XSST 90 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSST> XSST 90 ngày
Giải 875
Giải 7167
Giải 6039964000213
Giải 57191
Giải 4662981712916434
89239857089891965081
Giải 3 5712110501
Giải 2 10511
Giải 127653
Giải ĐB825835
Soi cầu Sóc Trăng
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 8 5 3
1 1, 3, 9 6 7
2 1, 9 7 5
3 4, 5, 9 8 1
4 9 1, 8, 9
XSST 30 ngày
 
 
Giải 872
Giải 7357
Giải 6175304958195
Giải 52049
Giải 4029840672308026
09139409702844101610
Giải 3 3833343037
Giải 2 18263
Giải 181864
Giải ĐB516741
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7
1 0 6 3, 4
2 3, 6 7 0, 2
3 3, 7, 9 8 4
4 1, 1, 9 9 5, 5
XSST 90 ngày
Giải 884
Giải 7177
Giải 6808515751081
Giải 53676
Giải 4129991289169195
62446895123948198082
Giải 3 1390877693
Giải 2 05167
Giải 139971
Giải ĐB874204
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5
1 2 6 7
2 7 1, 5, 6, 7
3 8 1, 1, 2, 4, 5
4 6 9 1, 3, 5, 9
XSST 100 ngày
Giải 890
Giải 7125
Giải 6153984039576
Giải 51976
Giải 4706613329769956
54531941197089094493
Giải 3 3210150340
Giải 2 11702
Giải 110271
Giải ĐB393889
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3 5 6
1 9 6 1
2 5 7 1, 6, 6
3 1, 9 8 9
4 0 9 0, 0, 3, 7
XSST 200 ngày
Giải 806
Giải 7889
Giải 6097955874688
Giải 54371
Giải 4016093810777768
28461275859527549728
Giải 3 2799241004
Giải 2 80583
Giải 199805
Giải ĐB686889
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6, 7, 9 5
1 6 1, 8
2 8 7 1, 5, 9
3 8 3, 5, 7, 8, 9, 9
4 9 2
XSST 300 ngày
Giải 889
Giải 7132
Giải 6656632053147
Giải 59943
Giải 4163740021541541
57610609212799351714
Giải 3 3104713061
Giải 2 25938
Giải 141388
Giải ĐB074764
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 4, 5 6 1, 4, 6
2 1 7 4
3 2, 8 8 8, 9
4 1, 3, 7, 7 9 3
XSST 10 ngày
Giải 875
Giải 7048
Giải 6158998192705
Giải 58843
Giải 4252375095604332
64243870932499953108
Giải 3 7377860988
Giải 2 92252
Giải 174107
Giải ĐB940716
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 8 5 2, 6
1 6, 9 6
2 7 5, 8
3 2, 7 8 8, 9
4 3, 3, 8 9 3, 9
XSST 20 ngày
Giải 852
Giải 7766
Giải 6355050504603
Giải 56797
Giải 4841255953649268
42936839130657098998
Giải 3 9039053116
Giải 2 43289
Giải 159881
Giải ĐB029677
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 0, 2
1 3, 6 6 6, 8
2 5 7 0, 7
3 6, 6 8 1, 9
4 9 0, 7, 8
XSST 40 ngày
Giải 852
Giải 7440
Giải 6039849336721
Giải 58183
Giải 4601116382567113
30597884372090317635
Giải 3 3894433037
Giải 2 50682
Giải 161061
Giải ĐB545740
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 1, 3 6 1
2 1, 5 7
3 3, 5, 7, 7 8 2, 3
4 0, 0, 4 9 7, 8
XSST 50 ngày
Giải 819
Giải 7933
Giải 6483395367022
Giải 56386
Giải 4381479416062009
83279867746278190468
Giải 3 7531679046
Giải 2 55439
Giải 180497
Giải ĐB119537
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 6, 9 6 0, 8
2 2 7 4, 9
3 3, 3, 6, 7, 9 8 1, 6
4 6, 7 9 7
XSST 60 ngày
Giải 871
Giải 7336
Giải 6070472977594
Giải 50674
Giải 4925679986692914
29388029085845715761
Giải 3 5342850400
Giải 2 78980
Giải 116672
Giải ĐB909943
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 8 5 7
1 4 6 1, 6, 7
2 8 7 1, 2, 4
3 6 8 0, 8
4 3 9 4, 7
XSST 500 ngày
Giải 819
Giải 7974
Giải 6344643787571
Giải 54167
Giải 4102894860421959
18769572283855316179
Giải 3 4250687530
Giải 2 42741
Giải 101512
Giải ĐB710412
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 3, 9
1 2, 2, 9 6 7, 9
2 8 7 1, 4, 8, 9
3 0 8 9
4 1, 6 9
XSST 1 ngày
Giải 824
Giải 7370
Giải 6983587228208
Giải 50666
Giải 4540319624979234
66795066161044043842
Giải 3 5877868153
Giải 2 49765
Giải 118707
Giải ĐB350292
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 3
1 6 6 5, 6
2 2, 4 7 0, 8
3 1, 4, 5 8
4 0, 2, 9 9 2, 5
XSST 2 ngày
Giải 893
Giải 7120
Giải 6561604481925
Giải 51870
Giải 4536139618125861
23858111313907652920
Giải 3 6532825988
Giải 2 39817
Giải 109717
Giải ĐB425740
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 3, 6, 7, 7 6 1
2 0, 0, 5, 8 7 0, 6
3 1 8 1, 8
4 0, 8 9 3
XSST 3 ngày
Giải 879
Giải 7169
Giải 6257760183090
Giải 57384
Giải 4059682332401261
45513905110171143711
Giải 3 5003722652
Giải 2 54961
Giải 108226
Giải ĐB981141
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1, 1, 1, 3, 8 6 1, 1, 8, 9
2 4, 6 7 7, 9
3 7 8 4
4 1 9 0
XSST 4 ngày
Giải 825
Giải 7310
Giải 6673220688168
Giải 50866
Giải 4443904540295194
91230676851922029191
Giải 3 2169286756
Giải 2 57138
Giải 174862
Giải ĐB090196
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6
1 0 6 2, 6, 8, 8
2 0, 5 7
3 0, 2, 8 8 5
4 9 0, 1, 2, 4, 6
XSST 5 ngày
Giải 872
Giải 7273
Giải 6110363760857
Giải 56414
Giải 4453011014948496
75111709475346342190
Giải 3 0522216879
Giải 2 03676
Giải 176912
Giải ĐB753990
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 7
1 1, 2, 4 6 3
2 2 7 2, 3, 6, 6, 9
3 8
4 7, 9 9 0, 0, 6
XSST 6 ngày
Giải 860
Giải 7884
Giải 6701756414752
Giải 56192
Giải 4773808381956467
85775398915138701304
Giải 3 0470228048
Giải 2 93379
Giải 174217
Giải ĐB414977
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 2
1 7, 7, 9 6 0, 7
2 7 5, 7, 9
3 8 0, 4, 7
4 1, 8 9 1, 2
XSST 7 ngày
Giải 842
Giải 7404
Giải 6515563589981
Giải 52894
Giải 4083378501582666
69396881727979933635
Giải 3 5851910291
Giải 2 45999
Giải 186845
Giải ĐB505205
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 5, 8
1 5, 9 6 6
2 7 2
3 5, 7 8 1
4 2, 5 9 1, 4, 6, 9, 9
XSST 1000 ngày
Giải 804
Giải 7601
Giải 6833191936330
Giải 52505
Giải 4919045602354286
90041934692139109689
Giải 3 0578784977
Giải 2 03868
Giải 129194
Giải ĐB944461
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 4, 5 5
1 6 1, 8, 9
2 3 7 7
3 0, 1 8 6, 7, 9
4 1 9 1, 3, 4
Giải 835
Giải 7865
Giải 6247923706444
Giải 58363
Giải 4441433121848812
24517875037039588499
Giải 3 7049585978
Giải 2 04510
Giải 180117
Giải ĐB684632
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 2, 7, 7, 8 6 3, 5
2 7 0, 8, 9
3 2, 5 8
4 3, 4 9 5, 5, 9
Giải 835
Giải 7828
Giải 6520833249116
Giải 55834
Giải 4850308262059037
16000595829905672754
Giải 3 6148549472
Giải 2 10718
Giải 115802
Giải ĐB174953
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 8 5 3, 4, 6
1 6, 8 6
2 0, 4, 8 7 2
3 0, 4, 5, 7 8 2, 5
4 9
Giải 844
Giải 7026
Giải 6693283699627
Giải 54019
Giải 4573610321131316
39889443243454448170
Giải 3 6854310163
Giải 2 97276
Giải 176277
Giải ĐB294055
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 1, 6, 9 6 1, 3, 9
2 4, 6, 7 7 0, 6, 7
3 2 8 9
4 3, 4, 4 9
Giải 837
Giải 7580
Giải 6959527785528
Giải 54933
Giải 4645864916090692
14088185392901019955
Giải 3 9162509627
Giải 2 32015
Giải 117598
Giải ĐB752719
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 5, 9 6 0
2 5, 7, 8 7 8
3 3, 7, 9 8 0, 6, 8
4 9 2, 5, 8
Giải 884
Giải 7842
Giải 6582590598601
Giải 55368
Giải 4643537267175957
81905142477967290458
Giải 3 3967848069
Giải 2 50876
Giải 158135
Giải ĐB084716
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 3, 7, 8, 9
1 6 6 8, 9
2 5 7 1, 2, 6, 8
3 5 8 4
4 2, 7 9
Giải 865
Giải 7178
Giải 6400358920070
Giải 55968
Giải 4187830026045500
39917069105105739102
Giải 3 8886994860
Giải 2 35061
Giải 176555
Giải ĐB531531
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3 5 5, 7
1 0, 7 6 0, 0, 1, 5, 8, 9
2 7 0, 8
3 1 8 3
4 9 2
Giải 831
Giải 7366
Giải 6531004243016
Giải 54812
Giải 4323113794021347
71857979007730906614
Giải 3 5730867141
Giải 2 30522
Giải 110681
Giải ĐB107700
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 8, 9 5 7
1 0, 1, 2, 4, 6 6 6
2 2, 4 7
3 1 8 1
4 0, 1, 7 9
Giải 827
Giải 7298
Giải 6695931034846
Giải 59805
Giải 4710314932541957
64763197147711848648
Giải 3 2045158587
Giải 2 10456
Giải 133800
Giải ĐB341328
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 1, 6, 7, 9
1 4, 8 6 3
2 5, 7, 8 7
3 1 8 7
4 6, 8 9 8
Giải 834
Giải 7672
Giải 6628130320371
Giải 54789
Giải 4349334781775718
43158645380537233345
Giải 3 3519352039
Giải 2 56237
Giải 105680
Giải ĐB449099
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 7, 8 6
2 7 1, 2, 2
3 2, 3, 4, 7, 8, 9 8 0, 1, 9
4 5 9 3, 9
Giải 816
Giải 7833
Giải 6297617064388
Giải 58588
Giải 4886827250227546
16702368316298906517
Giải 3 0998207470
Giải 2 29674
Giải 159251
Giải ĐB713125
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 6 5 1
1 6, 7 6
2 5 7 0, 4, 6
3 1, 3 8 2, 2, 8, 8, 9
4 6 9
Giải 818
Giải 7389
Giải 6685302387419
Giải 50486
Giải 4243776883461625
62838671635686949398
Giải 3 7977340365
Giải 2 91041
Giải 123143
Giải ĐB300191
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 8, 9 6 3, 5, 9
2 5 7 3, 7
3 4, 8, 8 8 6, 9
4 1, 3 9 1, 8
Giải 810
Giải 7754
Giải 6441594472636
Giải 57380
Giải 4925500112272791
39788683065638644189
Giải 3 5358964948
Giải 2 96631
Giải 139413
Giải ĐB717533
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 4
1 0, 3, 5 6
2 2 7
3 1, 3, 6 8 0, 6, 8, 9, 9
4 7, 8 9 1
Giải 869
Giải 7248
Giải 6492428417660
Giải 58465
Giải 4359233590207437
52229834064433355607
Giải 3 4200968239
Giải 2 82345
Giải 175993
Giải ĐB464744
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7, 9 5
1 6 0, 5, 9
2 3, 4, 9 7
3 3, 7, 9 8
4 1, 4, 5, 8 9 3
Giải 800
Giải 7054
Giải 6357862924910
Giải 56139
Giải 4382638022807119
70090538600401633320
Giải 3 3096027956
Giải 2 83015
Giải 137926
Giải ĐB462624
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 6
1 0, 5, 6, 9 6 0, 0, 3
2 0, 4, 6, 8 7 8
3 9 8
4 9 0, 2
Giải 864
Giải 7644
Giải 6124467338516
Giải 55424
Giải 4569576582063895
01399636973725750979
Giải 3 1813236574
Giải 2 47619
Giải 171254
Giải ĐB166893
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 7, 7
1 6, 9 6 4
2 0, 4 7 4, 9
3 2, 3 8
4 4, 4 9 3, 5, 7, 9
Giải 862
Giải 7274
Giải 6379674324024
Giải 59086
Giải 4145071248591103
70216572911177125836
Giải 3 6905899727
Giải 2 98928
Giải 177386
Giải ĐB827568
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 8
1 6 6 2, 8
2 4, 7, 8 7 1, 4
3 2, 6 8 5, 6, 6
4 9 1, 6
Giải 816
Giải 7880
Giải 6633538477244
Giải 50672
Giải 4888290393033412
51828158400057871049
Giải 3 0887465583
Giải 2 54460
Giải 126825
Giải ĐB079202
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 2, 6 6 0
2 5, 8, 9 7 2, 4, 8
3 0, 5 8 0, 3
4 0, 4, 7, 9 9
Giải 802
Giải 7102
Giải 6116378250964
Giải 57657
Giải 4957186332419816
85492868431201366155
Giải 3 0245920402
Giải 2 64404
Giải 153722
Giải ĐB329272
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 2, 4 5 5, 7, 9
1 3, 6, 8 6 3, 4
2 2, 4, 5 7 2
3 8
4 3 9 2
Giải 866
Giải 7793
Giải 6873989269825
Giải 58699
Giải 4040525556427104
25813293354074880445
Giải 3 4481244665
Giải 2 58669
Giải 145978
Giải ĐB858546
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2
1 2, 3 6 4, 5, 6, 9
2 5, 6 7 8
3 5, 9 8
4 5, 6, 8 9 3, 9
Giải 886
Giải 7793
Giải 6548015590147
Giải 54915
Giải 4059752361111753
52652350000555758421
Giải 3 6881301260
Giải 2 50223
Giải 197614
Giải ĐB229524
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 3, 7, 9
1 1, 3, 4, 5 6 0
2 1, 3, 4 7 5
3 8 0, 6
4 7 9 3
Giải 869
Giải 7370
Giải 6361470962778
Giải 51766
Giải 4043020016045832
00093772993414153512
Giải 3 2655428626
Giải 2 59327
Giải 165052
Giải ĐB481340
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 4
1 2, 4 6 0, 6, 9
2 6, 7 7 0, 8
3 2 8
4 0, 1 9 3, 6, 9
Giải 899
Giải 7621
Giải 6262646536672
Giải 59192
Giải 4647783824902674
63478804966517490197
Giải 3 9831138907
Giải 2 48972
Giải 192289
Giải ĐB865487
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 1 6
2 1, 6 7 2, 2, 4, 4, 8, 8
3 8 7, 9
4 9 9 2, 6, 7, 9
Giải 823
Giải 7736
Giải 6211012468020
Giải 52484
Giải 4975374700351057
29032870142581897097
Giải 3 3145075835
Giải 2 51950
Giải 139653
Giải ĐB896358
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 0, 3, 7, 8
1 0, 4, 8 6
2 0, 3 7
3 2, 5, 6, 7 8 4
4 6 9 7
Giải 885
Giải 7748
Giải 6204910624092
Giải 58969
Giải 4644300421139578
06453378968694093784
Giải 3 7480623309
Giải 2 34688
Giải 131748
Giải ĐB416255
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 3, 5
1 1 6 2, 9
2 7 8
3 0 8 4, 5, 8
4 0, 8, 8, 9 9 2, 6
Giải 865
Giải 7512
Giải 6721962361048
Giải 50792
Giải 4434412290268831
60733424510081135223
Giải 3 1009502863
Giải 2 80378
Giải 132867
Giải ĐB439461
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1
1 1, 2, 9 6 1, 3, 5, 7
2 3 7 8
3 1, 3, 6 8
4 1, 8 9 2, 5
Giải 801
Giải 7014
Giải 6402098595540
Giải 54547
Giải 4180807136198965
06932924348668096764
Giải 3 8353000007
Giải 2 23221
Giải 172357
Giải ĐB384394
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 7, 9
1 4 6 1, 4, 5
2 0, 1 7
3 0, 2, 4 8 0, 0
4 0, 7 9 4
Giải 863
Giải 7808
Giải 6992637043165
Giải 54897
Giải 4031653203293868
59538577814287934923
Giải 3 9906974460
Giải 2 67360
Giải 195530
Giải ĐB695133
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5
1 6 0, 0, 3, 5, 5, 8, 9
2 3, 6 7 9
3 0, 2, 3, 8 8 1
4 9 7
Giải 831
Giải 7569
Giải 6700832305423
Giải 56797
Giải 4569392088135416
37398301093556414422
Giải 3 5913045444
Giải 2 45068
Giải 138304
Giải ĐB429745
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 9 5
1 6 6 4, 8, 9
2 2, 3 7
3 0, 0, 1, 9 8 1
4 4, 5 9 7, 8
Giải 892
Giải 7469
Giải 6989331658997
Giải 59037
Giải 4709587255426353
36225407342937104133
Giải 3 5487255552
Giải 2 19789
Giải 114272
Giải ĐB454795
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 3, 4, 8
1 6 5, 9
2 5 7 1, 2, 2
3 3, 4, 7 8 9
4 9 2, 3, 5, 7
Giải 886
Giải 7977
Giải 6110432493063
Giải 53360
Giải 4163024310105173
56981124431285344723
Giải 3 2905871350
Giải 2 59219
Giải 199641
Giải ĐB608509
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 9 5 0, 3, 8
1 9 6 0, 3
2 3 7 3, 7
3 8 1, 6
4 1, 3, 9 9
Giải 856
Giải 7933
Giải 6747101186701
Giải 57793
Giải 4222828874026648
29306446862150355988
Giải 3 1271746602
Giải 2 68864
Giải 153753
Giải ĐB283959
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 6 5 3, 6, 9
1 7, 8 6 4
2 7 1
3 3 8 2, 6, 8
4 0, 8 9 3
Giải 891
Giải 7651
Giải 6304468034086
Giải 52187
Giải 4029790649602309
29585368348387878623
Giải 3 4951039535
Giải 2 99058
Giải 125367
Giải ĐB839121
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 1, 8
1 0 6 7
2 1, 3 7 8, 9
3 4, 5 8 5, 6, 7
4 4 9 1, 6
Giải 815
Giải 7998
Giải 6514387756125
Giải 51865
Giải 4880292885891353
92090392928174205712
Giải 3 5726985192
Giải 2 60997
Giải 174053
Giải ĐB004582
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 3, 8
1 2, 5 6 5, 9
2 5, 9 7 5
3 8 2
4 2, 3 9 0, 2, 2, 7, 8
Giải 821
Giải 7251
Giải 6871945633888
Giải 59342
Giải 4878245391244425
77022523410037681289
Giải 3 0795297585
Giải 2 99979
Giải 178805
Giải ĐB199323
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 2
1 2, 9 6 3
2 1, 2, 3, 4, 5 7 6, 9
3 8 5, 8, 9
4 1, 2 9
Giải 844
Giải 7290
Giải 6734045389469
Giải 57611
Giải 4856229356058810
17744200870347230674
Giải 3 7118354497
Giải 2 69168
Giải 123768
Giải ĐB383219
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 1, 9 6 0, 8, 8, 9
2 2 7 2, 4
3 8 8 3, 7
4 0, 4, 4 9 0, 7
Giải 800
Giải 7144
Giải 6239931137705
Giải 52942
Giải 4074908476548066
63918021735632835627
Giải 3 8549617439
Giải 2 80566
Giải 143375
Giải ĐB803670
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 3, 8 6 5, 6, 6
2 7, 8 7 0, 3, 5
3 9 8
4 2, 4 9 0, 6, 9
Giải 879
Giải 7123
Giải 6980595183339
Giải 57609
Giải 4574595113943392
20024090482070714189
Giải 3 3860747940
Giải 2 46628
Giải 127166
Giải ĐB173140
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 7, 9 5 9
1 8 6 6
2 3, 4, 8 7 9
3 9, 9 8 9
4 0, 0, 8 9 2
Giải 844
Giải 7531
Giải 6135463451549
Giải 52942
Giải 4253836177328908
59736749775808808628
Giải 3 9277237226
Giải 2 81798
Giải 143819
Giải ĐB648615
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 5, 9 6
2 6, 8 7 2, 3, 7
3 1, 6 8 3, 8
4 2, 4, 5, 9 9 8
Giải 877
Giải 7826
Giải 6492475753437
Giải 56874
Giải 4328234628392457
74191027573672526355
Giải 3 8565571140
Giải 2 55089
Giải 167297
Giải ĐB693423
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 5, 7, 7
1 6
2 3, 3, 4, 5, 6 7 4, 5, 7
3 7 8 3, 9
4 0 9 1, 7
Giải 873
Giải 7132
Giải 6608066541875
Giải 51828
Giải 4159187474057795
05206199058562786880
Giải 3 6629413685
Giải 2 57689
Giải 199056
Giải ĐB840202
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6 5 4, 6
1 8 6
2 7, 8 7 3, 5
3 2 8 0, 0, 5, 9
4 0 9 4, 5
Giải 883
Giải 7803
Giải 6291597570435
Giải 55126
Giải 4006686699036948
38646585700440797637
Giải 3 0400399122
Giải 2 08622
Giải 172092
Giải ĐB496694
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 7 5 7
1 5 6 8
2 2, 2, 6 7 0
3 5, 7 8 3
4 6, 8 9 0, 2, 4
Giải 893
Giải 7023
Giải 6985743224014
Giải 54213
Giải 4130984881738637
03096999910367318861
Giải 3 7741214337
Giải 2 99101
Giải 119261
Giải ĐB113420
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7
1 2, 3, 4, 7 6 1, 1
2 0, 2, 3 7 3
3 7, 7 8
4 9 1, 3, 6, 8
Giải 860
Giải 7216
Giải 6731625089036
Giải 59432
Giải 4770075151979566
53033860701452060990
Giải 3 7493544651
Giải 2 92186
Giải 126156
Giải ĐB916741
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 1, 6
1 6, 6, 9 6 0, 6
2 0 7 0
3 2, 3, 5, 6 8 6
4 1 9 0
Giải 889
Giải 7687
Giải 6405904787228
Giải 58188
Giải 4745271086743170
79005669745097257308
Giải 3 8493509304
Giải 2 80310
Giải 173595
Giải ĐB286126
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 8 5 9
1 0 6 7
2 6, 7, 8 7 0, 2, 4, 8
3 5 8 7, 8, 9
4 9 5
Giải 852
Giải 7981
Giải 6909399816668
Giải 57286
Giải 4810042941038497
64170696396003021370
Giải 3 2204442794
Giải 2 69451
Giải 132468
Giải ĐB169898
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 2
1 0 6 8, 8
2 7 0, 0
3 0, 9 8 1, 1, 6
4 4 9 3, 4, 7, 8
Giải 839
Giải 7513
Giải 6810881830642
Giải 59743
Giải 4317698251808217
32496008947602383340
Giải 3 5526381493
Giải 2 51928
Giải 195039
Giải ĐB770121
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 3, 7, 8 6 3, 9
2 1, 3, 8 7
3 9, 9 8 3
4 0, 2, 3 9 3, 4, 6
Giải 848
Giải 7912
Giải 6998308246815
Giải 56921
Giải 4017358783999104
32032016764714117675
Giải 3 7215825375
Giải 2 47339
Giải 148089
Giải ĐB511318
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 2, 5, 8 6
2 1, 4 7 5, 5, 6
3 2, 5, 9, 9 8 3, 9
4 1, 8 9
Giải 854
Giải 7842
Giải 6852693216948
Giải 57512
Giải 4792596398683738
18635116511493406378
Giải 3 2312365627
Giải 2 83000
Giải 188857
Giải ĐB063393
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1, 4, 7, 9
1 2 6
2 1, 3, 6, 7 7 8
3 4, 5, 8 8 6
4 2, 8 9 3
Giải 805
Giải 7477
Giải 6269792884085
Giải 50504
Giải 4673695842012603
23380571677231173567
Giải 3 7903294805
Giải 2 62246
Giải 147194
Giải ĐB595292
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5, 5 5
1 1 6 7, 7, 9
2 0 7 7
3 2 8 0, 5, 8
4 6 9 2, 4, 7
Giải 874
Giải 7739
Giải 6374368404417
Giải 52772
Giải 4841484488997865
88594905803517959203
Giải 3 0212874044
Giải 2 08556
Giải 134133
Giải ĐB120705
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 6
1 7 6 5
2 8 7 2, 4, 9
3 3, 9 8 0, 9
4 0, 3, 4, 8 9 4
Giải 851
Giải 7783
Giải 6167690434465
Giải 59421
Giải 4271506756329511
44994998744863467910
Giải 3 0411543628
Giải 2 80851
Giải 103394
Giải ĐB003168
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 1
1 0, 1, 5 6 3, 5, 8
2 1, 8 7 4, 6
3 4 8 3
4 3 9 4, 4
Giải 822
Giải 7645
Giải 6103947334589
Giải 51758
Giải 4344042862357654
86322857513810306552
Giải 3 7842392282
Giải 2 77006
Giải 160167
Giải ĐB761195
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6 5 1, 2, 4, 8
1 6 7
2 2, 2, 3, 3 7
3 3, 9 8 2, 9
4 5 9 5
Giải 889
Giải 7910
Giải 6555298459505
Giải 57258
Giải 4547728944949877
68263285933455396610
Giải 3 1094017892
Giải 2 32948
Giải 110720
Giải ĐB713865
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 3, 8
1 0, 0 6 3, 5
2 0 7 2, 7
3 8 9
4 0, 5, 8, 9 9 2, 3
Giải 852
Giải 7463
Giải 6990093476534
Giải 51548
Giải 4507211079451947
90106760570073982260
Giải 3 1682256493
Giải 2 22025
Giải 115182
Giải ĐB830388
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 2, 7
1 6 0, 3
2 1, 2, 5 7
3 4, 9 8 2, 8
4 7, 7, 8 9 3, 4
Giải 828
Giải 7119
Giải 6138768902803
Giải 51421
Giải 4984054319850263
60619868810650047133
Giải 3 7546438705
Giải 2 74562
Giải 183782
Giải ĐB389352
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 5 5 2
1 9, 9 6 2, 3, 4
2 1, 8 7
3 3 8 1, 2, 7
4 9 0, 8
Giải 886
Giải 7694
Giải 6194878389112
Giải 52833
Giải 4443728973492196
29996514653191703491
Giải 3 5802807835
Giải 2 99629
Giải 181343
Giải ĐB776985
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 7 6 5
2 8, 9 7 2
3 3, 4, 5, 8 8 5, 6
4 3, 8 9 1, 4, 6, 6
Giải 896
Giải 7545
Giải 6129159627628
Giải 59124
Giải 4427216306059172
72832680843965261375
Giải 3 8947457633
Giải 2 34164
Giải 182600
Giải ĐB583791
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2
1 6 0, 2, 4
2 1, 4, 8 7 2, 4, 5
3 2, 3 8 4
4 5 9 1, 1, 6
Giải 829
Giải 7278
Giải 6660236968043
Giải 54899
Giải 4125257485894156
24667436252890763207
Giải 3 2057326070
Giải 2 35666
Giải 101489
Giải ĐB787744
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 7 5 6, 8
1 6 6, 7
2 5, 5, 9 7 0, 3, 8
3 8 9
4 3, 4 9 6, 9
Giải 895
Giải 7036
Giải 6852481830702
Giải 57939
Giải 4119203313723724
80712675065316244280
Giải 3 5860000734
Giải 2 38955
Giải 149723
Giải ĐB004645
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6 5 5
1 2 6 2
2 0, 3, 4, 4 7
3 4, 6, 7, 9 8 0, 3
4 5 9 5
Giải 801
Giải 7394
Giải 6774146938140
Giải 55463
Giải 4657848687677737
70501416371223473935
Giải 3 7070353211
Giải 2 20708
Giải 169778
Giải ĐB289076
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 3, 8 5
1 1 6 3
2 7 6, 6, 8
3 4, 5, 7, 7 8 4
4 0, 1 9 3, 4
Giải 817
Giải 7160
Giải 6080068379968
Giải 53002
Giải 4631386933424848
49416019966739243111
Giải 3 7494387889
Giải 2 52476
Giải 161231
Giải ĐB676454
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 4
1 1, 6, 7 6 0, 8
2 7 6
3 1, 4, 7, 8 8 9
4 3, 8 9 2, 6
Giải 882
Giải 7737
Giải 6620250621581
Giải 57397
Giải 4872163102947376
42699289217355406046
Giải 3 7889154077
Giải 2 41512
Giải 167432
Giải ĐB695342
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 2, 6 6 2
2 1, 9 7 6, 7
3 2, 7 8 1, 2
4 2, 6 9 1, 7, 9
Giải 852
Giải 7336
Giải 6416712359351
Giải 52805
Giải 4378789586557102
80043931254574202580
Giải 3 5245263745
Giải 2 74157
Giải 150922
Giải ĐB443482
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 1, 2, 2, 7
1 6 5, 7
2 2, 5 7 8
3 5, 6 8 0, 2
4 2, 3, 5 9
Giải 895
Giải 7955
Giải 6583987855936
Giải 55865
Giải 4581118908457143
43922878177385672951
Giải 3 8968303999
Giải 2 29928
Giải 134073
Giải ĐB919634
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 5, 6
1 1, 7 6 5
2 2, 8 7 3
3 4, 6, 9 8 3, 4, 5
4 3 9 5, 9
Giải 807
Giải 7969
Giải 6470452211441
Giải 51238
Giải 4840688477660413
81765075490239513601
Giải 3 9603806913
Giải 2 61836
Giải 110242
Giải ĐB779205
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 5, 7 5
1 3, 3 6 5, 8, 9
2 1 7 6
3 6, 8, 8 8
4 1, 2, 9 9 5
Giải 880
Giải 7906
Giải 6121774507883
Giải 53435
Giải 4407847106513103
34977277978206948412
Giải 3 2654586874
Giải 2 13960
Giải 164971
Giải ĐB638087
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 0
1 2, 7 6 0, 5, 9
2 7 1, 4, 7
3 5 8 0, 3, 4, 7
4 5 9 7
Giải 872
Giải 7071
Giải 6141194377416
Giải 51721
Giải 4282833595842585
37011665770563010783
Giải 3 2109742566
Giải 2 76268
Giải 187288
Giải ĐB221027
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 1, 1, 6 6 6, 8
2 1, 7 7 1, 2, 7
3 0, 7 8 3, 3, 5, 8
4 9 7
Giải 888
Giải 7168
Giải 6038071000629
Giải 56656
Giải 4133692704904393
18622805593995844333
Giải 3 6562910790
Giải 2 68950
Giải 133219
Giải ĐB446354
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 4, 6, 8, 9
1 9 6 8, 9
2 2, 9, 9 7
3 3 8 0, 8
4 9 9 0, 3
Giải 897
Giải 7928
Giải 6186557208013
Giải 50145
Giải 4033452380007816
37751856793703436234
Giải 3 3545918883
Giải 2 86626
Giải 112582
Giải ĐB774567
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1, 9
1 3, 6 6 5, 7
2 0, 6, 8 7 9
3 4, 4 8 2, 3
4 5, 5 9 7
Giải 895
Giải 7122
Giải 6956195876355
Giải 50087
Giải 4754205445254500
31027809251134572663
Giải 3 9277918038
Giải 2 30360
Giải 192459
Giải ĐB910180
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 5, 9
1 6 0, 1, 3
2 0, 2, 5, 7 7 9
3 8 8 0, 7, 7
4 5 9 5
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSST theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Sóc Trăng trực tiếp

XSST 90 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Sóc Trăng có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,