XSBL 30 ngày

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 14/4 Hôm nay- Thứ Hai, 15/4
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSBL> XSBL 30 ngày
Giải 827
Giải 7866
Giải 6189343386936
Giải 50583
Giải 4814882343549152
00074560464975534822
Giải 3 5570050547
Giải 2 14907
Giải 152831
Giải ĐB830669
Soi cầu Bạc Liêu
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 2, 5
1 6 6, 9
2 2, 7 7 4
3 1, 5, 6, 8 8 3, 8
4 6, 7 9 3
XSBL 30 ngày
 
 
Giải 895
Giải 7244
Giải 6836573875843
Giải 56451
Giải 4201820539297450
92990746052161649161
Giải 3 7346963823
Giải 2 23009
Giải 154954
Giải ĐB532626
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 0, 1, 4
1 6 6 1, 5, 9
2 3, 6 7
3 8 2, 7
4 3, 4 9 0, 2, 5
XSBL 90 ngày
Giải 817
Giải 7671
Giải 6468653451256
Giải 50339
Giải 4840691970564030
37785827511613137077
Giải 3 3828497473
Giải 2 23411
Giải 161398
Giải ĐB610432
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 6
1 1, 7 6 9
2 7 1, 3, 7
3 0, 1, 2, 9 8 4, 5, 6
4 5 9 8
XSBL 100 ngày
Giải 895
Giải 7581
Giải 6832881261213
Giải 55570
Giải 4296861615273066
27690538903043274754
Giải 3 2057118443
Giải 2 18029
Giải 118371
Giải ĐB002939
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 4
1 3 6 6
2 6, 8, 9 7 0, 1, 1
3 2, 9 8 1, 6
4 3 9 0, 0, 5
XSBL 200 ngày
Giải 844
Giải 7135
Giải 6226215676486
Giải 58932
Giải 4124258504561019
90358902694840032391
Giải 3 1753709371
Giải 2 65923
Giải 127006
Giải ĐB907757
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 7, 8
1 9 6 2, 7, 9
2 3, 5 7 1
3 2, 5, 7 8 6
4 4, 5 9 1
XSBL 300 ngày
Giải 845
Giải 7701
Giải 6783954009558
Giải 58616
Giải 4599256864726867
13109851403949937922
Giải 3 1356434879
Giải 2 01721
Giải 102596
Giải ĐB758520
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 8
1 6 6 4, 7
2 0, 1, 2, 5 7 9
3 9 8
4 0, 5, 7 9 6, 9
XSBL 10 ngày
Giải 896
Giải 7391
Giải 6857275105366
Giải 54921
Giải 4715798297418799
77791807477366479960
Giải 3 2475533542
Giải 2 79967
Giải 153872
Giải ĐB404589
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0 6 0, 4, 6, 7
2 1 7 2, 2, 4, 9
3 8 9
4 2, 7 9 1, 1, 6, 9
XSBL 20 ngày
Giải 879
Giải 7592
Giải 6972371082985
Giải 50830
Giải 4243292592534051
80643087383613352048
Giải 3 2424014867
Giải 2 83332
Giải 141891
Giải ĐB812901
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 1
1 6 7
2 3, 5, 9 7 9
3 0, 2, 3, 8 8 5
4 0, 3, 8 9 1, 2
XSBL 40 ngày
Giải 808
Giải 7599
Giải 6152409816545
Giải 59223
Giải 4042105194157585
82087436099205749668
Giải 3 2387170014
Giải 2 21134
Giải 118009
Giải ĐB789605
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 9, 9 5 7
1 0, 4 6 8
2 3, 4 7 1
3 4 8 1, 5, 7
4 1, 5 9 9
XSBL 50 ngày
Giải 852
Giải 7320
Giải 6039238373827
Giải 53019
Giải 4231011378450875
30880977416205099364
Giải 3 8149546248
Giải 2 25880
Giải 179602
Giải ĐB710368
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 0, 2
1 9 6 4, 8
2 0, 7 7 5
3 7 8 0, 0, 4
4 1, 8 9 2, 5
XSBL 60 ngày
Giải 840
Giải 7405
Giải 6722344063850
Giải 53957
Giải 4508264107896209
65883895989526315758
Giải 3 2771418579
Giải 2 35199
Giải 182090
Giải ĐB758755
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 9 5 0, 5, 7, 8
1 4 6 3
2 3, 6 7 8, 9
3 8 3
4 0 9 0, 8, 9
XSBL 500 ngày
Giải 820
Giải 7865
Giải 6829016269647
Giải 52942
Giải 4433628004533540
82444617007180762677
Giải 3 9688348044
Giải 2 98435
Giải 150555
Giải ĐB044138
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 5
1 6 2, 5
2 0, 6 7 7
3 5, 8 8 3
4 0, 2, 4, 4, 5, 7 9 0
XSBL 1 ngày
Giải 803
Giải 7230
Giải 6789852903789
Giải 52784
Giải 4441587326489432
49699153680073764491
Giải 3 1985307037
Giải 2 31443
Giải 182310
Giải ĐB432494
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 8
1 0 6 4, 8
2 7
3 0, 2, 7, 7 8 4, 9
4 3 9 0, 1, 4, 8, 9
XSBL 2 ngày
Giải 894
Giải 7254
Giải 6069208200834
Giải 52481
Giải 4002964305646713
19587272123547315830
Giải 3 0710783628
Giải 2 23626
Giải 140554
Giải ĐB799733
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4, 4, 6
1 2, 3 6
2 0, 6, 8 7 3
3 0, 3, 4 8 1, 7
4 9 2, 4, 6
XSBL 3 ngày
Giải 848
Giải 7372
Giải 6216302162346
Giải 50670
Giải 4071806946763925
62453131689696403851
Giải 3 7284180783
Giải 2 81804
Giải 109858
Giải ĐB404325
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 3, 8
1 6 6 3, 4, 7, 8
2 5, 5 7 0, 2
3 8 0, 3
4 1, 6, 8 9
XSBL 4 ngày
Giải 832
Giải 7605
Giải 6712280438699
Giải 51215
Giải 4350639006711547
36384151266300862475
Giải 3 6334021237
Giải 2 82100
Giải 149038
Giải ĐB757302
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 8 5
1 5 6 3, 7
2 2, 6 7 5
3 2, 7, 8 8 4
4 0, 3, 7 9 9
XSBL 5 ngày
Giải 806
Giải 7565
Giải 6155221748843
Giải 56875
Giải 4827593450849738
84473659001946735515
Giải 3 0387081543
Giải 2 92447
Giải 144510
Giải ĐB391262
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 8 5 2, 9
1 0, 5 6 2, 5, 7
2 7 0, 3, 4, 5
3 8 8
4 3, 3, 7 9
XSBL 6 ngày
Giải 886
Giải 7316
Giải 6275564241657
Giải 57082
Giải 4563385918739317
16213359629480311614
Giải 3 2590551710
Giải 2 53903
Giải 173227
Giải ĐB008040
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 5 5 5, 7
1 0, 3, 4, 6, 7 6 2
2 4, 7 7
3 8 8 2, 6, 7
4 0 9
XSBL 7 ngày
Giải 848
Giải 7720
Giải 6351808269339
Giải 58491
Giải 4775737338657625
94284881367326632316
Giải 3 9167278975
Giải 2 83478
Giải 102523
Giải ĐB006152
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 6, 8 6 6
2 0, 3, 5, 6 7 2, 3, 5, 8
3 6, 9 8 4, 6
4 8 9 1
XSBL 1000 ngày
Giải 891
Giải 7850
Giải 6867154224732
Giải 57954
Giải 4804851460547823
62318167237687946406
Giải 3 4359084746
Giải 2 54116
Giải 133531
Giải ĐB552155
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 0, 4, 5
1 6, 8 6
2 2, 3, 3 7 1, 9
3 1, 2 8 5
4 6 9 0, 1
Giải 834
Giải 7398
Giải 6736018027097
Giải 51536
Giải 4287773940125397
92542808408767172277
Giải 3 2331355070
Giải 2 31245
Giải 196638
Giải ĐB378081
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5
1 3 6 0
2 7 0, 1, 7, 7
3 4, 6, 8 8 1
4 0, 2, 5 9 7, 7, 8
Giải 837
Giải 7379
Giải 6591269016031
Giải 56940
Giải 4241706131320002
66573126704787682469
Giải 3 3357324739
Giải 2 23903
Giải 176331
Giải ĐB630229
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3 5
1 2, 3 6 9
2 9 7 0, 0, 3, 3, 6, 9
3 1, 1, 7, 9 8
4 0 9
Giải 806
Giải 7250
Giải 6857531707823
Giải 57300
Giải 4973051070569130
85494078174579899757
Giải 3 5540551602
Giải 2 56476
Giải 112569
Giải ĐB003028
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 5, 5, 6 5 0, 7
1 7 6 9
2 3, 8 7 0, 5, 6
3 0 8
4 9 4, 8
Giải 823
Giải 7011
Giải 6326011896487
Giải 54998
Giải 4901335688292304
37469716489632486874
Giải 3 6695696659
Giải 2 36175
Giải 183899
Giải ĐB428867
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6, 9
1 1 6 0, 7, 9
2 3, 4 7 4, 5
3 3 8 2, 7, 9
4 8 9 8, 9
Giải 873
Giải 7732
Giải 6796815417028
Giải 55850
Giải 4842166321550263
46576659017103217440
Giải 3 5480786004
Giải 2 22202
Giải 191122
Giải ĐB477461
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 7 5 0
1 5, 6 6 1, 3, 8
2 2, 8 7 3, 6
3 2, 2 8
4 0, 1 9
Giải 892
Giải 7729
Giải 6296999255655
Giải 56616
Giải 4456255695921489
40676495128768312594
Giải 3 0001856566
Giải 2 71723
Giải 195746
Giải ĐB168245
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 9
1 2, 6, 8 6 6, 9
2 3, 5, 5, 9 7 6
3 8 3, 9
4 5, 6 9 2, 4
Giải 878
Giải 7744
Giải 6559129076128
Giải 52998
Giải 4450671896923211
81904025132882034203
Giải 3 8749595326
Giải 2 82141
Giải 185427
Giải ĐB133051
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7 5 1
1 1, 3 6 7, 9
2 0, 6, 7, 8 7 8
3 8
4 1, 4 9 1, 5, 8
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSBL theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Bạc Liêu trực tiếp

XSBL 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Bạc Liêu có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,