, 1, 2, 2, 4 6 9
2 4 7
3 2, 4, 5 8 4
4 6, 8, 9 9
Giải 873
Giải 7629
Giải 6910482280153
Giải 55556
Giải 4653958151703965
59854203573774139048
Giải 3 3744321915
Giải 2 57460
Giải 197224
Giải ĐB650472
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 4, 6, 7
1 5, 7 6 0, 5
2 4, 8, 9 7 2, 3
3 8
4 1, 3, 8 9 5
Giải 873
Giải 7951
Giải 6762811607906
Giải 51153
Giải 4728892238301494
73198665784975927185
Giải 3 1103931779
Giải 2 40120
Giải 116275
Giải ĐB368137
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 3, 9
1 6 0
2 0, 8 7 3, 5, 8, 9
3 7, 9 8 3, 5, 9
4 9 4, 8
Giải 868
Giải 7206
Giải 6908751275050
Giải 54047
Giải 4008458408114403
78806163927875724077
Giải 3 1914569202
Giải 2 03718
Giải 140381
Giải ĐB337246
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 6, 6 5 0, 7
1 8 6 8
2 7 7 7
3 8 1, 1, 7
4 5, 5, 6, 7 9 2
Giải 837
Giải 7227
Giải 6075644130203
Giải 58466
Giải 4781386817735072
61609016823339256356
Giải 3 8295973775
Giải 2 30056
Giải 182934
Giải ĐB246670
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 6, 6, 6, 9
1 3 6 6
2 7 7 0, 2, 5, 7
3 4, 7, 8 8 2
4 9 2
Giải 867
Giải 7889
Giải 6090251368055
Giải 51944
Giải 4805289064027869
81288760660589262354
Giải 3 1526819673
Giải 2 77103
Giải 130232
Giải ĐB864681
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 4, 5
1 6 6, 7, 8, 9
2 8 7 3
3 2, 6 8 1, 8, 9
4 0, 4 9 2
Giải 838
Giải 7319
Giải 6732846493018
Giải 54694
Giải 4922275438939815
76199886646968571203
Giải 3 1967647492
Giải 2 05497
Giải 106583
Giải ĐB437292
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 5, 8, 9 6 4
2 7, 8 7 6
3 8 8 3, 5, 9
4 9 9 2, 2, 4, 7, 9
Giải 831
Giải 7339
Giải 6556147339549
Giải 56139
Giải 4104340649513665
23052909642097403793
Giải 3 9464460931
Giải 2 01448
Giải 177356
Giải ĐB598878
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 6
1 6 1, 4, 5
2 7 4, 8
3 1, 1, 3, 4, 9, 9 8
4 4, 8, 9 9 3, 5
Giải 830
Giải 7139
Giải 6178512671042
Giải 54992
Giải 4996157501032410
60808222644806636634
Giải 3 7829134302
Giải 2 95920
Giải 152955
Giải ĐB538869
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 5
1 0, 0, 5 6 4, 6, 7, 9
2 0 7
3 0, 4, 9 8 5
4 2 9 1, 2
Giải 818
Giải 7165
Giải 6891316894393
Giải 50040
Giải 4136466221433787
27218984490250762158
Giải 3 5614873942
Giải 2 87738
Giải 104296
Giải ĐB496524
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8
1 3, 4, 8, 8 6 5
2 4 7
3 8 8 7, 9
4 0, 2, 6, 8, 9 9 3, 6
Giải 866
Giải 7625
Giải 6989260350918
Giải 53504
Giải 4036140643245410
90094276444240983319
Giải 3 5757620584
Giải 2 27080
Giải 163850
Giải ĐB900618
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 0
1 0, 4, 8, 8, 9 6 6
2 5 7 6
3 2, 5 8 0, 4
4 4 9 2, 4
Giải 891
Giải 7472
Giải 6836224417541
Giải 57870
Giải 4588153087871447
09421377051373342690
Giải 3 9968775062
Giải 2 61164
Giải 118971
Giải ĐB795706
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5
1 5 6 2, 2, 4
2 1 7 0, 1, 2, 8
3 3 8 7
4 1, 1, 7 9 0, 1
Giải 804
Giải 7592
Giải 6554436306879
Giải 52207
Giải 4760582054123412
82029251033662876710
Giải 3 0263914815
Giải 2 15903
Giải 170862
Giải ĐB093884
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 4, 7 5 8
1 0, 2, 5 6 2
2 8, 9 7 9
3 0, 9 8 4
4 1, 4 9 2
Giải 800
Giải 7450
Giải 6269887087242
Giải 52346
Giải 4392363795947005
68200648029480656603
Giải 3 9061215712
Giải 2 41169
Giải 149603
Giải ĐB767900
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 2, 3, 3, 5, 6, 8 5 0, 9
1 2, 2 6 9
2 7
3 6 8
4 2, 6 9 8
Giải 833
Giải 7306
Giải 6450199672380
Giải 51214
Giải 4351470193812841
92168850564787769509
Giải 3 0232520791
Giải 2 09586
Giải 111366
Giải ĐB876090
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 9 5 6
1 4 6 6, 7, 8
2 5 7 7
3 3, 8 8 0, 6
4 1, 7 9 0, 1
Giải 823
Giải 7930
Giải 6879052469056
Giải 58555
Giải 4169075068959097
02028111964114691197
Giải 3 7270729197
Giải 2 26159
Giải 196760
Giải ĐB602436
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 5, 6, 9
1 6 0
2 3, 8 7
3 0, 6 8 9
4 6, 6 9 0, 6, 7, 7, 7
Giải 891
Giải 7603
Giải 6735858613408
Giải 56336
Giải 4738162427100493
71243876577787918897
Giải 3 4352924730
Giải 2 33112
Giải 111752
Giải ĐB603489
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 2, 7, 8
1 2, 6 6 1
2 9 7 1, 9
3 0, 6 8 9
4 3 9 1, 3, 7
Giải 871
Giải 7202
Giải 6966553145157
Giải 59671
Giải 4179194312397351
55206484490193927019
Giải 3 3466367456
Giải 2 02971
Giải 198571
Giải ĐB663950
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 0, 1, 6, 7
1 4, 9, 9 6 3, 5
2 3 7 1, 1, 1, 1
3 9 8
4 9 9
Giải 815
Giải 7296
Giải 6682611416254
Giải 56403
Giải 4558420683345327
78650290738397709499
Giải 3 5061235422
Giải 2 14404
Giải 121380
Giải ĐB835919
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 4
1 2, 5, 9 6
2 2, 6, 7 7 3, 7
3 3 8 0
4 1, 2 9 6, 9
Giải 820
Giải 7347
Giải 6958759263446
Giải 51033
Giải 4963662645728194
92086162998438145729
Giải 3 3857792049
Giải 2 31410
Giải 175412
Giải ĐB304673
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 0, 2 6 6
2 0, 6, 9 7 3, 7
3 3 8 1, 6, 7
4 6, 7, 9 9 4, 9
Giải 875
Giải 7612
Giải 6114406430635
Giải 54939
Giải 4629462454249681
28319057166343841193
Giải 3 8982168768
Giải 2 12557
Giải 104418
Giải ĐB889572
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 2, 6, 8, 9 6 8
2 1 7 2, 5
3 5, 8, 9 8 1
4 2, 3, 4, 6 9 3
Giải 887
Giải 7563
Giải 6811038834278
Giải 58871
Giải 4350552977906604
26718559766890781159
Giải 3 1760707270
Giải 2 12214
Giải 114043
Giải ĐB619438
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 7 5 5, 9
1 0, 4, 8 6 3
2 7 0, 1, 6, 8, 9
3 8 8 3, 7
4 3 9
Giải 896
Giải 7917
Giải 6230422245599
Giải 58801
Giải 4219450271323531
72003764786334823839
Giải 3 2809506192
Giải 2 45519
Giải 115255
Giải ĐB334320
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 4 5 5
1 3, 7, 9 6
2 0, 4 7 8
3 1, 9 8
4 5, 8 9 2, 5, 6, 9
Giải 828
Giải 7072
Giải 6453458256344
Giải 51575
Giải 4209785608571524
16679317170671970433
Giải 3 7692900078
Giải 2 16633
Giải 199704
Giải ĐB579113
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 3, 7, 9 6
2 4, 5, 8, 9 7 2, 5, 8, 8, 9
3 3, 3, 4 8 5
4 4 9
Giải 885
Giải 7760
Giải 6319196949184
Giải 53427
Giải 4077434920285079
66255826291741564122
Giải 3 8368810809
Giải 2 78169
Giải 170560
Giải ĐB560105
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 5
1 5 6 0, 0, 9
2 2, 7, 9 7 9
3 8 4, 5, 8
4 3 9 1, 4
Giải 880
Giải 7802
Giải 6947871492729
Giải 55845
Giải 4400565242027862
27156765909986812591
Giải 3 5983874744
Giải 2 34266
Giải 131590
Giải ĐB077717
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6, 6
1 7 6 2, 6, 8
2 0, 9 7 8
3 8 8 0
4 4, 5, 9 9 0, 0, 1
Giải 817
Giải 7114
Giải 6505792749839
Giải 51898
Giải 4934710166148829
52776291072267851513
Giải 3 1584274809
Giải 2 30370
Giải 157745
Giải ĐB212286
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 7
1 3, 4, 7 6 1
2 9 7 0, 1, 4, 6, 8
3 9 8 6
4 2, 5 9 8
Giải 821
Giải 7284
Giải 6544575599325
Giải 56063
Giải 4393047167290830
55613662389345064047
Giải 3 4517794359
Giải 2 51095
Giải 101101
Giải ĐB656755
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 0, 5, 9, 9
1 3 6 3
2 1, 5 7 2, 7
3 0, 8 8 4
4 5, 7 9 5
Giải 811
Giải 7377
Giải 6842330273810
Giải 53561
Giải 4256604492756823
71429138980616142134
Giải 3 4661993380
Giải 2 46235
Giải 111862
Giải ĐB345318
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 1, 8, 9 6 0, 1, 1, 2
2 3, 3, 7, 7, 9 7 7
3 4, 5 8 0
4 9 8
Giải 827
Giải 7932
Giải 6750357279228
Giải 56491
Giải 4641915084146472
32207441397266418487
Giải 3 8637262359
Giải 2 78787
Giải 102073
Giải ĐB946810
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 9
1 0 6 4
2 7, 7, 8 7 2, 2, 3
3 2, 9 8 7, 7
4 1 9 1, 1
Giải 814
Giải 7179
Giải 6729796466929
Giải 50930
Giải 4414869616773159
64808535799661769627
Giải 3 3701048710
Giải 2 00570
Giải 175948
Giải ĐB980385
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9
1 0, 0, 4, 7 6 7
2 7, 9 7 0, 9, 9
3 0 8 5, 6
4 6, 8 9 7
Giải 836
Giải 7634
Giải 6359303113916
Giải 55523
Giải 4725229398603406
84499711033528350987
Giải 3 0986522961
Giải 2 32571
Giải 174575
Giải ĐB192275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5
1 1, 6 6 1, 5
2 2, 3 7 1, 5, 5
3 4, 6 8 3, 6, 7
4 9 3, 9
Giải 898
Giải 7843
Giải 6795356890788
Giải 52927
Giải 4965529437640953
62494462166407980080
Giải 3 1348916211
Giải 2 37978
Giải 190178
Giải ĐB990669
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 3, 3
1 1, 6 6 9
2 7 7 6, 8, 8, 9
3 8 0, 8, 9, 9
4 3 9 4, 8
Giải 853
Giải 7294
Giải 6666559304509
Giải 53994
Giải 4372305477661003
53020409642098320165
Giải 3 0558386205
Giải 2 95824
Giải 125032
Giải ĐB104478
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9 5 3
1 6 4, 5, 5
2 0, 4 7 6, 8
3 0, 0, 2 8 3, 3
4 9 4, 4
Giải 897
Giải 7050
Giải 6898489378867
Giải 51103
Giải 4608222386376497
71813525314062614295
Giải 3 2557774520
Giải 2 08655
Giải 170683
Giải ĐB968604
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 5
1 3 6 3, 7
2 0, 2, 6 7 7
3 1, 7 8 3, 4
4 9 5, 7, 7
Giải 822
Giải 7857
Giải 6267780704565
Giải 50058
Giải 4676113278045676
40032519116653743125
Giải 3 0043235553
Giải 2 99822
Giải 181227
Giải ĐB454379
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7, 8
1 1, 1 6 5
2 2, 2, 5, 7 7 0, 6, 7, 9
3 2, 2, 7 8 0
4 9
Giải 836
Giải 7260
Giải 6642316254619
Giải 52757
Giải 4133802488702729
96077701287887079180
Giải 3 5265498695
Giải 2 71676
Giải 116751
Giải ĐB521078
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 7
1 9 6 0
2 3, 5, 8, 9 7 0, 6, 7, 8
3 6 8 0, 0, 7
4 9 5
Giải 868
Giải 7128
Giải 6948142053435
Giải 50094
Giải 4738246923669332
94952181794481183333
Giải 3 7649591810
Giải 2 77628
Giải 113558
Giải ĐB167460
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 8
1 0, 1 6 0, 8
2 4, 8, 8 7 9
3 2, 3, 5, 6 8 1
4 9 4, 5
Giải 873
Giải 7897
Giải 6294893473492
Giải 59698
Giải 4125022671921978
13037870206060755765
Giải 3 2379887605
Giải 2 80725
Giải 182040
Giải ĐB718120
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7 5
1 9 6 5
2 0, 0, 5 7 3, 8
3 7 8
4 0, 7, 8 9 2, 7, 8, 8
Giải 861
Giải 7044
Giải 6872003818915
Giải 57699
Giải 4476233917259268
93449883527581159994
Giải 3 2061134976
Giải 2 01066
Giải 102211
Giải ĐB662829
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1, 1, 1, 5 6 1, 6, 8
2 0, 3, 9 7 2, 6
3 8 1
4 4, 9 9 4, 9
Giải 870
Giải 7047
Giải 6296914033901
Giải 54840
Giải 4737068117499003
84829738829458028568
Giải 3 1620914332
Giải 2 06214
Giải 124415
Giải ĐB236392
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3, 6, 9 5
1 4, 5 6 8, 9
2 9 7 0, 4
3 2 8 0, 2
4 0, 7 9 2
Giải 874
Giải 7486
Giải 6072884218842
Giải 50430
Giải 4447617961345621
33107407174767360056
Giải 3 9140905126
Giải 2 80804
Giải 132116
Giải ĐB828475
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 9 5 6
1 3, 6, 7 6 1
2 1, 1, 6, 8 7 3, 4, 5
3 0 8 6
4 2 9
Giải 891
Giải 7481
Giải 6696362596443
Giải 58857
Giải 4039054535584111
60891819543298076021
Giải 3 2615192888
Giải 2 54671
Giải 137548
Giải ĐB519859
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 4, 5, 7, 9, 9
1 1 6 3
2 1 7 1
3 8 0, 1, 8
4 3, 8 9 1, 1
Giải 846
Giải 7417
Giải 6516214727982
Giải 52142
Giải 4612042822446475
47240120674681984674
Giải 3 3644138138
Giải 2 32389
Giải 142161
Giải ĐB338264
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 7, 9 6 1, 2, 4, 7
2 4 7 2, 4, 5
3 8 8 2, 9
4 0, 1, 2, 6 9
Giải 813
Giải 7978
Giải 6722532087928
Giải 52229
Giải 4889364989014895
70726006188876142976
Giải 3 3874417996
Giải 2 95122
Giải 120651
Giải ĐB447591
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1
1 3, 8 6 1
2 2, 5, 6, 8, 9 7 6, 8
3 6 8
4 4 9 0, 1, 5, 6
Giải 815
Giải 7387
Giải 6080030095474
Giải 55155
Giải 4164936899161634
32500744836909704928
Giải 3 1121874391
Giải 2 19241
Giải 182099
Giải ĐB271859
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 9 5 5, 9
1 5, 8 6
2 8 7 4
3 4 8 3, 7
4 1 9 1, 1, 3, 7, 9
Giải 829
Giải 7744
Giải 6895845149017
Giải 56045
Giải 4565443659598343
49334637874417359498
Giải 3 2066853241
Giải 2 56724
Giải 145108
Giải ĐB222143
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 8
1 4, 7 6 8
2 4, 9 7 3
3 4 8 7
4 1, 3, 3, 4, 4, 5 9 5, 8
Giải 892
Giải 7347
Giải 6671833888089
Giải 59640
Giải 4056203231297156
37883533867545774041
Giải 3 2407178303
Giải 2 21922
Giải 139037
Giải ĐB846473
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6, 7
1 2, 8 6
2 0, 2 7 1, 3
3 7 8 3, 6, 8, 9
4 0, 1, 7 9 2
Giải 800
Giải 7673
Giải 6734977457457
Giải 51603
Giải 4153910615995430
36402059786090950411
Giải 3 3003736924
Giải 2 04376
Giải 169922
Giải ĐB597297
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 9 5 7, 9
1 1 6
2 2, 4 7 3, 6, 8
3 0, 7 8
4 5, 9 9 1, 7
Giải 873
Giải 7411
Giải 6002052854426
Giải 52952
Giải 4551847253668939
48565878375475524767
Giải 3 6815289797
Giải 2 03126
Giải 189579
Giải ĐB462073
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 2, 5
1 1 6 5, 7
2 0, 6, 6 7 3, 3, 9
3 6, 7, 9 8 4, 5
4 9 7
Giải 867
Giải 7135
Giải 6513829052572
Giải 52434
Giải 4457372447543411
72599311757137587221
Giải 3 5055824645
Giải 2 34165
Giải 143330
Giải ĐB936186
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 8
1 1 6 5, 7
2 1 7 2, 5, 5, 5
3 0, 4, 5, 7, 8 8 6
4 5 9 9
Giải 823
Giải 7413
Giải 6247511899859
Giải 51760
Giải 4592834878821207
65383237989021426875
Giải 3 7283250804
Giải 2 64780
Giải 187949
Giải ĐB262411
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 9
1 1, 3, 4 6 0
2 3 7 5, 5
3 2 8 0, 3, 3, 8, 9
4 9 9 8
Giải 821
Giải 7986
Giải 6235719459322
Giải 53017
Giải 4627759641024383
22172550212251362750
Giải 3 0983340301
Giải 2 74588
Giải 117056
Giải ĐB367422
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 6, 7
1 0, 3, 7 6
2 1, 1, 2, 2 7 2, 5
3 3 8 3, 6, 8
4 5 9
Giải 804
Giải 7063
Giải 6318367486155
Giải 53767
Giải 4017553737552949
41533928981327341134
Giải 3 7952967393
Giải 2 08788
Giải 147654
Giải ĐB226193
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 5, 5
1 6 3, 7
2 9 7 3, 5
3 3, 4 8 3, 8
4 8, 9 9 3, 3, 8
Giải 816
Giải 7787
Giải 6385384832493
Giải 54621
Giải 4317369771977392
42107195007989598912
Giải 3 5341227680
Giải 2 04246
Giải 199760
Giải ĐB098395
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 3
1 2, 2, 6, 9 6 0
2 1 7
3 6 8 0, 3, 7
4 6 9 2, 3, 5, 5
Giải 875
Giải 7044
Giải 6155115608915
Giải 59116
Giải 4923473416038460
98377332208918141671
Giải 3 8313525222
Giải 2 74890
Giải 164979
Giải ĐB900231
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1
1 5, 6 6 0, 0, 0
2 0, 2 7 1, 5, 7, 9
3 1, 5 8 1
4 4, 7 9 0
Giải 834
Giải 7889
Giải 6662885579111
Giải 54363
Giải 4484843695519195
54219336327346560328
Giải 3 7377480925
Giải 2 11389
Giải 145476
Giải ĐB745986
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7
1 1, 9 6 3, 5
2 5, 8, 8 7 4, 6
3 2, 4 8 4, 6, 9, 9
4 9 5
Giải 843
Giải 7337
Giải 6499880863106
Giải 50718
Giải 4441912117306415
05677886078985364509
Giải 3 3974145128
Giải 2 86085
Giải 178928
Giải ĐB735191
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 9 5 3
1 5, 8 6
2 8, 8 7 3, 7
3 7 8 5, 6
4 1, 3 9 1, 1, 8
Giải 861
Giải 7656
Giải 6958829552197
Giải 59940
Giải 4382506663786585
00891436954814835734
Giải 3 0779933380
Giải 2 63431
Giải 110389
Giải ĐB547912
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5, 6
1 2 6 1
2 7
3 1, 4, 7 8 0, 5, 8, 9
4 0, 8 9 1, 5, 7, 9
Giải 805
Giải 7293
Giải 6404815041943
Giải 50399
Giải 4641578878380179
54570356116986209132
Giải 3 8418603257
Giải 2 31276
Giải 175800
Giải ĐB274111
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 5 5 7, 7
1 1, 1 6 2
2 7 0, 6, 9
3 2 8 3, 6
4 3, 8 9 3, 9
Giải 853
Giải 7277
Giải 6901056709780
Giải 58287
Giải 4958025187917863
42521524178928172662
Giải 3 3074576396
Giải 2 46240
Giải 161329
Giải ĐB403090
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3
1 0, 7 6 2, 3
2 1, 9 7 0, 7, 9
3 8 0, 1, 7
4 0, 5 9 0, 6
Giải 810
Giải 7191
Giải 6234811445460
Giải 55577
Giải 4316755444119359
20709888553521187375
Giải 3 7346008587
Giải 2 27084
Giải 170341
Giải ĐB543137
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5, 9
1 0, 1 6 0, 0
2 7 5, 5, 7
3 7 8 4, 7
4 1, 1, 4, 8 9 1
Giải 803
Giải 7402
Giải 6752759969996
Giải 56892
Giải 4979665850665786
74007079204217277552
Giải 3 2918143857
Giải 2 78008
Giải 145926
Giải ĐB239345
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 6, 7, 8 5 2, 7
1 6 6
2 0, 6, 7 7 2
3 8 1, 6
4 5 9 2, 6, 6
Giải 844
Giải 7953
Giải 6424732379252
Giải 50078
Giải 4890527150869571
12311797508504655761
Giải 3 8556024157
Giải 2 00710
Giải 163249
Giải ĐB535453
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 2, 2, 3, 3, 7
1 0, 1 6 0, 1
2 7 1, 8
3 7 8
4 4, 6, 7, 9 9
Giải 829
Giải 7162
Giải 6428143852495
Giải 50789
Giải 4184054128646905
65905169502332236978
Giải 3 2028049482
Giải 2 46744
Giải 190789
Giải ĐB671541
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 5 5 0
1 6 2
2 2, 9 7 8
3 8 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9
4 1, 4 9 5
Giải 815
Giải 7821
Giải 6489240764312
Giải 57327
Giải 4657734451552630
06253104044386501762
Giải 3 0150491113
Giải 2 38804
Giải 188884
Giải ĐB950204
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 4, 4 5 3
1 2, 3, 5, 5 6 2, 5
2 1, 7 7 3, 6
3 0 8 4
4 9 2
Giải 848
Giải 7312
Giải 6590444382577
Giải 55660
Giải 4773324803303922
31950317454357628741
Giải 3 7012752214
Giải 2 06963
Giải 154278
Giải ĐB428812
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0
1 2, 2, 4 6 0, 3
2 2, 7 7 6, 7, 8
3 2, 3, 8 8
4 1, 5, 8 9
Giải 841
Giải 7444
Giải 6791787014825
Giải 57719
Giải 4875954518014910
78979600729300055026
Giải 3 9047500503
Giải 2 13999
Giải 104623
Giải ĐB550576
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5
1 0, 7, 9 6
2 3, 5, 6 7 2, 5, 6, 9
3 8 0
4 1, 4 9 5, 9
Giải 871
Giải 7099
Giải 6952199382196
Giải 58404
Giải 4513849343652147
20235399635728296661
Giải 3 9745855976
Giải 2 33296
Giải 177492
Giải ĐB030613
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 3 6 1, 3
2 1 7 1, 6
3 5, 6, 8 8 2, 4
4 7 9 2, 6, 6, 9
Giải 872
Giải 7032
Giải 6928106416200
Giải 54363
Giải 4305536435921251
00287154651925094675
Giải 3 4512527697
Giải 2 52295
Giải 167845
Giải ĐB266873
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 1, 3, 9
1 6 3, 5
2 5 7 2, 3, 5
3 2 8 1, 7
4 1, 5 9 5, 7
Giải 811
Giải 7691
Giải 6979653325602
Giải 55711
Giải 4958866945059867
68197671453865226698
Giải 3 0393192293
Giải 2 41115
Giải 197109
Giải ĐB801944
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 2
1 1, 1, 5 6 7
2 7
3 1, 2 8 6
4 4, 5 9 1, 3, 6, 7, 8
Giải 893
Giải 7657
Giải 6669512574117
Giải 55117
Giải 4384983748857475
39568851411343371271
Giải 3 2044902165
Giải 2 08401
Giải 180843
Giải ĐB572209
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 7, 7
1 7, 7 6 5, 8
2 7 1, 5
3 3 8 8
4 1, 3, 9 9 3, 5, 8
Giải 825
Giải 7515
Giải 6303695198010
Giải 51787
Giải 4188377806179842
90259315979963747172
Giải 3 8061925556
Giải 2 58735
Giải 135299
Giải ĐB639568
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 9
1 0, 5, 9, 9 6 1, 8
2 5 7 2
3 5, 6, 7, 7 8 7
4 2 9 7, 9
Giải 890
Giải 7198
Giải 6684740852327
Giải 58434
Giải 4707496263280938
92601463283319179431
Giải 3 0823038095
Giải 2 76085
Giải 196162
Giải ĐB196596
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 6 2
2 7, 8 7
3 0, 1, 2, 4, 8 8 5, 5
4 7, 9 9 0, 1, 5, 6, 8
Giải 845
Giải 7418
Giải 6164381509587
Giải 52292
Giải 4799183911744769
71287082506981485949
Giải 3 1233711489
Giải 2 58212
Giải 193570
Giải ĐB147273
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0
1 2, 4, 7, 8, 8 6 9
2 7 0, 3
3 7 8 7, 7, 9
4 3, 5, 9 9 2
Giải 898
Giải 7690
Giải 6006400727473
Giải 55043
Giải 4269176380600308
29467741573077362547
Giải 3 9522431139
Giải 2 65535
Giải 145823
Giải ĐB475706
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 8 5 7
1 7 6 4, 7
2 3, 4 7 2, 3, 3
3 5, 9 8
4 3, 7 9 0, 8
Giải 817
Giải 7915
Giải 6290997168803
Giải 53510
Giải 4413058477527376
97001062915953143055
Giải 3 2642821712
Giải 2 83520
Giải 150865
Giải ĐB210204
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 4, 5, 9 5 5
1 0, 2, 5, 6, 7 6 5
2 0, 8 7 5, 6
3 1 8
4 9 1
Giải 823
Giải 7235
Giải 6837558780848
Giải 57242
Giải 4611151505129428
91791217918280366402
Giải 3 7264753185
Giải 2 40330
Giải 124322
Giải ĐB774143
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 1
1 5 6
2 2, 3, 8 7 5, 8
3 0, 5 8 5
4 2, 3, 7, 8 9 1, 1
Giải 852
Giải 7089
Giải 6688661979242
Giải 54481
Giải 4591609021132128
24776757181900305862
Giải 3 4796389008
Giải 2 16698
Giải 162762
Giải ĐB848611
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 2
1 1, 1, 8 6 0, 2, 2, 3
2 8 7 6
3 8 1, 6, 9
4 2 9 7, 8
Giải 888
Giải 7912
Giải 6907969351401
Giải 59153
Giải 4027934206956531
02708427699721398601
Giải 3 6113340269
Giải 2 86367
Giải 168679
Giải ĐB867966
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 8 5 3
1 2, 3 6 6, 7, 9, 9, 9
2 7 9, 9
3 1, 3, 5 8 8
4 9 3
Giải 871
Giải 7387
Giải 6713120790904
Giải 52131
Giải 4543497442129655
71587418633707897713
Giải 3 7406727632
Giải 2 91239
Giải 113816
Giải ĐB317457
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 7
1 3, 6 6 3, 7
2 1 7 1, 8, 9
3 1, 1, 2, 9 8 7, 7
4 9 9
Giải 803
Giải 7032
Giải 6941831178147
Giải 57633
Giải 4458483792901969
10620870481201369680
Giải 3 5026586210
Giải 2 24382
Giải 181594
Giải ĐB540992
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 3, 7, 8 6 5, 9
2 0, 9 7
3 2, 3 8 0, 2
4 7, 8, 8 9 2, 4
Giải 876
Giải 7921
Giải 6543150409123
Giải 57832
Giải 4618445614806838
75303988477481735664
Giải 3 5191095114
Giải 2 35588
Giải 183737
Giải ĐB175432
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 4, 7 6 4
2 1, 3 7 6
3 1, 2, 2, 7, 8 8 8
4 0, 4, 7, 8 9
Giải 828
Giải 7930
Giải 6947382625916
Giải 50972
Giải 4726726318310439
66893815045712616476
Giải 3 5710788744
Giải 2 03860
Giải 160764
Giải ĐB271653
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 3
1 6 6 0, 2, 4
2 6, 8 7 2, 2, 3, 6
3 0, 9 8 3
4 4 9 3
Giải 828
Giải 7188
Giải 6270745186904
Giải 56758
Giải 4445433354655897
22613346985046770290
Giải 3 6565778727
Giải 2 11381
Giải 165591
Giải ĐB305981
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 7, 8
1 3, 8 6 7
2 7, 8 7
3 8 1, 1, 8
4 3, 6 9 0, 1, 7, 8
Giải 841
Giải 7413
Giải 6085571130549
Giải 59322
Giải 4079329601268113
20803242897470566368
Giải 3 8265781492
Giải 2 48096
Giải 111610
Giải ĐB086145
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 5, 7
1 0, 2, 3, 3, 3 6 8
2 2 7
3 2 8 9
4 1, 5, 9 9 2, 6
Giải 827
Giải 7043
Giải 6445593094922
Giải 58570
Giải 4800267662655482
95434502281850892839
Giải 3 4770270381
Giải 2 98609
Giải 192208
Giải ĐB556433
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8, 8, 9, 9 5 5
1 6
2 2, 6, 6, 7, 8 7 0
3 3, 4, 9 8 1, 2
4 3 9
Giải 870
Giải 7479
Giải 6886812266977
Giải 55618
Giải 4004584431145727
85026834899601864219
Giải 3 6206314306
Giải 2 24103
Giải 175098
Giải ĐB920866
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 8
1 1, 8, 8, 9 6 3, 6, 8
2 6, 6, 7 7 0, 7, 9
3 8 9
4 9 8
Giải 898
Giải 7912
Giải 6792305532737
Giải 56077
Giải 4079932631161491
25447804501391529649
Giải 3 2992490783
Giải 2 20201
Giải 134381
Giải ĐB678976
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 3
1 1, 2, 5 6
2 3, 4 7 6, 7
3 7 8 1, 3
4 7, 9 9 1, 3, 8
Giải 875
Giải 7123
Giải 6324855165573
Giải 59703
Giải 4211261701093784
23959943341809520238
Giải 3 9683238536
Giải 2 87747
Giải 132007
Giải ĐB355904
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7 5 9
1 0, 6 6
2 3, 6 7 3, 5
3 2, 4, 6, 8 8 4
4 7, 8 9 5
Giải 813
Giải 7793
Giải 6069150587030
Giải 59619
Giải 4128386298091120
90686285978309925451
Giải 3 2512515207
Giải 2 17385
Giải 147024
Giải ĐB651163
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 8
1 3, 9 6 3
2 0, 4, 5 7
3 0, 8 8 0, 5, 6
4 9 1, 3, 7, 9
Giải 866
Giải 7720
Giải 6198056102001
Giải 54356
Giải 4091670756062136
36473230851947919222
Giải 3 1954074714
Giải 2 87552
Giải 146240
Giải ĐB642066
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 6
1 0, 4 6 0, 6, 6, 7
2 0, 2 7 3, 9
3 6 8 0, 5
4 0, 0 9
Giải 863
Giải 7460
Giải 6674991634785
Giải 56989
Giải 4432835523475649
37333463561160660247
Giải 3 2735418953
Giải 2 49724
Giải 134877
Giải ĐB922062
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3, 4, 6
1 6 0, 2, 3, 3
2 4 7 7
3 3, 4 8 3, 5, 9
4 7, 9, 9 9
Giải 823
Giải 7140
Giải 6276210476528
Giải 59217
Giải 4520765351793495
20623203567187446021
Giải 3 0269871744
Giải 2 92737
Giải 105385
Giải ĐB436881
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 7, 7 6 2
2 1, 3, 3, 8 7 4, 6
3 7 8 1, 5
4 0, 4, 7 9 5, 8
Giải 801
Giải 7994
Giải 6984429366932
Giải 58892
Giải 4912151204935044
56671658639923856970
Giải 3 5488962555
Giải 2 66669
Giải 149281
Giải ĐB734643
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5
1 5 6 3, 9
2 7 0, 1
3 2, 6, 8 8 1, 9
4 3, 4, 4, 9 9 2, 4
Giải 838
Giải 7308
Giải 6459160539942
Giải 54103
Giải 4079234596254852
27568927519494055466
Giải 3 8123422383
Giải 2 37239
Giải 147755
Giải ĐB563502
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 8 5 1, 2, 3, 5
1 6 2, 6, 8
2 3 7
3 4, 8, 9 8 3
4 0, 2 9 1
Giải 812
Giải 7775
Giải 6884990085168
Giải 57244
Giải 4571209842024963
27562222089518972052
Giải 3 4572800445
Giải 2 73098
Giải 114922
Giải ĐB102799
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 2
1 2 6 2, 3, 8
2 0, 0, 2, 8 7 5
3 8 9
4 4, 5, 9 9 8, 9
Giải 841
Giải 7308
Giải 6971701130625
Giải 56739
Giải 4077481944549897
06237811063831300790
Giải 3 9574287084
Giải 2 63662
Giải 176477
Giải ĐB380238
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5
1 3, 3, 7 6 2
2 5 7 7
3 7, 8, 9 8 4
4 1, 2, 5, 8 9 0, 7
Giải 884
Giải 7281
Giải 6916179931353
Giải 58016
Giải 4560319285782028
44999287751657812399
Giải 3 4228274314
Giải 2 77429
Giải 127643
Giải ĐB818869
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7
1 4, 6 6 1, 9
2 8, 9 7 5, 8
3 1 8 1, 2, 4
4 3 9 3, 9, 9
Giải 813
Giải 7737
Giải 6459567960171
Giải 58882
Giải 4407269738034149
53818430909597923366
Giải 3 2081208226
Giải 2 42157
Giải 159053
Giải ĐB258145
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7
1 2, 3, 8 6 6
2 6, 6 7 1, 9
3 7 8 0, 2
4 5, 9 9 0, 5, 6
Giải 839
Giải 7641
Giải 6129598481749
Giải 56145
Giải 4803539714052532
15165737802108637295
Giải 3 6792582416
Giải 2 37023
Giải 105077
Giải ĐB762724
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 6 6 5
2 3, 4, 5 7 7
3 2, 9 8 0, 6
4 0, 1, 5, 8, 9 9 5, 5
Giải 806
Giải 7736
Giải 6928652359221
Giải 55600
Giải 4197802551221042
01076551240616287597
Giải 3 3247203257
Giải 2 72085
Giải 157081
Giải ĐB504248
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 7
1 2 6 2
2 1, 4 7 2, 6
3 5, 6 8 0, 1, 5, 6
4 2, 8 9 7
Giải 813
Giải 7085
Giải 6742011685402
Giải 51875
Giải 4036874736386319
65971306601944083011
Giải 3 9974607264
Giải 2 80695
Giải 112891
Giải ĐB806545
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 1, 3, 9 6 0, 3, 4, 8
2 0 7 1, 5
3 8 5, 7
4 0, 5, 6 9 1, 5
Giải 823
Giải 7987
Giải 6821022324644
Giải 58848
Giải 4154278977236696
19490807423914314608
Giải 3 7941826560
Giải 2 73939
Giải 137010
Giải ĐB517767
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 0, 0, 8 6 0, 7
2 3, 7 7 2
3 2, 9 8 7
4 2, 3, 4, 8 9 0, 6
Giải 818
Giải 7864
Giải 6519374855950
Giải 52136
Giải 4243112497556826
64831178001434036959
Giải 3 1892593642
Giải 2 03355
Giải 177043
Giải ĐB984304
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 0, 5, 9
1 1, 8 6 4
2 5, 6 7 5
3 1, 6 8 5
4 0, 2, 3 9 3
Giải 826
Giải 7577
Giải 6093911392670
Giải 57613
Giải 4088346221314876
80711901435758664435
Giải 3 7373837701
Giải 2 18661
Giải 124774
Giải ĐB580479
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 1, 3, 3 6 1
2 6 7 0, 4, 6, 7, 9
3 4, 5, 8, 9, 9 8 6
4 3 9
Giải 852
Giải 7533
Giải 6412020542021
Giải 57522
Giải 4800617735684240
62209131071916100699
Giải 3 5277937964
Giải 2 26400
Giải 178403
Giải ĐB392479
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7, 9 5 2, 4, 6
1 6 1, 1, 4
2 0, 1, 2 7 9, 9
3 3 8
4 0 9 9
Giải 824
Giải 7054
Giải 6777826102977
Giải 50337
Giải 4198620682429427
20914711489028131160
Giải 3 1948265086
Giải 2 26734
Giải 199135
Giải ĐB813985
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 0, 4 6 0, 2
2 4, 4, 7 7 7, 8
3 4, 5, 7 8 1, 2, 5, 6
4 8 9
Giải 832
Giải 7397
Giải 6795541300162
Giải 50022
Giải 4837149909226197
47027488289057952757
Giải 3 9749856968
Giải 2 75842
Giải 165019
Giải ĐB864406
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5, 7
1 4, 9 6 2, 8
2 2, 7, 8 7 9
3 0, 2 8
4 2 9 2, 7, 7, 8
Giải 872
Giải 7156
Giải 6270293740173
Giải 50730
Giải 4287371779398411
44121300943700110850
Giải 3 4736773876
Giải 2 19709
Giải 198968
Giải ĐB960157
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 9 5 0, 6, 7
1 1 6 7, 8
2 1 7 2, 3, 4, 6
3 0, 7 8
4 9 3, 4
Giải 891
Giải 7141
Giải 6007156127900
Giải 57542
Giải 4762468040183032
33196752034894675895
Giải 3 9225291668
Giải 2 46925
Giải 135348
Giải ĐB304236
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5 2
1 2 6 8
2 5 7 1
3 2, 6 8
4 1, 2, 6, 6, 8 9 1, 5, 6
Giải 842
Giải 7461
Giải 6787414731722
Giải 58782
Giải 4639016115735812
48638983390562197956
Giải 3 9498084541
Giải 2 14443
Giải 148279
Giải ĐB502159
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 6, 7, 9
1 2 6 1
2 1, 2 7 3, 4, 9
3 8, 9 8 0, 2
4 1, 2, 3 9
Giải 819
Giải 7215
Giải 6428176209474
Giải 55636
Giải 4115594566616168
32905110621289376537
Giải 3 4531346409
Giải 2 63064
Giải 191867
Giải ĐB141007
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 9 5 9
1 3, 5, 9 6 2, 4, 6, 7, 8
2 0 7 4
3 6, 7 8 1
4 9 3
Giải 829
Giải 7651
Giải 6028249254868
Giải 58180
Giải 4480243689097104
15826447508424346909
Giải 3 8360541305
Giải 2 96623
Giải 110138
Giải ĐB425721
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 5, 9 5 0, 1
1 6 8
2 1, 3, 4, 5, 6, 9 7
3 8 8 0, 2
4 3 9 0
Giải 894
Giải 7383
Giải 6607506250793
Giải 58034
Giải 4180301503739727
92010778972979375529
Giải 3 1220776975
Giải 2 30761
Giải 192866
Giải ĐB009847
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 0 6 1, 6
2 5, 7, 9 7 5, 5
3 0, 4, 7 8 3
4 7 9 3, 3, 4, 7
Giải 897
Giải 7393
Giải 6324121637599
Giải 53279
Giải 4814861880875006
64174489319366695418
Giải 3 5118359619
Giải 2 74577
Giải 186907
Giải ĐB040871
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 8 5
1 8, 9 6 3, 6
2 7 1, 4, 7, 9
3 1 8 3, 6
4 1 9 3, 7, 9
Giải 884
Giải 7780
Giải 6419432995467
Giải 54085
Giải 4442802377282926
46632801350326542493
Giải 3 0605958469
Giải 2 48613
Giải 192116
Giải ĐB449161
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 9
1 3, 6 6 1, 5, 7, 9
2 6 7 2
3 2, 5 8 0, 0, 4, 5
4 9 3, 4, 9
Giải 826
Giải 7354
Giải 6942450688462
Giải 57267
Giải 4696193769233777
38828864026308629931
Giải 3 4470366356
Giải 2 49953
Giải 121637
Giải ĐB532827
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 3, 4, 6
1 9 6 2, 7, 8
2 4, 6, 7, 8 7 7
3 1, 7 8 6
4 9 2
Giải 806
Giải 7887
Giải 6050791233741
Giải 58133
Giải 4795268508020269
95344242797860496360
Giải 3 1766229447
Giải 2 27218
Giải 189088
Giải ĐB226436
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5
1 8 6 0, 2, 9
2 3, 6 7 9
3 3, 6 8 0, 7, 8
4 1, 4, 7 9
Giải 850
Giải 7230
Giải 6112784701248
Giải 56390
Giải 4212812329045177
93795750931399898233
Giải 3 9465579918
Giải 2 07811
Giải 183781
Giải ĐB572332
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5
1 1, 8 6
2 7 7 0, 7
3 0, 2, 3 8 1, 1
4 8 9 0, 0, 3, 5, 8
Giải 810
Giải 7793
Giải 6758620386162
Giải 51425
Giải 4643611633265697
95488196513746107458
Giải 3 4808633145
Giải 2 55351
Giải 131960
Giải ĐB267034
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 1, 8
1 0 6 0, 1, 1, 2
2 5 7
3 2, 4, 8 8 6, 6, 8
4 5 9 3, 7
Giải 895
Giải 7499
Giải 6069980260131
Giải 54810
Giải 4404298974632131
65552163309431243343
Giải 3 2331482433
Giải 2 87220
Giải 138433
Giải ĐB549217
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 0, 2, 4, 7 6
2 0, 6, 9 7
3 0, 1, 1, 3, 3 8
4 3, 6 9 5, 9, 9
Giải 833
Giải 7283
Giải 6057723087203
Giải 59945
Giải 4557143019115578
27321322471803052498
Giải 3 1603672032
Giải 2 39691
Giải 161676
Giải ĐB396030
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5
1 4 6
2 1 7 6, 7, 8
3 0, 0, 2, 3, 6 8 3
4 5, 7 9 1, 1, 8
Giải 859
Giải 7989
Giải 6686990364320
Giải 55617
Giải 4428342020184067
11289828795284722564
Giải 3 7056331701
Giải 2 09032
Giải 111947
Giải ĐB368993
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 9
1 7 6 3, 4, 7, 9
2 0 7 9
3 2, 4, 6 8 9, 9
4 7, 7 9 3
Giải 861
Giải 7886
Giải 6568916072022
Giải 59186
Giải 4120803967043844
84491785097753505377
Giải 3 9588481030
Giải 2 52460
Giải 133305
Giải ĐB219829
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 9 5
1 6 0, 1
2 2, 9 7 0, 7
3 0, 5 8 0, 4, 6, 6, 9
4 4 9 1
Giải 821
Giải 7711
Giải 6968804321696
Giải 54952
Giải 4595817398157865
82170324892443683527
Giải 3 8052319475
Giải 2 52924
Giải 150679
Giải ĐB149877
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1 6 5
2 1, 3, 4, 7 7 0, 5, 7, 9
3 2, 6 8 1, 1, 8, 9
4 9 6
Giải 863
Giải 7619
Giải 6278022036002
Giải 59511
Giải 4979319604817135
49086972772258871487
Giải 3 5937643412
Giải 2 90635
Giải 130317
Giải ĐB188335
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5
1 1, 2, 7, 9 6 3
2 7 6, 7
3 1, 5, 5, 5 8 0, 6, 7, 8
4 8 9
Giải 845
Giải 7647
Giải 6956646930588
Giải 54942
Giải 4838278076287455
89501451307148298639
Giải 3 9787776523
Giải 2 07783
Giải 154831
Giải ĐB390984
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5
1 6 2, 6
2 3, 7 7 7
3 0, 1, 9 8 2, 3, 4, 8
4 2, 5, 7 9 3
Giải 898
Giải 7644
Giải 6795973350166
Giải 52918
Giải 4749170898533969
31144427552152181361
Giải 3 0721609486
Giải 2 29834
Giải 112822
Giải ĐB935484
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 9
1 6, 7, 8 6 1, 6, 9
2 1, 2 7
3 4, 5 8 4, 5, 6
4 4, 4 9 8
Giải 876
Giải 7743
Giải 6562914061338
Giải 57364
Giải 4706617421175811
70198551336041551864
Giải 3 7102310804
Giải 2 49380
Giải 191173
Giải ĐB671759
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 9
1 1, 1, 5 6 1, 4, 4
2 3, 9 7 3, 6
3 3, 8 8 0
4 3 9 8
Giải 842
Giải 7897
Giải 6279055612695
Giải 52762
Giải 4144541992288612
76890675290166199392
Giải 3 7915356660
Giải 2 21980
Giải 167179
Giải ĐB945692
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4
1 2 6 0, 1, 1, 2
2 2, 9 7 9
3 8 0
4 2 9 0, 0, 2, 2, 5, 7
Giải 874
Giải 7246
Giải 6477519700933
Giải 59603
Giải 4574893222087647
78835187522966462977
Giải 3 8186118472
Giải 2 74570
Giải 168171
Giải ĐB139738
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 6 1, 4
2 0 7 0, 0, 1, 2, 4, 5, 7
3 3, 5, 8 8 9
4 6, 7 9
Giải 865
Giải 7502
Giải 6627814767196
Giải 56412
Giải 4139180448711146
91865901067987179679
Giải 3 4930777917
Giải 2 79164
Giải 112797
Giải ĐB677019
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7 5
1 2, 7, 8, 9 6 4, 5, 5
2 7 1, 6, 8, 9
3 8 7
4 6 9 6, 7
Giải 872
Giải 7474
Giải 6963217661349
Giải 51031
Giải 4047578492733489
03665482157454557575
Giải 3 5135382049
Giải 2 70226
Giải 183715
Giải ĐB257566
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7
1 5, 5 6 5, 6, 6
2 6, 7 7 2, 4, 5
3 1, 2 8 9
4 5, 9, 9 9
Giải 800
Giải 7743
Giải 6191535363926
Giải 57684
Giải 4735260403258460
52643425264166308401
Giải 3 7897573974
Giải 2 00633
Giải 126310
Giải ĐB383748
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5
1 0, 5 6 0, 3
2 6, 6, 6 7 4, 5
3 2, 3, 6 8 4
4 3, 3, 8 9
Giải 812
Giải 7568
Giải 6647816817613
Giải 50252
Giải 4604306067187886
14061927764800159487
Giải 3 0272312227
Giải 2 72658
Giải 197187
Giải ĐB326448
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 8
1 2, 3 6 1, 8
2 3, 7 7 1, 6, 8
3 0 8 1, 6, 7, 7
4 8 9
Giải 897
Giải 7896
Giải 6921738637261
Giải 53116
Giải 4533197440023403
66799164711823051818
Giải 3 1205262770
Giải 2 21750
Giải 156142
Giải ĐB702122
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 0, 2
1 6, 7, 8, 9 6 1, 3
2 2 7 0, 1
3 0 8
4 2 9 6, 7, 9
Giải 826
Giải 7292
Giải 6219949239328
Giải 59324
Giải 4659683309367288
64559919331293331868
Giải 3 1252058630
Giải 2 80306
Giải 186405
Giải ĐB638720
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 9
1 6 8, 8
2 0, 0, 3, 4, 6, 8 7
3 0, 3, 3 8 8
4 9 2, 3, 9
Giải 824
Giải 7989
Giải 6498597742967
Giải 50286
Giải 4537144999329061
84726803756598859838
Giải 3 0394046891
Giải 2 31729
Giải 108326
Giải ĐB198200
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 4 6 1, 7
2 4, 6, 6, 9 7 4, 5
3 8 8 5, 6, 8, 9
4 0 9 1, 3
Giải 828
Giải 7285
Giải 6006573643974
Giải 53434
Giải 4491843415913482
38124063018296232686
Giải 3 0808424423
Giải 2 12174
Giải 106098
Giải ĐB674389
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9
1 6 2, 4, 5
2 3, 4, 8 7 4, 4
3 4 8 2, 4, 4, 5, 6, 9
4 9 8
Giải 802
Giải 7985
Giải 6910860650439
Giải 52862
Giải 4393938995093273
22461786901911164814
Giải 3 5439503368
Giải 2 28583
Giải 151825
Giải ĐB841275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 0
1 1, 4 6 1, 2, 5, 8
2 5 7 3, 5
3 9 8 3, 5
4 9 0, 3, 5
Giải 808
Giải 7228
Giải 6948852149865
Giải 58359
Giải 4165596333990010
42526119281705473119
Giải 3 7393065650
Giải 2 17113
Giải 160457
Giải ĐB503196
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 4, 7, 9, 9
1 0, 3, 4, 9 6 5
2 6, 8, 8 7
3 0, 9 8 8
4 9 6
Giải 890
Giải 7583
Giải 6470291271845
Giải 56497
Giải 4019070455413431
17508133821220945720
Giải 3 5507138431
Giải 2 08526
Giải 147688
Giải ĐB076172
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8, 9 5 4
1 6
2 0, 6, 7 7 1, 2
3 1, 1 8 2, 3, 8
4 5 9 0, 7
Giải 822
Giải 7247
Giải 6190332693977
Giải 59514
Giải 4311781918891928
27334131150647487996
Giải 3 0979098209
Giải 2 11656
Giải 121839
Giải ĐB057782
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 6
1 4, 5 6 9
2 2, 8 7 4, 7, 8
3 4, 9 8 2, 8
4 7 9 0, 6
Giải 829
Giải 7846
Giải 6097627171896
Giải 59500
Giải 4931690510288208
37038054682977567180
Giải 3 2710739567
Giải 2 47942
Giải 125821
Giải ĐB621928
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 7, 8 5
1 7 6 7, 8, 9
2 1, 8, 9 7 5, 6
3 8 8 0
4 2, 6 9 6
Giải 843
Giải 7063
Giải 6368871175388
Giải 56660
Giải 4347510902725193
48275746000402977914
Giải 3 6437427650
Giải 2 18677
Giải 181660
Giải ĐB740322
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 1
1 4, 7 6 0, 0, 3
2 2, 7, 9 7 4, 5, 7
3 8 8, 8
4 3 9 3
Giải 885
Giải 7691
Giải 6121482129872
Giải 53540
Giải 4999307145754404
77617002052047538498
Giải 3 2076549164
Giải 2 18633
Giải 177791
Giải ĐB498405
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 5 5 7
1 2, 4, 7 6 4, 5
2 7 2, 5
3 0, 3 8 5
4 0 9 1, 1, 8
Giải 847
Giải 7988
Giải 6583083821738
Giải 52352
Giải 4472656694102344
02546037591108858936
Giải 3 5291934942
Giải 2 03677
Giải 166167
Giải ĐB993333
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 9
1 9 6 5, 7
2 7 7
3 0, 3, 6, 8 8 2, 8, 8
4 1, 2, 4, 6, 7 9
Giải 867
Giải 7872
Giải 6567323863007
Giải 56727
Giải 4033752614907620
62721787490299688544
Giải 3 9309305966
Giải 2 49838
Giải 111666
Giải ĐB300146
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 6 6, 6, 7
2 0, 1, 7 7 2, 3, 5
3 8 8 6
4 4, 6, 9, 9 9 3, 6
Giải 806
Giải 7532
Giải 6315025035014
Giải 55670
Giải 4656979050149818
74875750940906116130
Giải 3 3137682256
Giải 2 58961
Giải 189016
Giải ĐB483739
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 6 5 0, 6
1 4, 6, 8 6 1, 1
2 7 0, 5, 6
3 0, 2, 9 8
4 9 4, 7
Giải 854
Giải 7311
Giải 6274688644767
Giải 55670
Giải 4258970833982962
67864226148915764922
Giải 3 6446331338
Giải 2 43011
Giải 161325
Giải ĐB749551
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 7
1 1, 1, 4 6 2, 3, 4, 4, 7
2 2, 5 7 0
3 8, 9 8
4 6 9 7
Giải 882
Giải 7165
Giải 6242643113340
Giải 53562
Giải 4852967212545138
53378428209306261246
Giải 3 2093240464
Giải 2 12170
Giải 141589
Giải ĐB823535
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1 6 2, 2, 4, 5
2 0, 5, 6 7 0, 8
3 2, 5, 8 8 2, 9
4 0, 6 9 6
Giải 851
Giải 7489
Giải 6524456755220
Giải 57988
Giải 4152413571253527
87608419835045638508
Giải 3 6175464989
Giải 2 67482
Giải 100025
Giải ĐB643965
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 1, 4, 6
1 2 6 5
2 0, 5, 7 7 5
3 8 2, 3, 8, 9, 9
4 1, 4 9
Giải 815
Giải 7260
Giải 6367598228399
Giải 56029
Giải 4854892256625867
27900477914919429704
Giải 3 2538894400
Giải 2 08815
Giải 180496
Giải ĐB179663
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 4 5
1 5, 5 6 0, 3, 6, 7
2 2, 9 7 5
3 8 8, 9
4 9 1, 4, 6, 9
Giải 812
Giải 7027
Giải 6589479862526
Giải 56716
Giải 4767688273695548
57118856598458247268
Giải 3 5428216145
Giải 2 37362
Giải 113915
Giải ĐB164281
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 9
1 2, 5, 6, 8 6 2, 8, 8
2 6, 7 7
3 6 8 1, 2, 2, 6
4 5, 8 9 4
Giải 895
Giải 7404
Giải 6144159816548
Giải 55244
Giải 4812547722340935
92180764347881338471
Giải 3 8496964754
Giải 2 28277
Giải 170334
Giải ĐB005981
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 4
1 3 6 9
2 3 7 1, 7
3 4, 4, 5 8 0, 1, 1
4 1, 4, 8 9 5
Giải 857
Giải 7364
Giải 6274282353672
Giải 58607
Giải 4258284370373901
65153591270129691114
Giải 3 8655320678
Giải 2 77570
Giải 119032
Giải ĐB046258
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 7 5 3, 3, 7, 8
1 4 6 4
2 7, 8 7 0, 2, 8
3 2, 5 8
4 2 9 6
Giải 883
Giải 7817
Giải 6369757052125
Giải 53154
Giải 4513071532112027
23347845222877711512
Giải 3 5678225554
Giải 2 57308
Giải 167295
Giải ĐB313970
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 8 5 4, 4
1 2, 7 6
2 1, 2, 5, 7 7 0, 7
3 8 2, 3
4 7 9 5, 7
Giải 834
Giải 7992
Giải 6014783497765
Giải 54795
Giải 4949685382809139
71413797312680384528
Giải 3 9888149758
Giải 2 24023
Giải 120455
Giải ĐB108687
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 5, 8
1 3 6 5, 8
2 3, 8, 8 7
3 1, 4, 9 8 1, 7
4 7, 9 9 2, 5
Giải 859
Giải 7990
Giải 6892674846434
Giải 53083
Giải 4384434643878382
19377174773029706073
Giải 3 7490714280
Giải 2 07320
Giải 104318
Giải ĐB796061
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 9
1 8 6 1
2 0, 6 7 3, 7, 7
3 4, 8 8 0, 2, 3, 4
4 3 9 0, 7
Giải 830
Giải 7245
Giải 6190145369302
Giải 50907
Giải 4348410091545568
37956449106345544226
Giải 3 1611873445
Giải 2 07069
Giải 170396
Giải ĐB109680
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7 5 5, 6
1 0, 5, 8 6 8, 9
2 6 7
3 0, 6 8 0
4 1, 5, 5 9 6
Giải 833
Giải 7414
Giải 6918153180968
Giải 59238
Giải 4738916357710340
17592731481012893947
Giải 3 8548647462
Giải 2 87669
Giải 178117
Giải ĐB660492
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 4, 7, 8 6 2, 8, 9
2 8 7 7
3 3, 8 8 1, 6
4 0, 7, 8 9 1, 2, 2
Giải 856
Giải 7811
Giải 6088852269221
Giải 50100
Giải 4601966911416782
66740046043441569786
Giải 3 1943385462
Giải 2 77479
Giải 131682
Giải ĐB547952
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 2, 6
1 1, 4, 5 6 2
2 1, 6 7 9
3 3 8 2, 2, 6, 8
4 0 9 6
Giải 831
Giải 7501
Giải 6953863491477
Giải 54329
Giải 4419914280701132
05809462203238743694
Giải 3 1029694225
Giải 2 80921
Giải 124724
Giải ĐB251470
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 9 5
1 6
2 0, 1, 4, 5, 9 7 0, 7
3 1, 2, 8 8 7
4 9 9 1, 4, 6
Giải 800
Giải 7606
Giải 6665070108286
Giải 59817
Giải 4387788551772681
65381146925423340073
Giải 3 1232636631
Giải 2 78859
Giải 116502
Giải ĐB551158
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6 5 0, 8, 9
1 0, 7, 7 6
2 6 7 3, 8
3 1, 3 8 1, 1, 6
4 9 2
Giải 891
Giải 7385
Giải 6433850942942
Giải 58960
Giải 4167782969784540
31341383479749425868
Giải 3 7591179453
Giải 2 59350
Giải 190682
Giải ĐB423701
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 3
1 1 6 0, 8
2 7 8
3 8 8 2, 5
4 0, 1, 2, 7 9 1, 4, 4, 7
Giải 851
Giải 7073
Giải 6414060955017
Giải 53030
Giải 4938101333449316
96471140697517405027
Giải 3 1462773126
Giải 2 28703
Giải 136681
Giải ĐB482548
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1
1 0, 6, 7 6 9
2 6, 7, 7 7 1, 3, 4
3 0, 4 8 1
4 0, 8 9 5
Giải 890
Giải 7860
Giải 6402752735672
Giải 58206
Giải 4721464202274613
20181748543210795034
Giải 3 4301417701
Giải 2 29562
Giải 142439
Giải ĐB415638
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7 5 4
1 3, 4 6 0, 2
2 2, 7 7 2, 3
3 4, 8, 9 8 1
4 6 9 0
Giải 868
Giải 7853
Giải 6079547634842
Giải 52787
Giải 4270308883082731
19700235886945789295
Giải 3 6146125841
Giải 2 65940
Giải 118874
Giải ĐB140266
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3, 7
1 6 1, 3, 6, 8
2 7 4
3 0, 0, 1 8 7, 8
4 0, 1, 2 9 5, 5
Giải 865
Giải 7668
Giải 6587070270349
Giải 54670
Giải 4618428510644537
61521458847921111495
Giải 3 4736370629
Giải 2 68666
Giải 115370
Giải ĐB151901
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5
1 1 6 3, 5, 6, 8
2 1, 7, 9 7 0, 0, 0
3 7 8 4
4 2, 9 9 5
Giải 812
Giải 7896
Giải 6578508517847
Giải 54084
Giải 4597797362533454
27721913791305294206
Giải 3 5302031946
Giải 2 52795
Giải 139325
Giải ĐB404759
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 2, 4, 9
1 2 6
2 0, 1, 5, 5 7 9, 9
3 8 4, 5
4 6, 7 9 5, 6
Giải 878
Giải 7398
Giải 6259390320216
Giải 52358
Giải 4926943659184594
81848919778441272006
Giải 3 3699977165
Giải 2 43041
Giải 135571
Giải ĐB985588
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 8
1 2, 6 6 5
2 7 1, 7, 8
3 2 8 8
4 1, 8 9 1, 3, 4, 4, 8, 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Kon Tum trực tiếp

XSKT 200 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Kon Tum có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,