XSST 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSST> XSST 30 ngày
Giải 875
Giải 7167
Giải 6039964000213
Giải 57191
Giải 4662981712916434
89239857089891965081
Giải 3 5712110501
Giải 2 10511
Giải 127653
Giải ĐB825835
Soi cầu Sóc Trăng
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 8 5 3
1 1, 3, 9 6 7
2 1, 9 7 5
3 4, 5, 9 8 1
4 9 1, 8, 9
XSST 30 ngày
 
 
Giải 872
Giải 7357
Giải 6175304958195
Giải 52049
Giải 4029840672308026
09139409702844101610
Giải 3 3833343037
Giải 2 18263
Giải 181864
Giải ĐB516741
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7
1 0 6 3, 4
2 3, 6 7 0, 2
3 3, 7, 9 8 4
4 1, 1, 9 9 5, 5
XSST 90 ngày
Giải 884
Giải 7177
Giải 6808515751081
Giải 53676
Giải 4129991289169195
62446895123948198082
Giải 3 1390877693
Giải 2 05167
Giải 139971
Giải ĐB874204
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5
1 2 6 7
2 7 1, 5, 6, 7
3 8 1, 1, 2, 4, 5
4 6 9 1, 3, 5, 9
XSST 100 ngày
Giải 890
Giải 7125
Giải 6153984039576
Giải 51976
Giải 4706613329769956
54531941197089094493
Giải 3 3210150340
Giải 2 11702
Giải 110271
Giải ĐB393889
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3 5 6
1 9 6 1
2 5 7 1, 6, 6
3 1, 9 8 9
4 0 9 0, 0, 3, 7
XSST 200 ngày
Giải 806
Giải 7889
Giải 6097955874688
Giải 54371
Giải 4016093810777768
28461275859527549728
Giải 3 2799241004
Giải 2 80583
Giải 199805
Giải ĐB686889
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6, 7, 9 5
1 6 1, 8
2 8 7 1, 5, 9
3 8 3, 5, 7, 8, 9, 9
4 9 2
XSST 300 ngày
Giải 889
Giải 7132
Giải 6656632053147
Giải 59943
Giải 4163740021541541
57610609212799351714
Giải 3 3104713061
Giải 2 25938
Giải 141388
Giải ĐB074764
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 4, 5 6 1, 4, 6
2 1 7 4
3 2, 8 8 8, 9
4 1, 3, 7, 7 9 3
XSST 10 ngày
Giải 875
Giải 7048
Giải 6158998192705
Giải 58843
Giải 4252375095604332
64243870932499953108
Giải 3 7377860988
Giải 2 92252
Giải 174107
Giải ĐB940716
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 8 5 2, 6
1 6, 9 6
2 7 5, 8
3 2, 7 8 8, 9
4 3, 3, 8 9 3, 9
XSST 20 ngày
Giải 852
Giải 7766
Giải 6355050504603
Giải 56797
Giải 4841255953649268
42936839130657098998
Giải 3 9039053116
Giải 2 43289
Giải 159881
Giải ĐB029677
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 0, 2
1 3, 6 6 6, 8
2 5 7 0, 7
3 6, 6 8 1, 9
4 9 0, 7, 8
XSST 40 ngày
Giải 852
Giải 7440
Giải 6039849336721
Giải 58183
Giải 4601116382567113
30597884372090317635
Giải 3 3894433037
Giải 2 50682
Giải 161061
Giải ĐB545740
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 1, 3 6 1
2 1, 5 7
3 3, 5, 7, 7 8 2, 3
4 0, 0, 4 9 7, 8
XSST 50 ngày
Giải 819
Giải 7933
Giải 6483395367022
Giải 56386
Giải 4381479416062009
83279867746278190468
Giải 3 7531679046
Giải 2 55439
Giải 180497
Giải ĐB119537
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 6, 9 6 0, 8
2 2 7 4, 9
3 3, 3, 6, 7, 9 8 1, 6
4 6, 7 9 7
XSST 60 ngày
Giải 871
Giải 7336
Giải 6070472977594
Giải 50674
Giải 4925679986692914
29388029085845715761
Giải 3 5342850400
Giải 2 78980
Giải 116672
Giải ĐB909943
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 8 5 7
1 4 6 1, 6, 7
2 8 7 1, 2, 4
3 6 8 0, 8
4 3 9 4, 7
XSST 500 ngày
Giải 819
Giải 7974
Giải 6344643787571
Giải 54167
Giải 4102894860421959
18769572283855316179
Giải 3 4250687530
Giải 2 42741
Giải 101512
Giải ĐB710412
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 3, 9
1 2, 2, 9 6 7, 9
2 8 7 1, 4, 8, 9
3 0 8 9
4 1, 6 9
XSST 1 ngày
Giải 824
Giải 7370
Giải 6983587228208
Giải 50666
Giải 4540319624979234
66795066161044043842
Giải 3 5877868153
Giải 2 49765
Giải 118707
Giải ĐB350292
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 3
1 6 6 5, 6
2 2, 4 7 0, 8
3 1, 4, 5 8
4 0, 2, 9 9 2, 5
XSST 2 ngày
Giải 893
Giải 7120
Giải 6561604481925
Giải 51870
Giải 4536139618125861
23858111313907652920
Giải 3 6532825988
Giải 2 39817
Giải 109717
Giải ĐB425740
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 3, 6, 7, 7 6 1
2 0, 0, 5, 8 7 0, 6
3 1 8 1, 8
4 0, 8 9 3
XSST 3 ngày
Giải 879
Giải 7169
Giải 6257760183090
Giải 57384
Giải 4059682332401261
45513905110171143711
Giải 3 5003722652
Giải 2 54961
Giải 108226
Giải ĐB981141
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1, 1, 1, 3, 8 6 1, 1, 8, 9
2 4, 6 7 7, 9
3 7 8 4
4 1 9 0
XSST 4 ngày
Giải 825
Giải 7310
Giải 6673220688168
Giải 50866
Giải 4443904540295194
91230676851922029191
Giải 3 2169286756
Giải 2 57138
Giải 174862
Giải ĐB090196
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6
1 0 6 2, 6, 8, 8
2 0, 5 7
3 0, 2, 8 8 5
4 9 0, 1, 2, 4, 6
XSST 5 ngày
Giải 872
Giải 7273
Giải 6110363760857
Giải 56414
Giải 4453011014948496
75111709475346342190
Giải 3 0522216879
Giải 2 03676
Giải 176912
Giải ĐB753990
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 7
1 1, 2, 4 6 3
2 2 7 2, 3, 6, 6, 9
3 8
4 7, 9 9 0, 0, 6
XSST 6 ngày
Giải 860
Giải 7884
Giải 6701756414752
Giải 56192
Giải 4773808381956467
85775398915138701304
Giải 3 0470228048
Giải 2 93379
Giải 174217
Giải ĐB414977
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 2
1 7, 7, 9 6 0, 7
2 7 5, 7, 9
3 8 0, 4, 7
4 1, 8 9 1, 2
XSST 7 ngày
Giải 842
Giải 7404
Giải 6515563589981
Giải 52894
Giải 4083378501582666
69396881727979933635
Giải 3 5851910291
Giải 2 45999
Giải 186845
Giải ĐB505205
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 5, 8
1 5, 9 6 6
2 7 2
3 5, 7 8 1
4 2, 5 9 1, 4, 6, 9, 9
XSST 1000 ngày
Giải 804
Giải 7601
Giải 6833191936330
Giải 52505
Giải 4919045602354286
90041934692139109689
Giải 3 0578784977
Giải 2 03868
Giải 129194
Giải ĐB944461
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 4, 5 5
1 6 1, 8, 9
2 3 7 7
3 0, 1 8 6, 7, 9
4 1 9 1, 3, 4
Giải 835
Giải 7865
Giải 6247923706444
Giải 58363
Giải 4441433121848812
24517875037039588499
Giải 3 7049585978
Giải 2 04510
Giải 180117
Giải ĐB684632
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 2, 7, 7, 8 6 3, 5
2 7 0, 8, 9
3 2, 5 8
4 3, 4 9 5, 5, 9
Giải 835
Giải 7828
Giải 6520833249116
Giải 55834
Giải 4850308262059037
16000595829905672754
Giải 3 6148549472
Giải 2 10718
Giải 115802
Giải ĐB174953
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 8 5 3, 4, 6
1 6, 8 6
2 0, 4, 8 7 2
3 0, 4, 5, 7 8 2, 5
4 9
Giải 844
Giải 7026
Giải 6693283699627
Giải 54019
Giải 4573610321131316
39889443243454448170
Giải 3 6854310163
Giải 2 97276
Giải 176277
Giải ĐB294055
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 1, 6, 9 6 1, 3, 9
2 4, 6, 7 7 0, 6, 7
3 2 8 9
4 3, 4, 4 9
Giải 837
Giải 7580
Giải 6959527785528
Giải 54933
Giải 4645864916090692
14088185392901019955
Giải 3 9162509627
Giải 2 32015
Giải 117598
Giải ĐB752719
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 5, 9 6 0
2 5, 7, 8 7 8
3 3, 7, 9 8 0, 6, 8
4 9 2, 5, 8
Giải 884
Giải 7842
Giải 6582590598601
Giải 55368
Giải 4643537267175957
81905142477967290458
Giải 3 3967848069
Giải 2 50876
Giải 158135
Giải ĐB084716
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 3, 7, 8, 9
1 6 6 8, 9
2 5 7 1, 2, 6, 8
3 5 8 4
4 2, 7 9
Giải 865
Giải 7178
Giải 6400358920070
Giải 55968
Giải 4187830026045500
39917069105105739102
Giải 3 8886994860
Giải 2 35061
Giải 176555
Giải ĐB531531
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3 5 5, 7
1 0, 7 6 0, 0, 1, 5, 8, 9
2 7 0, 8
3 1 8 3
4 9 2
Giải 831
Giải 7366
Giải 6531004243016
Giải 54812
Giải 4323113794021347
71857979007730906614
Giải 3 5730867141
Giải 2 30522
Giải 110681
Giải ĐB107700
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 8, 9 5 7
1 0, 1, 2, 4, 6 6 6
2 2, 4 7
3 1 8 1
4 0, 1, 7 9
Giải 827
Giải 7298
Giải 6695931034846
Giải 59805
Giải 4710314932541957
64763197147711848648
Giải 3 2045158587
Giải 2 10456
Giải 133800
Giải ĐB341328
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 1, 6, 7, 9
1 4, 8 6 3
2 5, 7, 8 7
3 1 8 7
4 6, 8 9 8
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSST theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Sóc Trăng trực tiếp

XSST 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Sóc Trăng có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,