XSQNG 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 18/4 Hôm nay- Thứ Năm, 19/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSQNG> XSQNG 30 ngày
Giải 838
Giải 7806
Giải 6321251281633
Giải 54033
Giải 4394125981574940
41228789959654706691
Giải 3 4148246083
Giải 2 00851
Giải 147130
Giải ĐB089088
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1
1 2, 2, 5 6
2 8, 8 7
3 0, 3, 3, 8 8 2, 3, 8
4 0, 7 9 1, 5
 
 
Giải 814
Giải 7060
Giải 6881082883674
Giải 53440
Giải 4657207541641851
30719353432963421474
Giải 3 8236624521
Giải 2 49014
Giải 132209
Giải ĐB345331
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1
1 0, 4, 4, 6, 9 6 0, 6
2 0, 1 7 4, 4
3 1, 4 8 8
4 0, 3 9
Giải 829
Giải 7500
Giải 6664892751995
Giải 51895
Giải 4408472865893271
77025544910599523207
Giải 3 8713036023
Giải 2 44630
Giải 157420
Giải ĐB835741
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 8
1 6
2 0, 3, 5, 9 7 1, 5
3 0, 0 8
4 1, 7, 8 9 1, 5, 5, 5
Giải 814
Giải 7778
Giải 6452535371178
Giải 57707
Giải 4738270787847794
26754839440025190565
Giải 3 2900388411
Giải 2 58837
Giải 123983
Giải ĐB678267
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 4
1 1, 4 6 5, 7
2 5, 7 7 8, 8, 8
3 7, 7 8 3
4 4 9 4
Giải 816
Giải 7900
Giải 6876524485032
Giải 56018
Giải 4088036354759830
54355295206922429000
Giải 3 2703278584
Giải 2 88907
Giải 179149
Giải ĐB809491
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 7 5 5
1 6, 8 6 5
2 0, 4 7
3 0, 2, 2 8 4
4 7, 8, 9 9 1
Giải 849
Giải 7643
Giải 6066245074841
Giải 53910
Giải 4597331730552829
32277691319353794592
Giải 3 4373422480
Giải 2 72244
Giải 141454
Giải ĐB397991
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 4
1 0 6 2
2 9 7 7
3 1, 3, 4, 7 8 0
4 1, 3, 4, 9 9 1, 2
Giải 825
Giải 7935
Giải 6258913155723
Giải 54800
Giải 4639851846850018
18397392198341969140
Giải 3 5555479460
Giải 2 23173
Giải 174044
Giải ĐB752590
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4
1 5, 8, 9, 9 6 0, 8
2 3, 5 7 3
3 5 8 5, 9
4 0, 4 9 0, 7
Giải 861
Giải 7442
Giải 6474180470920
Giải 55638
Giải 4249942557942831
96400761766571397089
Giải 3 9390559181
Giải 2 24794
Giải 185000
Giải ĐB004902
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 5 5
1 3 6 1
2 0 7 6, 9
3 1, 8 8 1, 9
4 1, 2, 7 9 4, 4
Giải 832
Giải 7181
Giải 6996476470613
Giải 59101
Giải 4525222429445611
03200161392663792080
Giải 3 5779660704
Giải 2 43992
Giải 192197
Giải ĐB655790
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4 5
1 1, 3 6 4
2 2 7
3 2, 7, 9 8 0, 1
4 7 9 0, 2, 4, 6, 7
Giải 804
Giải 7583
Giải 6487166720394
Giải 53055
Giải 4181444799888840
40246809979056255490
Giải 3 3525069893
Giải 2 45561
Giải 150571
Giải ĐB015943
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0, 5
1 6 1, 2
2 7 1, 1, 2
3 8 3
4 0, 3, 4, 6 9 0, 3, 4, 7, 8
Giải 809
Giải 7637
Giải 6358001000583
Giải 52145
Giải 4433391571258588
40291826859274638745
Giải 3 9470380460
Giải 2 95804
Giải 188406
Giải ĐB964081
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4, 6, 9 5
1 2 6 0
2 7
3 7, 9 8 0, 1, 3, 5, 8
4 5, 5, 6 9 1
Giải 847
Giải 7405
Giải 6071936726585
Giải 52265
Giải 4060736673019065
60649725923173479660
Giải 3 8958149365
Giải 2 64240
Giải 142053
Giải ĐB546972
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 9 6 0, 5, 5, 5
2 7 2, 2, 3
3 0, 4 8 1, 5
4 0, 7, 9 9 2
Giải 872
Giải 7376
Giải 6613262884265
Giải 51634
Giải 4117950089598548
62530515406394646572
Giải 3 7109167579
Giải 2 79016
Giải 143385
Giải ĐB111792
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 6 6 5
2 7 2, 2, 6, 9
3 0, 2, 4 8 5, 8
4 0, 6, 8 9 1, 2, 5, 5
Giải 824
Giải 7671
Giải 6684258448020
Giải 59746
Giải 4348883029921725
46157215847276714066
Giải 3 0296057893
Giải 2 46157
Giải 156200
Giải ĐB013081
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7, 7
1 6 0, 6, 7
2 0, 4, 5 7 1
3 8 1, 4, 8
4 2, 4, 6 9 3, 9
Giải 856
Giải 7637
Giải 6274476153226
Giải 58347
Giải 4966803612078746
50847680210286466179
Giải 3 1528097996
Giải 2 86726
Giải 192147
Giải ĐB596110
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 0, 5 6 4
2 0, 1, 6, 6 7 9
3 7 8 0, 0
4 4, 6, 7, 7, 7 9 6
Giải 899
Giải 7124
Giải 6792482459705
Giải 58702
Giải 4525810770543991
29947300363447438293
Giải 3 9175534988
Giải 2 11828
Giải 199013
Giải ĐB797584
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 5 5 5
1 3 6
2 4, 4, 8 7 4
3 6 8 1, 4, 8
4 5, 7 9 1, 3, 9
Giải 813
Giải 7786
Giải 6009922448099
Giải 59063
Giải 4905566527441619
57740677399660560786
Giải 3 2903498187
Giải 2 45795
Giải 168656
Giải ĐB391986
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6, 6
1 3, 9 6 3
2 7 4
3 4, 9 8 6, 6, 6, 7
4 0, 4 9 5, 9, 9
Giải 865
Giải 7159
Giải 6560922087836
Giải 51319
Giải 4203497611064403
13226698880860385340
Giải 3 1581928673
Giải 2 46285
Giải 159237
Giải ĐB417707
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 7, 8, 9 5 9
1 0, 9, 9 6 5
2 6 7 3
3 6, 7 8 5, 8
4 0, 9 9
Giải 818
Giải 7444
Giải 6179423401920
Giải 51193
Giải 4105849842548275
10450607224118869299
Giải 3 1336312970
Giải 2 62125
Giải 127076
Giải ĐB820004
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0
1 8 6 3
2 0, 2, 5, 5 7 0, 5, 6
3 8 4, 8
4 0, 4 9 3, 4, 9
Giải 871
Giải 7508
Giải 6477216195500
Giải 53887
Giải 4319250694075457
35755965957636666211
Giải 3 2923235793
Giải 2 57956
Giải 118798
Giải ĐB918025
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 5, 6, 7
1 1, 9 6 6
2 5, 5 7 1, 2
3 2 8 7
4 0 9 3, 5, 8
Giải 880
Giải 7945
Giải 6998785514386
Giải 53472
Giải 4949769109186935
34854081385396089201
Giải 3 6105122187
Giải 2 95442
Giải 150400
Giải ĐB462193
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 1, 1, 4
1 6 0
2 7 2, 6
3 5, 8 8 0, 6, 7, 7
4 2, 5 9 1, 3
Giải 830
Giải 7437
Giải 6646947954250
Giải 55864
Giải 4397525106233063
89375837658320565310
Giải 3 5633241916
Giải 2 38461
Giải 143827
Giải ĐB398487
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 2
1 0, 6 6 1, 2, 3, 4, 5, 9
2 7 7 5
3 0, 2, 7 8 7
4 9 5
Giải 871
Giải 7277
Giải 6838149292295
Giải 55709
Giải 4345437506163464
06635338530007742769
Giải 3 4597484647
Giải 2 90546
Giải 106475
Giải ĐB438842
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 6 1, 4, 9
2 9 7 1, 4, 5, 7, 7
3 5 8 1
4 2, 3, 6, 7 9 5
Giải 850
Giải 7929
Giải 6122907753456
Giải 58433
Giải 4377437494252474
69949885455794803331
Giải 3 9761163997
Giải 2 45261
Giải 114377
Giải ĐB528162
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 6
1 1 6 1, 2
2 9, 9 7 4, 5, 7
3 1, 3 8
4 2, 3, 5, 8, 9 9 7
Giải 853
Giải 7255
Giải 6418587014643
Giải 56712
Giải 4631608622685421
90440814750777044373
Giải 3 0686057961
Giải 2 50316
Giải 133275
Giải ĐB152079
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 5
1 2, 6 6 0, 0, 1
2 1, 6 7 0, 3, 5, 5, 9
3 8 5
4 0, 3 9
Giải 896
Giải 7184
Giải 6700471014941
Giải 57272
Giải 4071659967394659
70311137358027316011
Giải 3 2543862670
Giải 2 78430
Giải 195253
Giải ĐB400872
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 3, 9
1 1, 1 6 5
2 7 0, 2, 2, 3, 3
3 0, 5, 8 8 4
4 1 9 6
Giải 884
Giải 7725
Giải 6756261797840
Giải 58963
Giải 4686653511108930
73539433256662231435
Giải 3 4495886009
Giải 2 45409
Giải 160969
Giải ĐB371781
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 8
1 1 6 2, 3, 5, 9
2 2, 5, 5 7 9
3 0, 5, 9 8 1, 4
4 0 9
Giải 896
Giải 7762
Giải 6755881905386
Giải 53075
Giải 4045634033256781
85010076927723753250
Giải 3 4153815157
Giải 2 69294
Giải 153632
Giải ĐB996469
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 7, 8
1 0 6 2, 3, 9
2 7 5
3 2, 2, 7, 8 8 1, 6
4 9 0, 2, 4, 6
Giải 878
Giải 7602
Giải 6346363719431
Giải 53342
Giải 4374751768485190
69680508549256335188
Giải 3 9023652584
Giải 2 09762
Giải 177247
Giải ĐB849231
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 6 2, 3, 3
2 7 1, 5, 8
3 1, 1, 6 8 0, 4, 4, 8
4 2, 7 9 0
Giải 857
Giải 7360
Giải 6290463632834
Giải 57902
Giải 4963167733971622
43552047048932025879
Giải 3 2054731792
Giải 2 40843
Giải 127969
Giải ĐB733951
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 4 5 1, 2, 7
1 6 6 0, 3, 9
2 0, 2 7 9
3 4, 9 8
4 3, 7 9 2
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSQNG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Quảng Ngãi trực tiếp

XSQNG 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Quảng Ngãi có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSQNG 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/