XSNT 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSNT> XSNT 30 ngày
Giải 812
Giải 7400
Giải 6749180237198
Giải 58426
Giải 4099845215819819
78121954976736606485
Giải 3 4576618977
Giải 2 15151
Giải 198794
Giải ĐB827401
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 1, 8
1 2, 9 6 6, 6
2 1, 3, 6 7 7
3 8 4, 5
4 9 1, 4, 7, 8
 
 
Giải 837
Giải 7818
Giải 6679018682206
Giải 53188
Giải 4565514977370770
41587925972126930555
Giải 3 9159729228
Giải 2 42610
Giải 136842
Giải ĐB721517
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 5
1 0, 7, 8 6 8, 9
2 8 7 0, 3
3 7 8 7, 8
4 2 9 0, 7, 7
Giải 873
Giải 7287
Giải 6497251838364
Giải 56269
Giải 4848086337900129
94120818766555558520
Giải 3 8365687065
Giải 2 61095
Giải 153758
Giải ĐB315825
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5, 6, 8
1 6 4, 5, 9
2 0, 0, 5, 9 7 2, 3, 6, 9
3 8 3, 7
4 9 5
Giải 819
Giải 7006
Giải 6842583471110
Giải 59002
Giải 4411080030953402
90247275265830151940
Giải 3 4181047709
Giải 2 30724
Giải 100676
Giải ĐB512784
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 6, 8, 9, 9 5
1 0, 0, 9 6
2 4, 5, 6 7 6
3 8 4
4 0, 7, 7 9
Giải 811
Giải 7579
Giải 6771674305490
Giải 56649
Giải 4679005980424119
77277049860764566871
Giải 3 4772512355
Giải 2 58444
Giải 178998
Giải ĐB857310
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 5
1 0, 1, 6, 9 6
2 5 7 1, 7, 9
3 0 8 6
4 4, 5, 9 9 0, 8
Giải 848
Giải 7949
Giải 6783161329772
Giải 57770
Giải 4366797381762302
18047612456147955351
Giải 3 5642340339
Giải 2 89499
Giải 125097
Giải ĐB514104
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 1
1 7 6
2 3 7 0, 2, 9, 9
3 1, 2, 9 8
4 5, 7, 8, 9 9 7, 9
Giải 888
Giải 7735
Giải 6168796932424
Giải 53417
Giải 4612876461641437
16312566514896733538
Giải 3 6909417348
Giải 2 00303
Giải 160453
Giải ĐB368115
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 3
1 2, 5, 6, 7 6 7
2 4 7
3 5, 7, 8 8 7, 7, 8
4 8 9 3, 4
Giải 829
Giải 7132
Giải 6089976147624
Giải 52887
Giải 4601898563091673
79064460323480490886
Giải 3 5846217907
Giải 2 25884
Giải 162483
Giải ĐB978036
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5
1 4 6 2, 4
2 4, 9 7 3
3 0, 2, 2, 6 8 3, 4, 6, 7, 9
4 9 9
Giải 817
Giải 7203
Giải 6945988749499
Giải 57500
Giải 4942980179849319
44228379281976061073
Giải 3 7575374778
Giải 2 54801
Giải 141644
Giải ĐB116394
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5 3, 9
1 7, 9 6 0
2 8, 8 7 3, 4, 8
3 8
4 4 9 4, 8, 8, 9
Giải 866
Giải 7613
Giải 6527779814012
Giải 53957
Giải 4367666436198547
48873147576442568211
Giải 3 5395503126
Giải 2 82685
Giải 193535
Giải ĐB292381
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7, 7
1 1, 2, 3 6 1, 6, 6
2 5, 6 7 3, 7
3 5 8 1, 1, 5
4 7 9
Giải 845
Giải 7241
Giải 6643172672400
Giải 54003
Giải 4906403618679268
78493506263520665042
Giải 3 7713077266
Giải 2 89565
Giải 153466
Giải ĐB649560
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6 5
1 6 0, 5, 6, 6, 7, 8
2 6 7
3 0, 1 8 6
4 0, 1, 2, 5 9 3
Giải 821
Giải 7304
Giải 6821793236500
Giải 57780
Giải 4886608845551062
03051760581611452087
Giải 3 2366071655
Giải 2 54774
Giải 147284
Giải ĐB153920
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 1, 5, 5, 8
1 4, 7 6 0, 0, 2
2 0, 1, 3 7 4
3 8 0, 4, 7
4 9
Giải 837
Giải 7346
Giải 6469477915275
Giải 57452
Giải 4942504045836314
84128069791193830389
Giải 3 6687159868
Giải 2 52803
Giải 125548
Giải ĐB443134
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 2, 8
1 4 6 8
2 8 7 1, 5, 9
3 4, 7, 8 8 9
4 6, 8 9 1, 4
Giải 853
Giải 7470
Giải 6963103068224
Giải 56651
Giải 4948745808993474
15514638723671600925
Giải 3 0890170976
Giải 2 64119
Giải 162267
Giải ĐB874854
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 1, 3, 4
1 4, 6, 9 6 7
2 4, 5 7 0, 2, 4, 4, 6
3 1 8 9
4 9
Giải 829
Giải 7567
Giải 6151093443805
Giải 59914
Giải 4340634981273084
63198434876815417031
Giải 3 0064026333
Giải 2 25120
Giải 162105
Giải ĐB020031
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5 5 4
1 0, 2, 4 6 3, 7
2 0, 9 7
3 1, 1, 3 8 4, 7
4 0, 4 9 8
Giải 861
Giải 7650
Giải 6268552898540
Giải 54026
Giải 4217052914782212
55107161098991983832
Giải 3 2983936171
Giải 2 42121
Giải 164307
Giải ĐB164965
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 7, 9 5 0
1 2, 9 6 1, 5
2 1, 6 7 1
3 2, 9 8 5, 9
4 0, 7 9
Giải 826
Giải 7512
Giải 6957671188142
Giải 59910
Giải 4673961946962761
81633419354045409912
Giải 3 0198557471
Giải 2 64167
Giải 120614
Giải ĐB780699
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 0, 2, 2, 4, 8 6 1, 7, 9
2 6 7 1, 6
3 3, 5 8 5
4 2 9 6, 9
Giải 878
Giải 7379
Giải 6333350143744
Giải 54207
Giải 4219514323338849
54610202776006812076
Giải 3 0854628175
Giải 2 63182
Giải 195315
Giải ĐB636066
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1
1 0, 4, 5 6 6, 8
2 7 5, 6, 7, 8, 9
3 3, 3 8 2
4 4, 6, 9 9
Giải 834
Giải 7432
Giải 6900310699829
Giải 50946
Giải 4079014928855109
02693424169639398763
Giải 3 7401992388
Giải 2 76329
Giải 113442
Giải ĐB066250
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 9 5 0
1 6, 9 6 3, 9
2 9, 9 7
3 2, 4 8 8, 8
4 2, 6 9 3, 3
Giải 845
Giải 7910
Giải 6433133548915
Giải 59092
Giải 4629265155527625
67539163195993035634
Giải 3 8151075463
Giải 2 70399
Giải 108387
Giải ĐB321622
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5
1 0, 0, 5, 9 6 3
2 2, 5, 6 7
3 0, 1, 4, 9 8 7
4 5 9 2, 9
Giải 838
Giải 7276
Giải 6377098697788
Giải 53795
Giải 4776211257916064
49140703254752314228
Giải 3 5253956867
Giải 2 79711
Giải 193074
Giải ĐB113395
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1 6 4, 7, 9
2 1, 3, 5, 8 7 0, 4, 6, 9
3 8, 9 8 8
4 0 9 5, 5
Giải 871
Giải 7007
Giải 6242650602661
Giải 57297
Giải 4078426866029897
86497566631927976739
Giải 3 0656722252
Giải 2 41611
Giải 107586
Giải ĐB219012
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2
1 1, 2 6 0, 0, 1, 3, 7
2 6 7 1, 9
3 9 8 6
4 2 9 7, 7, 7
Giải 840
Giải 7510
Giải 6643082247471
Giải 53843
Giải 4277094083501490
79521576532522788511
Giải 3 8241196163
Giải 2 14163
Giải 178828
Giải ĐB249385
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 0, 1, 1 6 3, 3
2 1, 4, 7, 8 7 1
3 0, 5 8 5
4 0, 3 9 0
Giải 867
Giải 7340
Giải 6693721050778
Giải 58704
Giải 4581827633593524
89476102220172620676
Giải 3 8488845451
Giải 2 75393
Giải 164030
Giải ĐB784857
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 1, 7
1 6 7
2 2, 4, 6 7 6, 6, 8
3 0, 5, 7 8 2, 8
4 0 9 3
Giải 876
Giải 7942
Giải 6148434812117
Giải 54052
Giải 4710156251164342
30655836657575379398
Giải 3 0002896174
Giải 2 75045
Giải 133242
Giải ĐB964609
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 3, 5
1 1, 5, 7 6 5
2 8 7 4, 6
3 8 1, 4
4 2, 2, 2, 5 9 8
Giải 836
Giải 7051
Giải 6906638299381
Giải 59773
Giải 4730037893862508
29788864293045886611
Giải 3 8184863804
Giải 2 52114
Giải 101032
Giải ĐB194094
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 8 5 1, 8
1 1, 4 6 6
2 9, 9 7 3
3 2, 6, 8 8 1, 8
4 8 9 4
Giải 894
Giải 7088
Giải 6828535696015
Giải 55618
Giải 4971325423427395
66888691395924895323
Giải 3 6335164915
Giải 2 57135
Giải 105559
Giải ĐB617008
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1, 9
1 5, 5, 8 6 9
2 3 7
3 2, 4, 5, 9 8 5, 8, 8
4 8 9 4, 5
Giải 843
Giải 7823
Giải 6379211468352
Giải 53456
Giải 4071135913752595
75298338740655114219
Giải 3 3256079152
Giải 2 28724
Giải 117405
Giải ĐB897842
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 2, 2, 6
1 3, 9 6 0
2 3, 4 7 4
3 7 8
4 2, 3, 6 9 2, 5, 8
Giải 856
Giải 7595
Giải 6771021524378
Giải 56803
Giải 4513601753164608
72787139283638728550
Giải 3 5284794809
Giải 2 03141
Giải 114661
Giải ĐB650366
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 9 5 0, 2, 6
1 0 6 0, 1, 6
2 8 7 8
3 1 8 7, 7
4 1, 7 9 5
Giải 825
Giải 7766
Giải 6185460618101
Giải 55314
Giải 4664796908517271
71574533634756263610
Giải 3 0731135553
Giải 2 51205
Giải 106690
Giải ĐB054825
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 3, 4
1 0, 1, 4 6 1, 2, 3, 6
2 5, 5 7 1, 4, 9
3 8 5
4 9 0
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSNT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Ninh Thuận trực tiếp

XSNT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Ninh Thuận có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/