XSGL 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSGL> XSGL 30 ngày
Giải 851
Giải 7462
Giải 6725865418890
Giải 55907
Giải 4660324190710795
64943050117389150686
Giải 3 7101660204
Giải 2 34412
Giải 149307
Giải ĐB087944
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 7, 7 5 1, 8
1 1, 2, 6 6 2
2 7
3 2 8 6
4 1, 3, 4 9 0, 1, 5
 
 
Giải 866
Giải 7096
Giải 6907886949503
Giải 50273
Giải 4339244875347700
55305035808124319778
Giải 3 0690380121
Giải 2 20923
Giải 179178
Giải ĐB503442
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 3, 5 5 3
1 6 6
2 1, 3, 4 7 3, 8, 8, 8
3 8 0
4 2, 3 9 4, 6
Giải 866
Giải 7744
Giải 6987897536409
Giải 51655
Giải 4374505638232086
18702225117543348467
Giải 3 3015827266
Giải 2 63073
Giải 108360
Giải ĐB466335
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 3, 5, 8
1 1 6 0, 6, 6, 7
2 7 3, 8
3 3, 5 8 2, 6
4 4 9
Giải 830
Giải 7840
Giải 6842290076155
Giải 51889
Giải 4134938667521811
78738012535642468109
Giải 3 9381039747
Giải 2 77094
Giải 155659
Giải ĐB293470
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 3, 5, 9
1 0, 1 6
2 2, 4 7 0, 5
3 0, 8 8 9
4 0, 7 9 3, 4
Giải 809
Giải 7373
Giải 6244288248758
Giải 54667
Giải 4687524936585276
41640042946883708835
Giải 3 2624712538
Giải 2 28541
Giải 161896
Giải ĐB363421
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 8
1 6 5, 7
2 1, 4 7 3, 6
3 5, 7, 8 8
4 0, 1, 2, 7 9 4, 6
Giải 814
Giải 7340
Giải 6243090286590
Giải 58591
Giải 4035235808595850
18051394460817897133
Giải 3 9674234271
Giải 2 89057
Giải 154039
Giải ĐB801042
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 7
1 4 6
2 3, 8 7 1, 8
3 0, 3, 9 8 5
4 0, 2, 2, 6 9 0, 1
Giải 888
Giải 7839
Giải 6953673767020
Giải 58095
Giải 4608455862794139
95774309412024099948
Giải 3 4702094018
Giải 2 32553
Giải 118771
Giải ĐB068496
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 8 6
2 0, 0, 7 7 1, 4, 6
3 6, 9, 9 8 8
4 0, 1, 5, 8 9 5, 6
Giải 853
Giải 7861
Giải 6191463924117
Giải 58609
Giải 4853137925240238
09772596865045199043
Giải 3 4942715664
Giải 2 00918
Giải 188390
Giải ĐB928264
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1, 2, 3
1 3, 4, 7, 8 6 1, 4, 4
2 7 7 2
3 8 8 6
4 3 9 0, 2
Giải 819
Giải 7535
Giải 6495231803212
Giải 53685
Giải 4328599028171150
12559790445008805836
Giải 3 3593162942
Giải 2 77168
Giải 174026
Giải ĐB422916
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2, 9, 9
1 2, 6, 9 6 8
2 6 7
3 1, 5, 6 8 0, 1, 5, 8
4 2, 4 9
Giải 832
Giải 7997
Giải 6951137823511
Giải 56780
Giải 4174661866620043
73024480274452769466
Giải 3 5090899274
Giải 2 04664
Giải 166162
Giải ĐB805946
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 1, 1 6 2, 4, 6, 6, 6
2 4, 7, 7 7 4
3 2 8 0, 2
4 3, 6 9 7
Giải 884
Giải 7517
Giải 6206397322947
Giải 54816
Giải 4122960853132216
85239135903572282065
Giải 3 8412682758
Giải 2 62812
Giải 116641
Giải ĐB965891
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 2, 6, 6, 7 6 3, 5
2 2, 6 7
3 1, 2, 9 8 4
4 1, 7 9 0, 1, 6
Giải 840
Giải 7760
Giải 6276284209232
Giải 50957
Giải 4602447967833745
92341842750127901989
Giải 3 1043744609
Giải 2 96053
Giải 193152
Giải ĐB853509
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 2, 3, 7
1 6 0, 2
2 0 7 5, 8, 9
3 2, 7 8 9
4 0, 1, 4, 5 9
Giải 836
Giải 7254
Giải 6690872634932
Giải 53420
Giải 4389843346323631
42776020645486544462
Giải 3 4830159020
Giải 2 42341
Giải 199560
Giải ĐB575149
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 4
1 6 0, 2, 3, 3, 4, 5
2 0, 0 7 6
3 1, 2, 6 8 4
4 1, 9 9
Giải 825
Giải 7201
Giải 6244567031494
Giải 59514
Giải 4672256428454417
73366937160570980474
Giải 3 7986651336
Giải 2 81016
Giải 164313
Giải ĐB522579
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 9 5
1 3, 4, 6, 6, 7 6 6, 6
2 5, 5 7 4, 9
3 6 8 4
4 5 9 4
Giải 846
Giải 7112
Giải 6539492400190
Giải 56053
Giải 4955168644286587
78827836504166618083
Giải 3 5777823757
Giải 2 53208
Giải 187164
Giải ĐB996308
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 0, 3, 7
1 2, 6 6 4, 6
2 7 7 8
3 8 3, 7
4 0, 2, 6 9 0, 4
Giải 845
Giải 7502
Giải 6469935462427
Giải 54901
Giải 4882498599599933
05662626296385059029
Giải 3 4585584493
Giải 2 53572
Giải 148651
Giải ĐB822017
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 0, 1, 5
1 7 6 2
2 7, 9, 9 7 2
3 3 8
4 5, 6, 9 9 3, 5, 9
Giải 846
Giải 7842
Giải 6536465617073
Giải 57257
Giải 4028516188625311
44678873743654760245
Giải 3 2518061720
Giải 2 30059
Giải 197651
Giải ĐB420318
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 1, 7, 9
1 1, 8 6 1, 4
2 0 7 3, 4, 8
3 8 0, 6
4 2, 5, 6, 7 9
Giải 859
Giải 7668
Giải 6820332816619
Giải 50143
Giải 4598270167507001
89170930992358158110
Giải 3 6991900570
Giải 2 76272
Giải 138855
Giải ĐB380596
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 5, 9
1 0, 9, 9 6 8
2 7 7 0, 0, 2, 5
3 8 1, 1
4 3 9 6, 9
Giải 888
Giải 7180
Giải 6597454569939
Giải 50854
Giải 4263077423518483
61174065257146674151
Giải 3 4619105171
Giải 2 86559
Giải 107035
Giải ĐB204189
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 4, 6, 9
1 6 6
2 5 7 1, 4, 4
3 5, 5, 9 8 0, 3, 8, 9
4 9 1
Giải 804
Giải 7739
Giải 6349222899732
Giải 50179
Giải 4780594488115225
40390326634680608537
Giải 3 5662960837
Giải 2 01364
Giải 143784
Giải ĐB730210
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 9
1 0 6 3, 4
2 5, 9 7 9
3 2, 7, 7, 9 8 1, 4, 9
4 9 0, 2
Giải 832
Giải 7299
Giải 6599989157454
Giải 57562
Giải 4625893732463553
81174328408542562506
Giải 3 8119742180
Giải 2 96561
Giải 122448
Giải ĐB782110
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3, 4
1 0, 5 6 1, 2
2 4, 5 7 4
3 2 8 0, 9
4 0, 8 9 7, 9, 9
Giải 894
Giải 7642
Giải 6839342938955
Giải 52529
Giải 4920862525774120
40291923495381453407
Giải 3 0162758595
Giải 2 49020
Giải 152781
Giải ĐB414815
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5, 7
1 4, 5 6
2 0, 0, 7, 9 7
3 8 1, 6
4 2, 9 9 1, 3, 3, 4, 5
Giải 844
Giải 7298
Giải 6053542898667
Giải 57254
Giải 4536295891716614
26298324174062420617
Giải 3 1479589692
Giải 2 13455
Giải 195597
Giải ĐB737179
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5
1 4, 7, 7, 7 6 7
2 4, 9 7 9
3 5 8 9
4 4 9 2, 5, 7, 8, 8
Giải 845
Giải 7322
Giải 6184014207720
Giải 56168
Giải 4837524428466746
68270628590625696213
Giải 3 7054238673
Giải 2 49382
Giải 136591
Giải ĐB193228
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 6, 9
1 3 6 8
2 0, 0, 2, 8 7 0, 3
3 8 2, 4
4 0, 2, 5, 6 9 1
Giải 855
Giải 7926
Giải 6778484777417
Giải 58123
Giải 4868782759203985
25878525460240995832
Giải 3 6108420574
Giải 2 73796
Giải 128607
Giải ĐB826248
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 5
1 7 6
2 3, 6 7 4, 7, 8, 8
3 2 8 4, 4, 5
4 6, 8 9 2, 6
Giải 873
Giải 7035
Giải 6440502706533
Giải 54691
Giải 4070468708264241
74107494004784181186
Giải 3 8179240542
Giải 2 95299
Giải 159345
Giải ĐB159337
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7 5
1 6
2 7 0, 3
3 3, 5, 7 8 2, 6
4 1, 1, 2, 5, 6 9 1, 2, 9
Giải 833
Giải 7550
Giải 6942661829659
Giải 52889
Giải 4567274321873173
94632208225505903906
Giải 3 3753900856
Giải 2 32235
Giải 149343
Giải ĐB635919
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 6, 9, 9
1 8, 9 6
2 2, 6, 7 7 3
3 2, 3, 5, 9 8 2, 9
4 3 9
Giải 865
Giải 7376
Giải 6134658042263
Giải 50340
Giải 4002991524149223
20245844346855272852
Giải 3 5429504593
Giải 2 63141
Giải 151274
Giải ĐB867516
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 2
1 6 6 3, 5
2 3 7 4, 6
3 4 8
4 0, 1, 1, 5, 6 9 3, 5, 9
Giải 885
Giải 7894
Giải 6475049892195
Giải 59923
Giải 4866606926015184
14808134795383895507
Giải 3 8048382553
Giải 2 22771
Giải 194693
Giải ĐB582780
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 0, 3
1 6 0, 0
2 3 7 1, 9
3 8 8 0, 3, 4, 5, 9
4 9 3, 4, 5
Giải 858
Giải 7863
Giải 6524386076672
Giải 57576
Giải 4971705997034504
08589493175272380479
Giải 3 2978359011
Giải 2 60143
Giải 123555
Giải ĐB429411
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 5, 8
1 1, 1, 7 6 3
2 3 7 0, 0, 2, 6, 9
3 8 3, 9
4 3, 3 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSGL theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Gia Lai trực tiếp

XSGL 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Gia Lai có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSGL 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/