XSBD 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 18/4 Hôm nay- Thứ Năm, 19/4
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSBD> XSBD 30 ngày
Giải 822
Giải 7734
Giải 6142981164793
Giải 53306
Giải 4012797162929808
51224195406177275171
Giải 3 7204681137
Giải 2 82557
Giải 166379
Giải ĐB781491
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 7
1 6 6
2 2, 4, 9, 9 7 1, 2, 9, 9
3 4, 7 8
4 0, 6 9 1, 3
 
 
Giải 837
Giải 7828
Giải 6699546458760
Giải 54794
Giải 4884232039144506
12958769077327063445
Giải 3 9345683559
Giải 2 23906
Giải 198436
Giải ĐB117462
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 7 5 6, 8, 9
1 6 0, 2
2 3, 8 7 0
3 6, 7 8
4 5, 5 9 1, 4, 5
Giải 841
Giải 7729
Giải 6723154743402
Giải 55822
Giải 4134159299856020
91922875003149578535
Giải 3 4032876940
Giải 2 56897
Giải 129781
Giải ĐB869341
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5
1 5 6
2 0, 2, 2, 8, 9 7 4
3 1, 5 8 1
4 0, 1, 1 9 5, 7, 8
Giải 833
Giải 7674
Giải 6152939390617
Giải 54989
Giải 4098558332939602
14025068698123032416
Giải 3 3088234478
Giải 2 37160
Giải 140661
Giải ĐB528996
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 5
1 6, 7 6 0, 1, 9
2 5, 9, 9 7 4, 8
3 0, 3, 9 8 2, 9
4 9 6
Giải 845
Giải 7197
Giải 6057324144014
Giải 53348
Giải 4827300840098760
81463471557332589481
Giải 3 1325131378
Giải 2 82940
Giải 186278
Giải ĐB353726
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1, 5
1 4, 4 6 0, 3
2 5, 6 7 3, 8, 8
3 0 8 1
4 0, 5, 8 9 7
Giải 830
Giải 7394
Giải 6870959832408
Giải 58241
Giải 4921395095214192
38946365066898051679
Giải 3 6018564996
Giải 2 13620
Giải 101766
Giải ĐB620242
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 9 5 2
1 6 6
2 0 7 9
3 0, 9 8 0, 3, 5
4 1, 2, 6 9 2, 4, 6
Giải 845
Giải 7376
Giải 6197009465821
Giải 57955
Giải 4891584494329039
90390465719031647203
Giải 3 3288231279
Giải 2 23319
Giải 160726
Giải ĐB168554
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 4, 5, 8
1 6, 9 6
2 1, 6 7 0, 1, 6, 9
3 9 8 2
4 3, 5, 6 9 0
Giải 860
Giải 7371
Giải 6403357194299
Giải 57190
Giải 4535563886774359
13699243153024251510
Giải 3 0908036434
Giải 2 72466
Giải 111887
Giải ĐB262598
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 9
1 0, 5, 9 6 0, 6, 7
2 7 1
3 3, 4 8 0, 7
4 2 9 0, 8, 9, 9
Giải 895
Giải 7832
Giải 6244014819000
Giải 57384
Giải 4504959803074813
69795022908297275246
Giải 3 0188198800
Giải 2 84314
Giải 145290
Giải ĐB343744
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5
1 3, 4 6
2 7 2
3 0, 2 8 1, 1, 4
4 0, 4, 6 9 0, 0, 5, 5, 5
Giải 878
Giải 7526
Giải 6370764728618
Giải 57912
Giải 4911773470999534
24575282016112808352
Giải 3 0672678541
Giải 2 30973
Giải 124265
Giải ĐB374812
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 9 5 2
1 2, 2, 8 6 5
2 6, 6, 8 7 2, 3, 5, 7, 8
3 4 8
4 1 9
Giải 814
Giải 7476
Giải 6361627470842
Giải 54837
Giải 4683602976413464
13848912994426460600
Giải 3 6333876063
Giải 2 30265
Giải 119723
Giải ĐB725864
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 4, 6 6 0, 3, 4, 4, 4, 4, 5
2 3 7 6
3 7, 8 8
4 2, 7, 8 9 9
Giải 859
Giải 7103
Giải 6916612824358
Giải 58612
Giải 4540320624442890
38540599386682507728
Giải 3 5654816905
Giải 2 72189
Giải 130342
Giải ĐB806483
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 8, 9
1 2 6 6
2 5, 8 7
3 2, 8 8 2, 3, 9
4 0, 2, 4, 8 9 0
Giải 893
Giải 7054
Giải 6948270579848
Giải 52827
Giải 4262989622710585
07981002184426422715
Giải 3 8148677284
Giải 2 11118
Giải 138602
Giải ĐB054250
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 4, 7
1 5, 8, 8 6 4
2 7, 7 7
3 8 1, 2, 4, 5, 6
4 8 9 3, 8
Giải 831
Giải 7512
Giải 6824538916325
Giải 57529
Giải 4921571259708506
14751349026508001373
Giải 3 4273696090
Giải 2 43583
Giải 186256
Giải ĐB815462
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 1, 6, 7
1 2 6 2
2 5, 9 7 3
3 1, 6 8 0, 3
4 5 9 0, 1, 7
Giải 875
Giải 7927
Giải 6220350368438
Giải 55791
Giải 4264046737204939
79990541550831117686
Giải 3 6280756314
Giải 2 93706
Giải 125952
Giải ĐB769585
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 7 5 2, 5
1 1, 4 6
2 7 7 2, 5
3 6, 8, 9 8 5, 6
4 9 0, 1
Giải 899
Giải 7542
Giải 6321920876820
Giải 54497
Giải 4856918300123721
90639185496026310755
Giải 3 6815458926
Giải 2 04685
Giải 167798
Giải ĐB610539
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 5
1 9 6 3
2 0, 1, 6 7
3 9, 9 8 5, 7
4 2, 9 9 1, 7, 8, 9
Giải 806
Giải 7154
Giải 6337986475844
Giải 56390
Giải 4464021978035111
89965022088709258573
Giải 3 8283713509
Giải 2 59188
Giải 119962
Giải ĐB789060
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 8, 9 5 4
1 1 6 0, 2, 5
2 7 3, 9
3 7 8 0, 8
4 4, 7 9 0, 2
Giải 885
Giải 7678
Giải 6072170448538
Giải 52616
Giải 4985031919272063
45097849264867098187
Giải 3 4599545910
Giải 2 98237
Giải 130915
Giải ĐB458231
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 5, 6 6 3
2 1, 6 7 0, 8
3 1, 7, 8 8 5, 7
4 4 9 2, 5, 7
Giải 812
Giải 7953
Giải 6919918229878
Giải 57640
Giải 4206942540148379
54574238299076262438
Giải 3 6068956051
Giải 2 63168
Giải 128910
Giải ĐB143019
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 3
1 0, 2, 9 6 2, 8
2 2, 9 7 4, 8, 9
3 8 8 9
4 0 9 4, 9
Giải 848
Giải 7447
Giải 6760723942337
Giải 50882
Giải 4960505193381946
67049577297989485733
Giải 3 9392232557
Giải 2 62465
Giải 179751
Giải ĐB533129
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 1, 7
1 6 5
2 2, 9, 9 7
3 3, 3, 7 8 2
4 6, 7, 8, 9 9 4, 4
Giải 818
Giải 7848
Giải 6716977401344
Giải 56459
Giải 4692204370548228
23648892078806700490
Giải 3 7881182573
Giải 2 54429
Giải 148737
Giải ĐB383812
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 9
1 1, 2, 8 6 7, 9
2 0, 8, 9 7 3
3 7 8
4 0, 4, 8, 8 9 0
Giải 821
Giải 7657
Giải 6604326990496
Giải 56649
Giải 4891545148229283
50003653938080871378
Giải 3 7905390687
Giải 2 14383
Giải 143440
Giải ĐB239059
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 3, 4, 7, 9
1 6
2 1 7 8
3 8 2, 3, 3, 7
4 0, 3, 9 9 3, 6, 9
Giải 860
Giải 7644
Giải 6385043397145
Giải 57715
Giải 4624825875953331
91533263466775820714
Giải 3 6987583068
Giải 2 66860
Giải 100518
Giải ĐB268879
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8, 9
1 4, 5, 8 6 0, 0, 8
2 7 5, 9
3 1, 3, 9 8 2
4 4, 5, 6 9
Giải 883
Giải 7381
Giải 6884580481418
Giải 56750
Giải 4574392702754409
22127684378549686942
Giải 3 1186465696
Giải 2 81314
Giải 142271
Giải ĐB737554
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 4
1 4, 8 6 4
2 7, 7 7 1
3 7, 9 8 1, 3
4 2, 5, 8 9 6, 6
Giải 850
Giải 7705
Giải 6762650484505
Giải 59450
Giải 4259824465305535
41892666554552495767
Giải 3 2790682540
Giải 2 70984
Giải 177721
Giải ĐB229954
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 6 5 0, 0, 3, 4, 5
1 6 7
2 1, 4, 6 7
3 5 8 2, 4
4 0, 8 9 2
Giải 861
Giải 7133
Giải 6702471405974
Giải 52774
Giải 4689012518372101
95575751291435373594
Giải 3 3417719970
Giải 2 88624
Giải 152089
Giải ĐB708182
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 3
1 6 1
2 4, 4, 9 7 0, 4, 4, 5, 7
3 3 8 2, 3, 9
4 0 9 4
Giải 866
Giải 7242
Giải 6938257946261
Giải 57893
Giải 4165521970331940
32053354489892575806
Giải 3 3205364117
Giải 2 11463
Giải 194338
Giải ĐB293086
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 2, 3, 3
1 7 6 1, 3, 6
2 5 7
3 8 8 2, 6
4 0, 2, 8 9 3, 4
Giải 804
Giải 7553
Giải 6589453877133
Giải 54014
Giải 4730973747047509
33581086234130879568
Giải 3 5839440161
Giải 2 11194
Giải 105883
Giải ĐB179670
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 9 5 3
1 4 6 1, 8
2 3 7 0, 0
3 3 8 1, 3, 7
4 9 4, 4, 4, 7
Giải 878
Giải 7335
Giải 6203405215634
Giải 51979
Giải 4866725683941874
32440920144896657241
Giải 3 9353845170
Giải 2 47244
Giải 134512
Giải ĐB674915
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 4, 5 6 6
2 1 7 0, 2, 4, 8, 9
3 4, 4, 5, 8, 9 8
4 0, 1, 4 9
Giải 824
Giải 7750
Giải 6869818685348
Giải 55141
Giải 4738371910784527
80490074932781304001
Giải 3 4359667251
Giải 2 19268
Giải 195222
Giải ĐB492714
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 0, 1
1 3, 4 6 8, 8
2 2, 4, 7 7
3 7 8
4 1, 8 9 0, 3, 6, 8
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSBD theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Bình Dương trực tiếp

XSBD 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Bình Dương có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSBD 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/